798/2014. NVB határozat - Tisler Anna által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
798/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Tisler Anna által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Veszprém Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 36/2014. (III. 13.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Kifogást tevő 2014. március 11-én jogorvoslati kérelmet nyújtott be az OEVB-hez, melyben előadta, hogy a Sümeg és Vidéke Közérdekű Önkormányzati Havilap 2014. évi februári száma 7. oldalán – véleménye szerint – olyan politikai hirdetés található, mely sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 146. § b) pontját és 148. § (3) bekezdését, mivel az Állami Számvevőszék nem vette nyilvántartásba a hivatkozott lap hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét. Fentiek alapján kérte a sajtótermék további jogsértéstől való eltiltását.
Az OEVB a 36/2014. (III. 13.) számú határozatában megállapította, hogy a Sümeg és Vidéke Közérdekű Önkormányzati Havilap által közzétett riport politikai hirdetésnek minősül. Megállapította továbbá, hogy a hivatkozott sajtótermék hirdetési árjegyzékét az Állami Számvevőszék nem vette nyilvántartásba, így az politikai hirdetést nem tehet közzé. Fentiek alapján az elsőfokon eljárt bizottság a kifogásnak helyt adva a jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől, és az OEVB határozata rendelkező részének közzétételére kötelezte.
II.
A beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. március 13-án fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, melyben kérte az OEVB határozatának megváltoztatását. Kérelmében előadta, hogy a Sümeg és Vidéke Közérdekű Önkormányzati Havilapban a kifogásolt tartalom nem politikai hirdetésnek, hanem ellenérték nélkül közzétett lapanyagnak minősül, mely a cikkek között jelent meg, nem pedig az elkülönülő hirdetési mellékletben.
III.
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az alábbiak szerint.
A Ve. 221. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. A Ve. 224. § (3) bekezdés b) és c) pontja alapján a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), valamint személyi azonosítóját vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jogorvoslati kérelem a hivatkozott törvényi rendelkezések által meghatározott kötelező tartalmi elemeket nem tartalmazza.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
IV.
A határozat Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdés b) és c) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 16.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke