837/2018. NVB határozat - a D. R. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

837/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a D. R. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 16 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Heves Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 74/2018. (IV.14.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és a fellebbezés tartalma]

 1.  A Heves Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 74/2018. (IV.14.) számú határozatában megállapította, hogy a választókerületben a választás eredményes volt és a megválasztott egyéni képviselő Horváth László, a Fidesz-KDNP jelöltje 25.729 érvényes szavazattal.

 

[A fellebbezés tartalma]

 1.  Beadványozó a határozat ellen 2018. április 17-én 13 óra 58 perckor fellebbezést nyújtott be a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 241. § (2) bekezdésére figyelemmel.
 2.  A Beadványozó fellebbezésében előadta, hogy az országgyűlési egyéni választókerület egyik szavazókörében (Erdőkövesd 01. számú szavazókör) a helyszínen kiállított egyéni választókerületi jegyzőkönyvhöz képest az egyik adat javításra került. A javítás az érvénytelen szavazólapok számát érinti, miszerint az eredeti jegyzőkönyvön az érvénytelen szavazólapok rovatban 8 szerepel, míg a javítás szerint az érvénytelen szavazólapok száma 33. Beadványozó szerint a javítás módjáról a Ve. nem rendelkezik, jelen esetben pedig a javítás mellett mindössze egy szignó szerepel.
 3.  Beadványozó álláspontja szerint fentiek sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjait, a választás tisztaságának, a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőségnek, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásnak az alapelveit. Álláspontja szerint sérültek a Ve. 199. és 202. § rendelkezései is, ezért kérte az érintett szavazókör szavazatainak újraszámolását, és az OEVB határozatának megváltoztatását.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1.  A fellebbezés nem megalapozott.
 2.   A választás eredménye elleni jogorvoslat önálló jogorvoslati forma a Ve.-ben, azt a jogalap és az alkalmazható jogkövetkezmények is megkülönböztetik a Ve. 221. §-a szerinti, a kifogás elbírálása folytán hozott OEVB döntés elleni fellebbezéstől. A két jogorvoslat eltérő jellegét a Kúria is hangsúlyozta Kvk.II.37.501/2014/2. számú végzésében. Míg az általános szabály szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, vagy a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozatával szemben lehet benyújtani, a Ve. 241. § (2) bekezdése szerint a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése elleni fellebbezés esetében kizárólag a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére lehet hivatkozni. A Ve. tehát pontosan meghatározza azt, hogy a választás eredménye elleni fellebbezésben milyen indokokra lehet hivatkozni.
 3. A Ve. 199. §-a alapján a szavazatszámláló bizottság (SZSZB) a szavazatok megszámlálását követően állapítja meg a választás szavazóköri eredményét. A szavazatszámlálás szabályait a Ve. 188-198.§-a tartalmazzák. A szavazatszámlálás egyik legfontosabb részmozzanata, hogy az SZSZB minősíti a szavazólapokat és a szavazatokat, azaz döntést hoz arról, hogy a szavazólap, illetve a szavazat megfelel-e a Ve.-ben előírt követelményeknek, érvényes-e vagy sem.
 4.  A Nemzeti Választási Bizottság a becsatolt jegyzőkönyvekből az alábbiakat állapította meg. Előzetesen szükséges rögzíteni, hogy az érintett szavazókörben az urnában lévő szavazólapok száma öttel meghaladta a választóként megjelent, a névjegyzéket aláíró választópolgárok számát. Ezt a tényt tanúsítja egyrészt az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményt megállapító jegyzőkönyve, valamint az a külön jegyzőkönyv is, mely a többletszavazatok miatti levonásokat tartalmazza. Mindkét jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság jelen lévő nyolc tagja aláírta.
 5. A levonások megállapítását követően az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményét megállapító jegyzőkönyvben az egyes jelöltekre leadott szavazatok – a külön jegyzőkönyvben foglaltakkal összhangban - helyesen lettek feltüntetve, viszont az érvénytelen szavazólapok száma rovatban szereplő szám technikai módosítása a szavazókörben, a jegyzőkönyv elkészítésekor nem történt meg. A javítással ez a technikai mulasztás került orvoslásra, bár ténylegesen megállapítható, hogy azt nem valamennyi SZSZB tag írta alá, a javítás mellett található hivatalos bélyegzőlenyomat takarásában az SZSZB elnökének és a jegyzőkönyvvezetőnek az aláírása látható.
 6. A Nemzeti választási Bizottság összegzésképp megállapítja, hogy az Erdőkövesd 01. számú szavazókörében, az egyéni országgyűlési választások szavazóköri eredményét tartalmazó jegyzőkönyv aggálytalanul tartalmazza az egyes jelöltekre leadott érvényes szavazatok számát, így a Ve. 241. § (3) bekezdése alapján a szavazatok újraszámolása nem indokolt.
 7. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 188-200. §-ain, 241. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 19.

                                                                                                            

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke