833/2014. NVB határozat - S. L. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
           833/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság S. L. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 48/2014. (III. 14.) számú határozatát a jelen határozatban foglalt indokok alapján helyben hagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. március 11-én kifogást nyújtott be választási plakát felülragasztási tilalmának megsértése miatt. Kifogásában előadta, hogy a Budapest XIV. kerület Thököly út és a Stefánia út sarkán a választási plakátok kihelyezésére szolgáló felületen Tóth Csaba, az Összefogás2014 jelöltjének kisméretű plakátjaira dr. Papcsák Ferenc, a FIDESZ-KDNP jelöltjének plakátját ragasztották rá. Bizonyítékként becsatolt 2 fényképfelvételt.
Az OEVB a 2014. március 14-én tartott ülésén meghozott 48/2014. (III. 14.) számú határozata szerint a jogsértés ténye bizonyítékok hiányában nem volt megállapítható.
Beadványozó 2014. március 17-én fellebbezést nyújtott be az OEVB 48/2014. (III. 14.) számú határozata ellen. Fellebbezése mellékleteként hivatkozva a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 225. §-ára új bizonyítékként becsatolta a 2 db fényképet, kiegészítve a készítés pontos idejével és helyével. Álláspontja szerint mindezek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Ve. 144. § (7) bekezdése szerinti jogsértés valósult meg.
III.
A Ve. 209. § (1) bekezdése szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. E szakasz (2) bekezdése szerint folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező által becsatolt két fényképfelvétel nem alkalmas a jogszabálysértés pontos időpontjának meghatározására, ugyanis a jogsértés 2014. február 25-e és 2014. március 8-a között bármikor megvalósulhatott. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a fellebbező által becsatolt 2014. február 25-én és 2014. március 8-án készült fényképek alapján mindössze az állapítható meg egyértelműen, hogy a két időpont között eltelt időszakban a plakátok elhelyezésére szolgáló tábla tartalma megváltozott. Arra vonatkozó bizonyítékot azonban beadványozó sem a kifogásához sem a fellebbezéséhez nem csatolt, mely egyértelműen azt igazolta volna, hogy dr. Papcsák Ferenc plakátját közvetlenül Tóth Csaba képviselőjelölt plakátjaira helyezték volna el.
A Bizottság rögzíti továbbá, hogy fellebbezés benyújtásakor a bizonyítási teher a kérelmezőt terheli, azonban beadványozó az általa megjelölt jogszabálysértés konkrét bizonyítására alkalmas érdemi bizonyítékot nem terjesztett elő.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 144. § (7) bekezdésén, 209. § (1)-(2) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 18.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke