86/2019. NVB határozat - az Európai Parlament tagjainak 2019. évi május 26. napjára kitűzött általános választásának kampányidőszakában a listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató RTL KLUB elnevezésű országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásában való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

86/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2019. évi május 26. napjára kitűzött általános választásának kampányidőszakában a listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató RTL KLUB elnevezésű országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásában való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Európai Parlament tagjainak 2019. évi általános választását megelőző kampányidőszakban a listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a Magyar RTL Televízió Zrt. (székhely: 1222 Budapest Nagytétényi út 29., továbbiakban: Médiaszolgáltató) az RTL KLUB elnevezésű országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásában való közzétételére rendelkezésre álló időtartam listánként 16 perc 40 másodperc.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. május 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviseletkötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A közszolgálatinak nem minősülő, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató bejelentésére vonatkozó szabályok]

[1] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)  147/F. § (1) bekezdése alapján az általános választást megelőző kampányidőszakban a Ve. 147/A-147/E. § szabályozása alá nem tartozó, tehát közszolgálatinak nem minősülő, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató - a politikai reklám közlésére szolgáló országos lineáris médiaszolgáltatásának vagy médiaszolgáltatásainak megjelölésével - legkésőbb a választást megelőző ötvenedik napon közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét.

[2] A Ve. 147/F. § (2) bekezdése szerint a politikai reklám közzétételére a Ve. 147/A-147/E. § rendelkezéseit - a 147/A. § (3) bekezdése kivételével - kell megfelelően alkalmazni. A politikai reklámok közzétételére szánt, az egy médiaszolgáltatásra eső időtartamot a médiaszolgáltató határozza meg, de az nem lehet kevesebb, mint az egy közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartam fele. Ha a médiaszolgáltató által így meghatározott időtartam eltér a közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartamtól, a Nemzeti Választási Bizottság az egyes jelölő szervezetek rendelkezésére álló időtartamot arányosan csökkentett, illetve megnövelt mértékben állapítja meg.

[3] A Ve. 3. § 10. pontja szerint országosan elérhető médiaszolgáltatás az a szolgáltatás, amely Magyarország lakosságának legalább ötven százaléka számára elérhető.

[4] Az Mttv. 203. § 36. pontja szerint a lineáris médiaszolgáltatás a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás.

[5] A kampányidőszak – a Ve. 139. § (1) bekezdése alapján – a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. Az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 4/2019. (III.1.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 30. §-a rögzíti, hogy a választási kampányidőszak 2019. április 6-tól 2019. május 26-án 19.00 óráig tart.

II.

[A listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjai közzététele időtartamának meghatározása]

[6] A Médiaszolgáltató 2019. március 21-én elektronikus és postai úton is bejelentette a Nemzeti Választási Bizottságnál, hogy az RTL KLUB elnevezésű országos lineáris médiaszolgáltatásában a választási kampány időszakában biztosítani kívánja a listát állító jelölő szervezetek részére politikai reklám közzétételének lehetőségét, összességében 150 perc időtartamban.

[7] A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hivatalos oldalán található „Bejelentés alapján működő országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások” elnevezésű nyilvántartás rögzíti a Médiaszolgáltató által nyújtott országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást.

Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán jogerősen nyilvántartásba vett listák száma kilenc. A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása kampányidőszakában a kilenc listát állító jelölő szervezetek listánként 16 perc 40 másodperc időtartamban jogosultak közzétenni politikai reklámjaikat a Médiaszolgáltató RTL KLUB elnevezésű országos lineáris médiaszolgáltatásában.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8] A határozat a Ve. 3. § 10. pontján, 139. §-án, 147. §-án, a 147/A. §-án, 147/F. §-án, az Mttv.  203. § 36. pontján, az IM rendelet 30. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. május 2.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                        elnök