840/2014. NVB határozat - dr. Tóth Géza által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
840/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. T. G. (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. március 12-én 21 óra 59 perckor a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordult. Beadványozó kifogásolta, hogy nem található meg a Bizottság faxszáma és címe a választások hivatalos oldalán, ezzel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § a)-b) és e) pontjait valamint a Ve. 212. § (1) bekezdése sérült. Előadta továbbá, hogy az Alaptörvény számos belső ellentmondása miatt az egyenlő választójog sérül. Hiányolta továbbá a választási eljárási törvényből azt a szabályozást, amikor a külképviseleti szavazás esetén a fogadó állam ellenzi azt. Kifogást tevő hiányolt továbbá a honlapról az aktuális statisztikai adatokat. Beadványozó előadta továbbá, hogy a külképviseleti névjegyzéken szereplőket hátrányos megkülönböztetés éri a Magyarországon átjelentkezőkhöz és a külhoni választópolgárokhoz képest. Beadványozó kifogásolta a külképviselet fogalmára vonatkozó értelmező rendelkezések be nem tartását, a bírói út igénybe vételének hiányát, az elbíráló bírák függetlenségét valamint hogy a Köztársasági Elnök az országgyűlési képviselők választását elhamarkodottan tűzte ki. Kifogásolta továbbá a Magyar Állam, az Országgyűlés, a Köztársasági Elnök, a Kormány, a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda által elkövetett választási csalását. Beadványozó 2014. március 17-én 22 óra 25 perckor ismételt jogorvoslati kérelmet terjesztett elő a Ve. 242. § (1) bekezdésére hivatkozva. A Nemzeti Választási Bizottság a beadványokat kifogásnak tekintette.
II.
A Ve. 212. § (2) bekezdése szerint az írásban előterjesztett kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait.
 
Nemzeti Választási Bizottság – ahogyan azt a Ve. hivatkozott rendelkezése is rögzíti – megállapítja, hogy a kifogás benyújtásakor a bizonyítási teher a kifogástevőt terheli. A Ve. 43. §-a szerint a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen a nyilatkozat, az irat, a tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az, hogy a kifogást tevő beadványában megjelöli a Ve. számos szakaszát, említ egyéb jogszabályokat és az Alaptörvényt, mindezek tartalmára nézve fogalmazza meg aggályait. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint, mindez nem a Ve-ben megfogalmazott konkrét jogszabálysértésre történő hivatkozást jelenti. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó az általa benyújtott kifogásában megjelölt választási alapelvek sérelmének, a választási eljárási törvényben foglalt jogszabálysértések alátámasztására semmilyen bizonyítékot nem csatolt.
A Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontja alapján a kifogásnak tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját is. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2014. március 17-én megküldött beadványa a személyi azonosítót, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza. A Ve. 215. §-a szerint a választási bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül utasítja el, ha nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
Tekintettel arra, hogy a beadványozó kifogásához a jogsértés bizonyítása érdekében nem csatolt bizonyítékot, a kifogást a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.
III.
A határozat a Ve. 43. §-án, a 208. §-án, a 212. §-án, a 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 18.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke