81/2012. OVB határozat - az Országos Szerb Nemzetiségi Önkormányzat megüresedett képviselői mandátuma betöltése tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
81/2012. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2012. augusztus 22-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115/P. § (5) bekezdés g) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az Országos Szerb Nemzetiségi Önkormányzat megüresedett képviselői mandátuma betöltése tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az Országos Szerb Nemzetiségi Önkormányzatban megüresedett mandátumot Sztyipanov Szlobodanné részére kiadja. Felhatalmazza az Országos Választási Bizottság elnökét, hogy a megbízólevelet Sztyipanov Szlobodanné részére átadja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. augusztus 24-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. Az illeték mértéke 10500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
Az Országos Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2012. július 25-én kelt levelében arról tájékoztatta az Országos Választási Bizottságot, hogy a Szegedi Helyi Szerb Közösség jelöltjeként mandátumot szerzett Szutor Lászlóné képviselő mandátumáról 2012. június 30-ai hatállyal lemondott.
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés e) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik lemondásával. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő lemondása esetén közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.
 
A Nektv. 170. § (4) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi általános választásának kitűzéséig a mandátumok betöltésére és az időközi választásokra az ezen törvény 170. § (5)-(19) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. A Nektv. 170. § (6) alapján, ha az országos nemzetiségi önkormányzat képviselőjének megbízatása megszűnik, helyére - a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a jelölő szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt lép. Ha a listán nincs több jelölt, a mandátum betöltetlen marad.
 
A Ve. 115/U. §-ának (1) bekezdése szerint a jelölő szervezet a mandátum megüresedésétől számított 30 napon belül jelentheti be a mandátumot szerző jelöltet az Országos Választási Bizottságnál.
 
Az Országos Választási Bizottság a rendelkezésére álló iratok alapján megállapítja, hogy a Szegedi Helyi Szerb Közösség jelölő szervezet a jogszabályban előírt módon és határidőn belül megnevezte az Országos Szerb Nemzetiségi Önkormányzatban megüresedett mandátumot szerző jelöltjét, ezért az Országos Választási Bizottság a mandátumot Sztyipanov Szlobodanné részére adja ki.
 
II.
 
A határozat a Nektv. 102. § (1) bekezdés e) pontján, a 170. § (4) és (6) bekezdésein, a Ve. 115/U. §-ának (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke