80/2022. NVB határozat - a Sz. D. T. által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

80/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Sz. D. T. (a továbbiakban: Kifogástevő) által benyújtott kifogás tárgyában – 5 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. február 24-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1] Kifogástevő 2022. február 18-án 23 óra 51 perckor általános célú elektronikus kérelem űrlap (e-Papír) szolgáltatáson keresztül, elektronikus úton kifogást nyújtott be. Kifogástevő előadta, hogy a TV2 médiaszolgáltatásának keretében annak ellenére láthatók a Megoldás Mozgalom nevű, az országgyűlési képviselők 2022. évi választásán induló párt digitalizációs törekvését támogató reklámszpotok, hogy a médiaszolgáltató a választási eljárási törvényben foglaltaknak nem tett eleget és nem kérte, hogy politikai reklámot sugározhasson.

[2] Kifogástevő kifogásához csatolt egy fotót is annak bizonyítékául, hogy a Megoldás Mozgalom és a Legnagyobb Vállakozás Kft. politikai tevékenysége szoros összefüggésben áll egymással. A bizonyítékul becsatolt fotón az „Okos megoldás” felirat, legnagyobbvallalkozas.hu/kerdoiv weboldali hivatkozás, továbbá a „Szükség van a digitalizációra?” és a „Megoldás okosba’?” kérdések szerepelnek. A párt és a kft. összefonódásának további igazolásául kifogásában három internetes újságcikk, valamint egy videó megosztó portál linkjét tüntette fel.

[3] Kifogástevő utal arra is, hogy a Párt és a Kft. arculati elemei, szlogenje nem megkülönböztethetőek egymástól, amely álláspontja szerint arra utal, hogy burkoltan a Kft. finanszírozza a párt működését, politikai kommunikációját.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[4] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[5] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak tartalmaznia kell a

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

[6] A Ve. 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[7] A Ve. 215. § c) pont szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a kifogást, ha nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.

[8] A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás vizsgálata során megállapítja, hogy a kifogás nem tartalmazza annak a jogszabályhelynek a megjelölését – a jogforrás és a szakaszszám megjelölésével –, amelybe a sérelmezett tevékenység/mulasztás ütközik, valamint nélkülözi a jogsértéssel kapcsolatos okfejtést is. Megállapítható tehát, hogy hiányzik a kifogás benyújtásának Ve. 208. § szerinti jogalapja, ennélfogva alkalmazandó a Ve. 215. § c) pontja, amely a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának következményét fűzi ahhoz, ha a kifogás nem tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését.

[9] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a Kifogástevő által benyújtott beadvány nem tartalmazza a Kifogástevő személyi azonosítóját és lakcímét sem.

[10] A kifogás fentiekben idézett szabályai, valamint a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria következetes gyakorlata alapján a választási eljárásban a Ve. által előírt rövid jogvesztő határidők és az eljárás sommás jellege miatt hiánypótlási felhívás kibocsátásának és a kifogásnak a benyújtását követő kiegészítésére nincs mód. Mindez azt jelenti, hogy a választási szervek és a bíróságok is minden esetben a jogorvoslati kérelem benyújtásakor eléjük tárt bizonyítékok és dokumentumok alapján hozzák meg döntésüket. [Kvk.IV.38.228/2019/2., Kvk.IV.37.531/2018/2., Kvk.III.37.656/2019/3., Kvk.IV.37.990/2014/3., Kvk.IV.37.316/2014., Kvk.I.38.024/2014.]

[11] A Bizottság megállapítja, hogy a kifogásban a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt tételes rendelkezés ellenére nem szerepel Kifogástevő személyi azonosítója, amelyet születési helyének és idejének – ügyfélkapun történő hitelesítés eredményeként az E-papíron történő – megadása nem helyettesít. A Ve. 215. § c) pontja a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítását írja elő a Ve. 212. § (2) bekezdésben foglaltak, így a személyi azonosító hiánya esetén.

[12] Mindezekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a kifogást a Ve. 215. § c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélküli elutasítja.

[13] Megjegyzi a Bizottság, hogy a választások hivatalos oldalán a kifogás és a fellebbezés benyújtásának szabályait részletesen ismertető tájékoztató, valamint a kifogás és fellebbezés benyújtását segítő mintadokumentumok 2021 januárja óta elérhetők. Ezek alkalmazása nagyban elősegítheti a formai feltételeknek megfelelő kérelem benyújtását.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[14] A határozat a Ve. 212. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. február 21.

 

 

                                                                                         Dr. Bozsóki Éva

                                                                           a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                         elnökhelyettese