86/2010. OVB határozat - G. P. magánszemély kifogása tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
86/2010. határozata

Az Országos Választási Bizottság – a 2010. február 8. napján tartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (4) bekezdésének d) pontjában megállapított hatáskörében eljárva G. P. magánszemély kifogása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

Indokolás

I.

A beadványozó 2010. február 5-én kifogást nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: FVB), annak 7/2010. (II.4.) és 8/2010. (II. 4.) számú határozatai ellen. Beadványozó a beadványában előadta, hogy álláspontja szerint a fent hivatkozott határozatok jogszabálysértőek, mivel azok rendelkező része nem tartalmazza a fellebbezés lehetőségéről való tájékoztatást és ezzel a határozat sérti a Ve. 3. § e) pontjába foglalt jogorvoslat lehetőségéhez fűződő alapelvet, valamint a Ve. 29/B. § (2) bekezdésének d) pontját. A kifogásolt határozatok jogszabálysértőek továbbá azért is, mert a határozatoknak nincs indokolás része és ezzel a határozat sérti a Ve. 29/B. § (2) bekezdésének e) pontját is.

Beadványozó kérte, hogy kifogását ne tekintsék fellebbezésnek, mivel a megvalósult jogszabálysértés orvoslására csak kifogás keretében van lehetőség. Álláspontja szerint, ha az Országos Választási Bizottság megváltoztatná a határozat rendelkező részét úgy, hogy a fellebbezés lehetőségéről való tájékoztatást feltüntetné (esetlegesen úgy, hogy a fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően határoz erről), attól a jogorvoslathoz fűződő alapelv nem tudna érvényre jutni. Kérte az FVB-t, hogy állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, a hivatkozott határozatokat semmisítse meg és ismételtesse meg az FVB elnökének és elnökhelyettesének megválasztását.
 
Az FVB a kifogás áttételére vonatkozó levelében kifejtette, hogy habár a beadványozó beadványát kifogásként nyújtotta be és annak kifogásként való elbírálását kérte, az általános jogelvekkel ellentétes lenne, ha az FVB bírálná el saját aktusát, ezért a Ve. 90/A. § (4) bekezdés d) pontja és a 77. § (3) és (4) bekezdése alapján a kifogást áttette az Országos Választási Bizottsághoz.

Kifejtette továbbá, hogy az FVB alakuló ülésén az elnök és elnökhelyettes megválasztására a Ve. 28. § (2) bekezdése alapján került sor, melynek megjelenítésére az FVB a határozati formát találta alkalmasnak. Előadta továbbá, hogy ezen döntés nem az FVB Ve. 90/A. § (3) bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörében született, tehát arra a Ve. 29/B. §-ában előírtak nem alkalmazhatók. Álláspontja szerint a választási bizottságok tevékenységének van egy olyan köre, amelyben szükséges a döntéshozatal, azonban az ilyen aktusok formájára a Ve. nem tartalmaz előírást. Emiatt a gyakorlatban változatos megoldások alakultak ki (pl.: ügyrendi  döntés, jegyzőkönyvi határozat). Mindezekre tekintettel álláspontja szerint az FVB nem követett el jogszabálysértést az elnök és elnökhelyettesének megválasztása, a döntések megszerkesztése és nyilvánosságra hozatala során.

II.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási bizottságnak a döntését nem minden esetben kell a Ve. 29/B. § szerinti határozati formában meghoznia. A választási eljárással összefüggő kérelmek, kifogások elbírálása, továbbá a Ve. által konkrétan meghatározott, hivatalból meghozni rendelt döntések (pl.: a választás eredményének megállapítása) tekinthetők olyan ügyeknek, amelyekről a Ve. 29/B. § szerinti határozati formában kell dönteni. Ezt az álláspontot erősíti a Legfelsőbb Bíróság Kvk.III.37.782/2009/4. számú végzése is.

A bizottság elnökének és elnökhelyettesének megválasztására vonatkozó döntés – a fentiek értelmében – nem tekinthető olyan döntésnek, melyet a Ve. 29/B. § szerinti határozati formába kellene foglalni. Ezért annak nem kell tartalmaznia sem a fellebbezés lehetőségéről való tájékoztatást sem az indokolást.

Az Országos Választási Bizottság megjegyzi azonban, hogy a „jegyzőkönyvi határozat” megfelelőbb forma lett volna a testület ezen döntésének rögzítésére.

III.

A határozat a Ve. 29/B. § (1) és (2) bekezdésein, 77. §-ának (1)-(2) és (3) bekezdésein, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. §-ának (1) bekezdésén, 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke