797/2014. NVB határozat - Vörös Tamás által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
797/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Vörös Tamás (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 59/2014. (III. 11.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Kifogást tevő 2014. március 10-én jogorvoslati kérelmet nyújtott be az OEVB-hez, mely szerint 2014. március 7-én a Nagyvárad téri aluljáróban a Magyar Szocialista Párt (a továbbiakban: MSZP) által tartott utcafórumon használt „Kormányváltást”, illetve „Pál Tibor MSZP” feliratú plakátok nem felelnek meg a médiaszolgáltatókról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 46. § (9) bekezdés a) és d) pontjában foglaltaknak, mert azokról hiányzik a törvény szerint kötelezően meghatározandó impresszum. Ezen kiadványok terjesztésével a beadványozó álláspontja szerint megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § a) és e) pontjában foglalt alapelveket. Mindezek alapján kérte az OEVB-t, hogy a kifogásnak adjon helyt és a Ve. 218. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a jogszabálysértés tényét állapítsa meg és Pál Tibort, az MSZP jelöltjét, mint jogsértőt a további jogszabálysértéstől tiltsa el. Beadványozó bizonyítékként egy fényképfelvételt csatolt kérelméhez.
Az OEVB az 59/2014. (III. 11.) számú határozatában a fényképfelvétel alapján rögzítette – figyelemmel az egyes sajtótermékek engedélyezéséről és az impresszum feltüntetéséről szóló 29/1986. (IX.1.) MM rendelet rendelkezéseire – hogy „Pál Tibor mszp” feliratú talpas logo, valamint „Kormányváltást!” feliratú molinó kiadványnak minősül, melynek tartalmaznia kell az impresszumot. Az OEVB megállapította, hogy a kiadványon nem szerepelnek a fenti adatok. Az OEVB rögzítette továbbá, hogy a jogsértő személye a kifogásból és annak mellékletéből nem volt egyértelműen megállapítható az eljárás során, azonban a jogsértő tevékenységet megvalósító személy ismeretlen volta nem akadálya a jogszabálysértés megállapításának, illetve további jogsértéstől való eltiltásának.
II.
A beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. március 14-én fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, melyben kérte az OEVB határozatának megváltoztatását oly módon, hogy tiltsa el Pál Tibort, Hidasi Gábort és az MSZP Ferencvárosi szervezetét a további jogsértő magatartástól. Véleménye szerint az elsőfokon eljárt bizottság helytelen következtetést vont le a jogsértő személyére vonatkozóan, mivel a mellékelt fényképfelvétel alapján egyértelműen megállapítható, hogy a „Kormányváltást!” feliratú molinót Hidasi Gábor, az MSZP Ferencvárosi szervezetének önkormányzati képviselője tartja kezében. Beadványához mellékletként csatolta Hidasi Gábor önarcképét.
III.
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az alábbiak szerint.
A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját.
Beadványozó a Ve. 223. § (3) bekezdés b) pontja alapján a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen nyújtotta be fellebbezését. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint azonban a jogorvoslati kérelem tárgyát képező kampánycselekmény jogszerűségének megítélése nem a bizottság mérlegelési jogkörébe tartozó tevékenység, hanem ún. kategorikus döntésnek minősül, hiszen az, hogy megvalósult-e a választási kampányra vonatkozó szabályok megsértése, nem képezheti mérlegelés tárgyát. Az, hogy a bizottság a tényállást a rendelkezésre álló bizonyítékok mérlegelése alapján állapítja meg, nem jelenti azt, hogy a döntés a bizottság mérlegelési jogkörébe tartozik.
Beadványozó jogorvoslati kérelmében nem jelöl meg továbbá olyan jogszabályi hivatkozást, melyet az OEVB megsértetett volna, ennélfogva nem állapítható meg, hogy a beadványozó mit sérelmez az elsőfokú bizottság eljárásával kapcsolatban.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jogorvoslati kérelem nem tartalmazza a törvény által kötelező tartalmi elemnek minősített jogszabálysértésre való hivatkozást.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt jogkörében eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
IV.
A határozat Ve. 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 16.
 
 
 
                                                                             Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke