834/2014. NVB határozat - Kerekes Tamás által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
     834/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság Kerekes Tamás (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Hajdú-Bihar Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 25/2014. (III. 14.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. március 11-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez, kérte állásfoglalását a tekintetben, hogy egy, a beadványozó által csatolt fénykép tanúsága szerint az Együtt – a Korszakváltók Pártja jelölő szervezet irodaépületén található „Választási Iroda” felirat „mennyire alkalmas az emberek megtévesztésére, ill. az oda betérők milyen manipulálásnak vannak kitéve”.
Az OEVB a beadványt kifogásnak minősítette és annak érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 215. § c) pontja alapján, mivel az nem tartalmazta beadványozó lakcímét és személyi azonosítóját, amelyek a Ve. 212. § c) és d) pontjai alapján a kifogás kötelező tartalmi elemeinek minősülnek.
II.
Beadványozó 2014. március 14-én fellebbezést nyújtott be az OEVB 25/2014. (III. 14.) számú határozata ellen, amelyben állítása szerint pótolta a hiányzó adatokat.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelmező személyi azonosítóját. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint ennek hiánya esetén a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Beadványozó fellebbezése nem tartalmazza a fent megnevezett adatot, ezért a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a Ve. 212. § (2) bekezdésében rögzített kötelező tartalmi elemeket beadványozó a kifogásban köteles feltüntetni, azok pótlására sem az első fokú eljárásban utólag, sem az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben nincs lehetőség. Amennyiben a kifogás ezen elemek valamelyikét nem tartalmazza, érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak van helye a Ve. 215. § c) pontja alapján.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján - mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésén, 215. § c) pontján, 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 18.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke