806/2014. NVB határozat - Erky Donát, az Együtt 2014 Párt egyéni képviselőjelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
806/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Erky Donát, az Együtt 2014 Párt egyéni képviselőjelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Győr-Moson-Sopron 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 25/2014. (III. 3.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 25/2014. (III. 3.) számú határozatában az Együtt 2014 Párt jelölő szervezet egyéni képviselőjelöltjeként indulni szándékozó Erky Donát egyéni jelöltként való nyilvántartásba vételét visszautasította, tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentésekor leadott ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-ában meghatározott 500 érvényes ajánlást.
A beadványozó az OEVB határozata ellen fellebbezést nyújtott be. Fellebbezésében jogszabálysértésként arra hivatkozott, hogy az OEVB által elutasított ajánlások száma több, mint az általa vélelmezett, bizonyítékként pedig néhány ajánlóív és az azokon található ajánlások sorszámát tüntette fel. Mindezek alapján kérte az ajánlások újraszámlálását.
 
II.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelme jogszabálysértésre való hivatkozást, mint szükséges törvényi feltételeket nem tartalmazza, mely így nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az, hogy a fellebbező beadványában megjelöli a Ve. egy vagy több szakaszát, nem jelenti a konkrét jogszabálysértésre történő hivatkozást. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá azt is, hogy bár a fellebbező tételesen és egyesével felsorolt néhány ajánlóívet illetve az azokon található ajánlások sorszámát, azonban a fellebbezés arra vonatkozóan, hogy ezen ajánlások tekintetében mi volt a konkrét jogszabálysértés (tényállás, bizonyítékok, jogi okfejtés), már nem jelölte meg, nem részletezte ezért az nem tekinthető konkrét jogsértés megjelölésének. A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy e következetesen alkalmazott álláspontját erősíti a Kúria Kvk.I.37.221/2014/2. számú határozata is.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak és a fent leírtak alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.
III.
 
A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdés a) és b)pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 16.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke