873/2014. NVB határozat - Mészáros István országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelölt mentelmi ügye tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
873/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Mészáros István országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelölt mentelmi ügye tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Mészáros István országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelölt mentelmi jogát a Legfőbb Ügyész KF. 4097/2013/7-I. számú indítványával érintett ügyben felfüggeszti.
A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.
 
Indokolás
I.
A Legfőbb Ügyész KF. 4097/2013/7-I. számú indítványával az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ogytv.) 74. § (3) bekezdése és a 79. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordult Mészáros István országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelölt mentelmi jogának felfüggesztése iránt.
A Legfőbb Ügyész KF. 4097/2013/7-I. számú indítványa szerint Mészáros István vonatkozásában a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 351. § (1) bekezdésébe ütköző egyesülési joggal való visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja merült fel, mely közvád alapján üldözendő bűncselekménynek minősül. Fenti megkeresés hivatkozik továbbá arra a tényre, hogy a Bács-Kiskun Megye 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 5/2014. (II. 28.) OEVB határozatával Mészáros Istvánt, a Jobbik jelölő szervezet országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelöltjét nyilvántartásba vette.
II.
 
Az Ogytv. 74. § (3) bekezdése szerint mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a vádirat benyújtásáig a legfőbb ügyész, azt követően, illetve magánvádas, pótmagánvádas ügyben a bíróság terjeszti elő a házelnökhöz. Az Ogytv. 79. § (2) bekezdése értelmében a képviselők választásán jelöltként igazolt személyt a képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg azzal az eltéréssel, hogy mentelmi jog felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizottság határoz, és a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez kell benyújtani.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárást az Ogytv. VII. fejezetében foglalt törvényi rendelkezések megfelelő alkalmazásával folytatta le.
 
A Nemzeti Választási Bizottság úgy foglalt állást, hogy Mészáros István országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelölt mentelmi jogát felfüggeszti, mivel a büntetőeljárás tárgyát képező cselekményekre az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásának kiírását megelőzően került sor és a büntető eljárás nem áll összefüggésben a választási eljárással.
 
III.
 
A határozat az Ogytv. 74. § (3) bekezdésén és a 79. § (2) bekezdésén alapul.
  
Budapest, 2014. március 24.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke