841/2014. NVB határozat - FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek által a 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő – választásra megbízott megfigyelők nyilvántartásba vétele tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
841/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek által a 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő – választásra megbízott megfigyelők nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt által 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő – választásra bejelentett
-       dr. Szeghalmi Balázs Gergőt,
-       Sölch Gellért Boldizsárt,
-       Kiss Istvánt,
-       dr. Mázi András Bélát és
-       dr. Sáhó Esztert
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelőként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
A Ve. 20. § (1) bekezdése, a 27. § (2) és 245. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság hét tagját és három póttagját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja meg kilenc évre. Az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően a Nemzeti Választási Bizottság további egy-egy tagját az országos listát állító jelölő szervezetek bízzák meg. A Nemzeti Választási Bizottságba tag megbízására jogosult jelölő szervezet, ide nem értve az országos nemzetiségi önkormányzatot, az országgyűlési képviselők választása alkalmával a Nemzeti Választási Iroda mellé legfeljebb öt megfigyelőt bízhat meg a szavazási iratok ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére.
Fenti jogszabályi rendelkezések alapján a FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt, mint a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett, közös pártlistát állító jelölő szervezetek a Ve. 245. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozva 2014. március 18-án 5 fő megfigyelőt bíztak meg a Nemzeti Választási Iroda mellé a szavazási iratok ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére.
A Ve. 245. § (3) bekezdése szerint megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő, a választási bizottság elnöke előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt vagy fogadalmat tett választópolgár lehet. A megfigyelőre egyebekben a Ve. 5. § (3) bekezdésének, (4) bekezdés a), b) és d) pontjának, valamint (5) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy dr. Szeghalmi Balázs Gergőnek, Sölch Gellért Boldizsárnak, Kiss Istvánnak, dr. Mázi András Bélának és dr. Sáhó Eszternek a Ve. 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelőként történő bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, és a központi névjegyzék adatai alapján valamennyien rendelkeznek választójoggal, így nyilvántartásba vételüknek nincs akadálya.
II.
A határozat a Ve. 5. § (3) bekezdésén, a (4) bekezdés a), b) és d) pontján és az (5) bekezdésén, a 20. § (1) bekezdésén, a 27. § (2) bekezdésén, a 245. § (2)-(3) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 18.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke