796/2018. NVB határozat - G. F. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

796/2018. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a G. F. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 18 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1]           Beadványozó 2018. április 16-án az Országos Választási Bizottsághoz címzett kifogást nyújtott be. Kézzel írt jogorvoslati kérelmében részletekbe menően előadta az állami berendezkedéssel, így a választási rendszerrel kapcsolatos kételyeit. Kifogásában utal arra, hogy a „2/3-os eredmény” nem érhető el csalás kivitelezése nélkül, és „politikai háttérstatiszták közreműködése produkálta az előállt helyzetet”. Közel 50 oldalas beadványában többek között előadta, hogy korábban pszichiátriai gyógykezelés alatt állt, majd politikai nézeteiről, céljairól és a kampányban részt vevő pártok programjairól értekezett hosszasan. A 2018-as választási kampányban 460 körlevelet szerkesztett, és családi házak postaládáiba helyezte ki őket. A Nemzeti Választási Bizottságtól az ügy kivizsgálását és a „hejzetnek” megfelelő döntés meghozatalát kérte.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[2]            A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[3]           A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[4]            A Ve. 212. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

[5]           A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó kifogása nem tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését és annak bizonyítékait.

[6]           A Bizottság rögzíti, hogy saját és a Kúria állandó gyakorlata szerint a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével.

[7]           A Ve. 215. § c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.

[8]           A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás nem tartalmazza annak a Ve. 212. § (2) bekezdésben foglalt kötelező tartalmi elemeket – jogszabálysértés megjelölése és annak bizonyítékai –, emiatt azt a Ve. 215. § c) pontja alapján azt érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[9]           A határozat a Ve. 208. §-án, 212. §-án, 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 18.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke