825/2014. NVB határozat - Szepessy Zsolt, az Összefogás Párt képviselője által előterjesztett, az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított pártlista alapján választási bizottsági tag megbízására vonatkozó beadványa tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
825/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Szepessy Zsolt, az Összefogás Párt (2000 Szentendre, Ady Endre u. 1.) képviselője által előterjesztett, az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított pártlista alapján választási bizottsági tag megbízására vonatkozó beadványa tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az Összefogás Párt képviselője által előterjesztett, a jelölő szervezet által a Nemzeti Választási Bizottságba történő tag megbízására vonatkozó kérelmét visszautasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Szepessy Zsolt, az Összefogás Párt képviselője, 2014. március 17-én kelt, a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett elektronikus levelében bejelentette, hogy a szervezet az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán a Nemzeti Választási Bizottságba dr. Szentmártoni Gál Attilát kívánja általános jogi képviseletre meghatalmazni. Bejelentése tartalmazta a megbízni kívánt tag nevét, személyazonosító jelét és magyarországi lakcímét, valamint azt, hogy a megbízott dr. Szentmártoni Gál Attilát az ügyvédi iroda tagja, ügyvéd vagy ügyvédjelölt alkalmazottját külön meghatalmazás nélkül helyettesítheti.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 20. § (1) bekezdés és a 27. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság hét tagját és három póttagját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés az előző Nemzeti Választási Bizottság választott tagjai megbízatásának lejártát megelőző kilencven napon belül választja kilenc évre. Az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően pedig a Nemzeti Választási Bizottság további egy-egy tagját az országos listát állító jelölő szervezetek bízzák meg. A Ve. 30. §-ának rendelkezései szerint a választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél kell bejelenteni, legkésőbb a szavazás napját megelőző tizenhatodik napon. A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját. A Ve. 32. §-a szerint, ha a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a választási bizottság elnöke a választási bizottság elé terjeszti az ügyet. A választási bizottság a bejelentéstől számított három napon belül határozattal dönt a megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Összefogás Párt jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított pártlistáját 2014. március 7-én nyilvántartásba vette. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán országos listát állító jelölő szervezeteknek a Ve. 27. § (2) bekezdésében foglalt, a Nemzeti Választási Bizottságba történő tag delegálására vonatkozó jogosultságuk a jelölő szervezet által bejelentett országos lista nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követően nyílik meg.
Az Összefogás Párt 2014. március 17-én 15 óra 18 perckor érkezett elektronikus levélben megküldte a Nemzeti Választási Bizottságba történő tag megbízására vonatkozó kérelmét. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a mellékelt ügyvédi meghatalmazás az Összefogás Párt általános jellegű jogi képviseletére szól, okiratok szerkesztésére és ellenjegyzésére, okiratok átvételére és őrzésére, továbbá kézbesítések átvételére. A meghatalmazás alapján az Összefogás Párt által megbízott dr. Szentmártoni Gál Attilát az ügyvédi iroda tagjai, ügyvéd vagy ügyvédjelölt alkalmazottja külön meghatalmazás nélkül helyettesítheti.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a benyújtott ügyvédi meghatalmazás egy általános jogi képviseletre és az ezzel kapcsolatos eljárásra vonatkozik, a benyújtott dokumentum azonban a Nemzeti Választási Bizottságba történő tag megbízására nem alkalmas. A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy értelmezhetetlen a megbízott tag helyettesítésére vonatkozó kitétel is, ugyanis a bizottsági tagok csak a Ve. 37. § (2) bekezdése szerinti eskü vagy fogadalom letételét követően, kizárólag személyesen jogosultak a bizottsági munkában részt venni, a helyettesítés a bizottsági tagsági jogviszonnyal ellentétes.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény az ügyvédi tevékenységre vonatkozó 5. §-a az ügyvédek számára a választási bizottságba való megbízását jogi képviselőként nem teszi lehetővé.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy mindezek alapján az Összefogás Párt által benyújtott bizottsági tagságra vonatkozó meghatalmazás a törvényes feltételeknek nem felel meg, ezért a Bizottság elnöke a megbízásra vonatkozó kérelmet a Ve. 32. §-a alapján a Nemzeti Választási Bizottság elé terjesztette.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölő szervezetnek a választási bizottságba tag megbízására vonatkozó kérelme, a fent leírt okok alapján nem felel meg a törvényes feltételeknek, ezért azt a Ve. 32. § (2) bekezdése alapján visszautasítja.
III.
A határozat a Ve. 20. §-án, a 27. §-án, 30. §-án, a 32. §-án, az az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 18.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke