805/2014. NVB határozat - Táncsicsné Maroskövi Annamária, az Új Magyarország Párt elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
805/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Táncsicsné Maroskövi Annamária, az Új Magyarország Párt elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest Főváros 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 32-H/2014. (III. 4.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 32-H/2014. (III. 4.) számú határozatában az Új Magyarország Párt jelölő szervezet egyéni képviselőjelöltjeként indulni szándékozó Százi Tamásné egyéni jelöltként való nyilvántartásba vételét visszautasította. Az OEVB megállapította, hogy az egyéni jelölt bejelentése 2014. március 3-án 16 óra 13 perckor történt az E1-es nyomtatvány és 108 db ajánlóív leadásával, melyen összesen 445 db ajánlás szerepelt. Az OEVB a jelölt nyilvántartásba vételét visszautasította, tekintettel arra, hogy a bejelentés a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve. ) 252. § (1) bekezdésében foglalt objektív jogvesztő határidőt követően történt. Az OEVB határozatában megjegyezte továbbá, hogy a jelölt bejelentésekor leadott ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-ában meghatározott 500 érvényes ajánlást sem.
A beadványozó az OEVB határozata ellen fellebbezést nyújtott be. Fellebbezésében előadta, hogy az ajánlóívek leadása a törvényes határidőn belül történt, az átvétel rögzítésére az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda túlterheltsége és az adminisztráció időigénye miatt került sor 16.00 óra. Fellebbezésében előadta, hogy a jelölt nyilvántartásba vételének visszautasításával sérült a Ve.-ben foglalt választói akarat, nem érvényesültek az 5/2014. számú NVB iránymutatásban foglaltak. Mindezek alapján kérte az ajánlások újraszámlálását.
II.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját valamint a kérelem benyújtójának székhelyét. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelme jogszabálysértésre való hivatkozást, és a jelölő szervezet székhelyét, mint szükséges törvényi feltételeket nem tartalmazza, mely így nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltaknak.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az, hogy a fellebbező beadványában megjelöli a Ve. egy vagy több szakaszát illetve általánosan hivatkozik a törvényre, nem jelenti a konkrét jogszabálysértésre történő hivatkozást. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá azt is, hogy a fellebbező tételesen és egyesével azt nem sorolta fel, hogy mely ajánlások, illetve ajánlóívek esetében találta sérelmesnek az érvénytelenséget. A fellebbező beadványában továbbá a jogszabálysértésre vonatkozóan semmiféle bizonyítékot nem terjesztett elő. A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy e következetesen alkalmazott álláspontját erősíti a Kúria Kvk.I.37.221/2014/2. számú határozata is.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak és a fent leírtak alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.
 
 
III. 
A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdés a) és b)pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 16.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke