83/2019. NVB határozat - B. A. által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

83/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a B. A. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1145 Budapest Róna utca 174., Cg.: 01-10-049017) médiaszolgáltató azzal, hogy elmulasztotta közzétenni a Nemzeti Választási Bizottság 45/2019. (IV. 11.) NVB számú határozatának rendelkező részét, megsértette a Ve. 152. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezésből eredő kötelezettséget.

A Nemzeti Választási Bizottság felhívja a jogsértőt mulasztása haladéktalan megszüntetésére.

A Nemzeti Választási Bizottság a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 3.725.000,- Ft, azaz hárommillió-hétszázhuszonötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000 - 01040391 - 00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni jelen határozat számát és az alábbi bírságazonosító számot: V192091833. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást egyebekben elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. május 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviseletkötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1]          Beadványozó 2019. április 28-án 11 óra 55 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 151. § (1) bekezdésére és a 208. §-ára hivatkozással a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjának megsértése miatt.

[2]          Kifogásában előadta, hogy a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) TV2 médiaszolgáltatásával súlyosan megsértette a „jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás” választási alapelvét azzal, hogy „nem hajtotta végre a Nemzeti Választási Bizottság 45/2019. számú határozatában foglaltakat”. Kifejtette, hogy a Kúria 2019. április 17-én, a Kvk.VI.37.484/2019/2. számú döntésével a Nemzeti Választási Bizottság határozatát helybenhagyta, amellyel az jogerőre emelkedett.

[3]          Álláspontja szerint, a Médiaszolgáltató a mulasztásával „megsértette a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, mivel a választási szervek és a bíróságok döntései kötelezők arra nézve, akinek vonatkozásában rendelkezést tartalmaznak, és azokat mindenkinek végre kell hajtania.”

[4]          Mindezek alapján kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, Médiaszolgáltatót a további jogszabálysértéstől tiltsa el és kötelezze a határozat rendelkező részének közzétételére, valamint a sorozatos, visszatérő jogsértések miatt a Ve. 152. § (2) bekezdése és a 218. § (1) bekezdés d) pontja alapján a bírság törvényileg lehetővé tett legmagasabb összegét szabja ki.

[5]          A Nemzeti Választási Iroda a Médiaszolgáltatót értesítette a kifogásról és határidő tűzése mellett tájékoztatta arról is, hogy kifejtheti a kifogással kapcsolatos álláspontját. Médiaszolgáltató a megjelölt határidőn belül nem tett észrevételt a kifogásban foglaltakkal kapcsolatban.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[6]          A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás tárgya választási bizottság, bíróság jogerős döntésében foglalt kötelezések elmulasztása. Beadványozó a kérelmezettel szemben hozott 45/2019. (IV. 11.) NVB számú határozatra (a továbbiakban: Határozat) hivatkozott, amelyben a Bizottság a jogsértés megállapítása mellett az alábbi kötelezettségeket állapította meg.

[7]          A Bizottság Médiaszolgáltatót eltiltotta a további jogsértéstől, illetve kötelezte, hogy a Határozat rendelkező részét a jogsértő közlésekkel azonos napszakban és azokhoz hasonló módon tegye közzé, a Határozat közlésétől számított három napon belül. A Bizottság a Határozatot a kérelmezettel annak meghozatala napján közölte. A döntést a Kúria Beadványozó leírásának megfelelően Kvk.VI.37.484/2019/2. számú döntésével megerősítette, így az 2019. április 17-én jogerőre emelkedett.

[8]          Megállapítható, hogy Beadványozó nyilatkozatán túl több bizonyítékot nem jelölt meg az üggyel kapcsolatban, azonban nem önálló jogsérelem, hanem a választási eljárásban hozott jogerős döntés végrehajtásának elmulasztása (egy absztrakt kötelezés és egy konkrét cselekmény végrehajtására való felhívás) a beadvány tárgya, amelyekkel kapcsolatban a Bizottságnak részlegesen hivatalból rendelkezésre álló információi vannak, így véleménye szerint nem állnak fenn a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának feltételei.

[9]          A Bizottság megállapítja, hogy a Határozatban foglalt további jogsértéstől való eltiltás olyan absztrakt kötelezés, amely a kérelmezett ismételten megállapított jogsértései miatt nem teljesült (Kvk.IV.37.516/2019/4., 65/2019. (IV. 25.) NVB határozatok). Ezt a körülményt azonban az eljáró választási bizottságok és bíróságok az ismételt jogsérelem szankciójának megállapításával értékelik, bírság kiszabásával, vagy a bírság mértékének növelésével. Ezért önmagában a további jogsértéstől való tartózkodás kötelezettségének sérelme miatt önálló marasztalásnak nincs helye. Beadványozó kifogásának indokolásából is elsősorban az tűnik ki, hogy a közzétételi kötelezettség elmulasztását sérelmezi, azonban kérelmét mégis a teljes rendelkező rész nem teljesülésére hivatkozva nyújtotta be, amelynek része az absztrakt kötelezés is. A Bizottság ezért a kifogást e részében formálisan elutasította.

[10]       A Ve. 152. § (1) bekezdés c) pontján alapuló közzétételi rendelkezés elmulasztása miatt a Bizottság a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozzattételre hívta fel Médiaszolgáltatót, amely a megkeresésre a megjelölt határidőben választ nem adott. Ellenkező bizonyítására alkalmas tény vagy adat hiányában a Bizottság Beadványozó nyilatkozatában foglaltakat valóságnak elfogadta.

[11]       A Nemzeti Választási Bizottság állandó gyakorlata szerint mellőzi az alapelvsértés megállapítását, amennyiben a kifogás tárgyává tett cselekmény más tételes jogszabályi rendelkezést sért. Ennek megfelelően Médiaszolgáltatót nem a kérelemben foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás megsértése, hanem a Ve. 152. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezésből eredő kötelezettség elmulasztása miatt marasztalta.

[12]       A Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 152. § (2)-(3) bekezdései alapján a választási bizottság a médiaszolgáltatóval szemben bírságot is kiszabhat, melynek legnagyobb összege a kötelező legkisebb munkabér összegének ötvenszerese. Médiaszolgáltató terhére a jelen választási eljárásban már kétszer jogerősen állapított meg jogsértést a Nemzeti Választási Bizottság, illetve a Kúria, az NVB határozatának megváltoztatásával. Egy további ügyben pedig a Bizottság elmarasztaló döntést hozott, amely jelen ügy elbírálása idején felülvizsgálat alatt áll. Mindezek miatt alappal állítható, hogy a kiemelkedő nézettséggel bíró műsorszolgáltató az ismételt jogsértéseket szándékosan, a választási szervek álláspontjának ismeretében követi el, amely jelentősebb mértékű bírság kiszabását indokolja. A bírság kiszabásánál súlyosbító tényező az is, hogy annak kiszabására egy jogerős döntés végrehajtásának elmaradása miatt van szükség.

[13]       A Bizottság a további jogsértéstől való eltiltás helyett, mivel a jogsértést mulasztás okozza, annak megszüntetésére hívta fel Médiaszolgáltatót.

[14]       A fenti indokok miatt a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[15]       A határozat a Ve. 43. §-án, 47. §-ának (2) bekezdésén, 152. § (1) bekezdésének c) pontján, illet 82)-(3) bekezdésein, 218. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, a 331. §-án, 345. § (2) bekezdés a) pontján, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. április 29.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                        elnök