803/2014. NVB határozat - N. L. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
803/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság N. L. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 46/2014. (III. 11.) számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. március 11-én kifogást nyújtott be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § c) és e) pontjában foglaltak megsértése miatt. Kifogásában előadta, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 februárjában plakátkampányba kezdett, mely mind megjelenésében, mind időzítésével a FIDESZ jelöltjeinek kampányát erősíti, ezért az sérti az általa hivatkozott alapelveket. Kifogásához számos plakát fényképét mellékelte.
Az OEVB határozatával a kifogást elutasította a következőkre való hivatkozással. A kifogástevő nem jelölte meg, hogy az által sérelmezett plakátok kihelyezésével és tartalmával Nyíregyháza Megyei Jogú Város miben sértette meg a Ve. általa hivatkozott alapelveit. Továbbá az OEVB megjegyezte, hogy nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely valamely színt vagy színvilág használatát bizonyos személyek részére kizárólagossá tenne, vagy kizárna másokat annak használatából. Az OEVB határozatában rögzíttette, hogy a kifogástevő által megjelölt törvényi rendelkezés alkalmazhatóságát a bizonyítékként becsatolt mellékletek tartalma kétséget kizáróan nem bizonyította, ezért a kifogást elutasította.
II.
Az OEVB határozata ellen a beadványozó fellebbezéssel élt. Fellebbezésében előadta, hogy az OEVB a tényállást nem helytállóan állapította meg. Álláspontja szerint sérülnek a ve. alapelvei, ha a politikai pártok mellett külső szerepelők is politikai tevékenységet végeznek egy párt mellett. Megjegyezte továbbá, hogy a kifogásában megjelölt kampány köztudomású tény ezért az OEVB által megállapított tényállás, az abból levont jogi következtetés helytelen és jogsértő. Mindezek alapján kérte az OEVB határozatának megváltoztatását és kifogásának helyt adását.
III.
A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB helytállóan állapította meg a kifogás elbírálásáról rendelkező határozatában a döntéshozatalhoz szükséges tényállást és megfelelően vonta le a rendelkezésére álló bizonyítékokból jogi következtetését.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező nem helytállóan hivatkozik arra, hogy a Nyíregyháza Megye Jogú Város által közzétett, általa kampánynak nevesített cselekmény köztudomású. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a köztudomású tényeknek három csoportja van, a köztapasztalatú tények, a történelmi események, valamint az emberek szélesebb körében valónak elfogadott tények. A fellebbező általa hivatkozott cselekmény azonban egyik körbe sem sorolható be, az által sérelmezett cselekmény egyértelműen helyi szintű esemény, mely semmilyen módon nem értelmezhető köztudomású tényként.
A Nemzeti Választási Bizottság osztja továbbá az OEVB azon álláspontját, hogy a fellebbező kifogásában és fellebbezésében sem jelölt meg egyetlen olyan érdemi bizonyítékot sem, mely a választási alapelvek sérelmét illetve azon állítását támasztaná alá, mely szerint a Nyíregyháza Megye Jogú Város által közzétett plakátok bármely oknál fogva összefüggésbe hozhatók lennének valamely, az országgyűlési képviselők 2014. évi választásának választási eljárásában részt vevő jelölő szervezettel vagy egyéni jelölttel.
A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozik továbbá a Fővárosi Ítélőtábla 4.Kf.27.252/2009/4. számú végzésében elfoglalt álláspontra is, mely szerint ahogyan a kormány úgy az önkormányzat fogalma illetve funkciója sem azonos valamely párt illetve jelölő szervezet funkciójával. A Ve. VIII. fejezetében szabályozott választási kampány alapvetően a választási eljárásban részt vevő jelölő szervezetek illetve a jelöltek azon tevékenysége, melynek körében a választói akarat befolyásolásának illetve annak megkísérlése céljából folytatnak kampánytevékenységet. Az Ítélőtábla és a Ve. hivatkozott rendelkezése alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nem szereplője jelen, az országgyűlési képviselők 2014. évi választási eljárásának és ez által azon tevékenysége, mely a város által elért eredményeket mutatja be, akár a város területén elhelyezett plakátokkal, nem minősül választási kampánytevékenységnek. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint téves a fellebbező azon álláspontja, mely szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város kifogásolt tevékenysége kampánytevékenység, mely egyben a kampányfinanszírozásra vonatkozó szabályok megsértésére is irányul.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a fellebbezés elutasításáról döntött és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
IV.
A határozat a Ve. 43-án, 213. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 16.
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke