84/2019. NVB határozat - az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választásán a listás szavazólapok adattartalmának jóváhagyása tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

84/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választásán a listás szavazólapok adattartalmának jóváhagyása tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választásán használandó listás szavazólapok adattartalmát jelen határozat mellékletei (1, 2) szerint hagyja jóvá.

A határozat ellen a meghozatalát követő napon az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. május 3-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg

Indokolás

I.

[A szavazólap adattartalmának elfogadására irányadó eljárás]

[1]    Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Epvjt.) 5. § (1) bekezdése alapján listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak. Két vagy több párt közös listát is állíthat. Ugyanaz a párt csak egy - önálló vagy közös - listát állíthat. Az Epvjt. 7. §-a szerint a választópolgár egy listára szavazhat.

[2]    A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 156. § (1) bekezdése alapján a listás szavazólapok alap-adattartalmát a Ve. 6. melléklete állapítja meg.

[3]    A Ve. 331. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó 275. § (3) bekezdése szerint a levélben szavazás szavazólapjának mérete és kialakítása eltérhet a szavazóhelyiségben használt szavazólaptól. A levélben szavazás szavazólapja bélyegzőlenyomat nélkül érvényes. 

[4]    A Ve. 158. §-a értelmében közös lista esetén a szavazólapok a lista állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezet nevét tartalmazzák. A szavazólapokon fel kell tüntetni a jelölő szervezet rövidített nevét, illetve jelképének szürkeárnyalatos képét is, ha azt a jelölő szervezet a bejelentésekor kéri.

[5]    Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a Ve. 160. §  (1) bekezdése alapján a szavazólapokon a listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A Ve. 161. §-a szerint a szavazólapokon a jelöltek és jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kell feltüntetni. A jelölő szervezetek jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapokon. Ha közös illetve lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapokon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni.

[6]    A Ve. 162. § (1) bekezdése szerint a szavazólapok adattartalmát a Nemzeti Választási Bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.

[7]    A Ve. 162. § (2) bekezdése szerint amennyiben a szavazólapok adattartalmának jóváhagyását követően – jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében – megváltozik a szavazólapok adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapokon, és erről tájékoztatja a jelölő szervezeteket.

[8]    A Nemzeti Választási Bizottság 2019. április 23-i ülésén az 57/2019. számú határozatban foglaltak szerint elvégezte az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választásán a bejelentett és nyilvántartásba vett listák sorsolását és a kisorsolt listák sorszámát határozata melléklete szerint állapította meg. A Ve. 160. § (3) bekezdése szerint, ha a sorsolást követően valamely listát nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a listákat folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.

[9]    A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt, a Momentum Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Mi Hazánk Mozgalom, a Magyar Munkáspárt és a Lehet Más a Politika jelölő szervezetek által állított listákat vette jogerősen nyilvántartásba.

[10] Fentiek, valamint az 57/2019. számú NVB határozatban megállapított listasorrend figyelembe vételével a Bizottság jelen határozat mellékletei szerint hagyja jóvá a listás szavazólapok adattartalmát.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[11] A határozat a Ve. 156. §-án, a 158. §-án, a 160. §-án, a 161. §-án, a 162. §-án, a 275. § (3) bekezdésén, a 331. § (1) bekezdésén, a Ve. 6. mellékletén, az Epvjt. 5. § (1) bekezdésén és a 7. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 240. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. május 2.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                        elnök