82/2017. NVB határozat - Tariné Hanyecz Henrietta képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

82/2017. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Tariné Hanyecz Henrietta képviselőjelölt (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 8 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

 

                                                  határozatot:                        

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 3/2017. (VI. 16.) számú határozatát helybenhagyja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2017. június 25-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

[1]         Beadványozó 2017. június 15-én 13 óra 35 perckor kifogást nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB), mert álláspontja szerint Szentistván településen a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásának kampányidőszakában 2017. június 12-én 18.00 órakor, a helyi kábeltelevízió műsorszámában Koncz Attiláné Tanner Zsuzsanna önkormányzati képviselő beszámolója hangzott el. Beadványozó véleménye szerint e beszámoló alkalmas a választópolgárok befolyásolására, mivel az önkormányzati képviselő ismét képviselőjelöltként indult az időközi választáson. Beadványozó megjegyezte továbbá, hogy a képviselőjelöltek ugyan lehetőséget kaptak arra, hogy bemutatkozzanak a választópolgárok előtt 2017. július 4-én a szentistváni Művelődési Házban, azonban az a tény, hogy a jelenlegi önkormányzati képviselők külön ingyenes adásidőt kaptak a helyi televízióban, hátrányosan érinti a többi képviselőjelöltet.

[2]         Beadványozó megemlíti, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírja, hogy a képviselőknek évente egy alkalommal tájékoztatniuk kell a választópolgárokat az általuk végzett tevékenységről. Véleménye szerint aggályos, hogy a jelenlegi képviselők az időközi önkormányzati választás kampányidőszakában élnek ezen tájékoztatás lehetőségével.

[3]         Beadványozó mindezek alapján kérte Koncz Attiláné Tanner Zsuzsanna képviselőjelölt eltiltását a szentistváni Művelődési Házban – 2017. július 4-én –tartandó képviselői bemutatkozástól, továbbá indítványozta bírság kiszabását tekintettel a képviselőjelölt helyi televízióban tartott beszéde miatt.

II.

[4]         A kifogást a TVB a 3/2017. (VI. 16.) számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította, tekintettel arra, hogy a kifogás nem tartalmazta a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdése a) pontja szerint a jogszabálysértés megjelölését, amely azonban a Ve. 215. § c) pontja alapján a jogorvoslati kérelem érdemi elbírálásának feltétele.

III.

[5]          Beadványozó 2017. június 19-én 15 óra 9 perckor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TVB-hez a törvényes határidőn belül nyújtotta be a fellebbezését a TVB 3/2017. (VI. 16.) számú határozatával szemben. Beadványozó ismételten előadta, hogy a képviselőtestület feloszlása miatt 2017. július 9. napjára került kitűzésre az időközi önkormányzati választás Szentistván településen. Fellebbezésében leírta, hogy 2017. június 12-én 18 órakor a települési kábeltelevízió adásában Koncz Attiláné Tanner Zsuzsanna önkormányzati képviselő, aki jelenleg is települési önkormányzati képviselő Szentistván nagyközségben, képviselői beszámoló helyett kampány céllal tartott beszédet. A fellebbezés tartalmazza, hogy a kifogást a TVB érdemi vizsgálat nélkül utasította el a jogszabálysértés megjelölésének elmulasztása miatt. Beadványozó fellebbezésében rögzítette, hogy Koncz Attiláné Tanner Zsuzsanna képviselőjelölt magatartásával megsértette a Ve. 2. § c) pontját.

[6]         A fentiekre való tekintettel Beadványozó a Nemzeti Választási Bizottságtól kérte a jogszabálysértésnek megfelelő súlyú szankció alkalmazását és a számára okozott érdeksérelem orvoslását.

IV.

[7]         A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint a fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

[8]         A Ve. 231. § (4) bekezdése alapján a fellebbezés alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja. Ennek keretében a Nemzeti Választási Bizottságnak abban kellett döntenie, hogy helytálló volt-e a TVB 3/2017. (VI. 16.) számú határozata, melyben Beadványozó kifogását a Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogszabálysértés megjelölésének elmulasztása miatt a Ve. 215. § c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

[9]         A Ve. 212. § (2) bekezdése úgy fogalmaz, hogy a kifogásnak tartalmaznia kell:

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját.

 

[10]      A Ve. 215. § c) pontja értelmében a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,

b) elkésett,

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.

[11]      A Nemzeti Választási Bizottság, megállapítja, hogy a fellebbezésben megjelöli Beadványozó a Ve. 2. § c) pontjában foglalt esélyegyenlőségi alapelvet, azonban a Bizottság utalva korábbi döntéseiben, így a 38/2016. NVB határozatában alkalmazott gyakorlatra rögzíti, hogy e jogszabályhelyre való utalással Beadványozó kifogása hiányosságát pótolta, melyre azonban – hasonlóan a lakcímhez és a személyi azonosítóhoz – a fellebbezésben már nincsen mód.

[12]      A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a TVB helyesen járt el, amikor a kifogást érdemi vizsgálat nélkül utasította el, mivel az nem tartalmazta a jogszabálysértés megjelölését. A Ve. 215. § c) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.

[13]      A Nemzeti Választási Bizottság jelzi, hogy a TVB 3/2017. (VI. 16.) számú határozatában II. számmal jelölt indokolási rész utolsó előtti bekezdése számelírást tartalmaz, tévesen a Ve. 251. § c) pontját tartalmazza, ez helyesen a Ve. 215. § c) pontja, ugyanakkor a számelírás az ügy érdemét nem befolyásolja.

[14]      A fentiekben kifejtett indokok miatt a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a TVB 3/2017. (VI. 16.) számú határozatát helybenhagyta.

V.

[15]      A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontján, a 215. § c) pontján és a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2017. június 22.

 

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke