793/2014. NVB határozat - Sz. V. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
793/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Sz. V. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Bács-Kiskun Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 27/2014. (III. 3.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB a 27/2014. (III. 3.) számú határozatában a Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezetet ajánlóívek leadásának elmulasztása miatt bírsággal sújtotta.
A beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. március 8-án 13 óra 31 perckor fellebbezést nyújtott be a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelvek megsértésére való hivatkozással. Fellebbezésében előadta, hogy a sajtóban számos hír látott napvilágot arról, hogy egyes pártok az ajánlások gyűjtése során visszaéléseket követtek el a kampánytámogatás megszerzése érdekében azzal, hogy a személyes adatok átmásolásával töltöttek ki ajánlóíveket. A fellebbezésében foglalt állításának igazolására kezdeményezte M. P. újságíró meghallgatását, valamint hivatkozott arra, hogy konkrét bizonyíték csatolására nincs lehetősége, az csak az ajánlóívek tételes ellenőrzésével szerezhető be, mivel így állapítható meg, hogy amennyiben egy választópolgár több jelöltet is állított, az íveken szereplő aláírásai megegyeznek-e egymással. A fellebbező beadványában előadta továbbá, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában rögzített, a választás tisztaságának megóvása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveknek a választási eljárásban való érvényre juttatása megköveteli, hogy az egyéni jelölt nyilvántartásba vétele előtt a választási bizottság a Ve. tételes rendelkezésének hiányában is meggyőződjön arról, hogy a több jelöltet ajánló választópolgárok különböző ajánlóíveken szereplő ajánlásai megegyeznek-e egymással, máskülönben nem derülhet ki, hogy ténylegesen ajánlotta-e a választópolgár jelöltet. Fellebbező álláspontja szerint a választási bizottság a Ve. alapelveiből fakadó, az által hivatkozott ellenőrzést nem végezte el, és e kötelezettsége teljesítése nélkül döntött az egyéni jelölt nyilvántartásba vételéről. Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezési eljárás keretében végezze el a több jelöltet is ajánló választópolgárok aláírásának ellenőrzését és amennyiben ugyanazon személytől származó ajánlások több aláírás-képpel szerepelnek, úgy ezen ajánlásokat tekintse érvénytelennek és vonja le az ebből fakadó jogkövetkezményeket.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 10. §(1) bekezdése szerint a Ve-ben meghatározott határidők jogvesztők.
A Ve. 10. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.
Ugyanezen § (4) bekezdése rögzíti, hogy a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt - a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével - a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.
A Ve. 224. § (2) bekezdése értelmében a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen választási bizottsághoz.
A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett.
Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés 2014. március 8-án érkezett az OEVB-hez, a fellebbezésre nyitva álló határidőt követően, ami a 27/2014. (III. 03.) számú OEVB határozat alapján 2014. március 06-án 16:00 órakor lejárt, tehát a fellebbezés elkésett. A törvény egyértelműen meghatározza, hogy a fellebbezésnek legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon kell megérkeznie a választási bizottsághoz, nem elegendő a határidőben történő postára adás.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy beadványozó fellebbezését az OEVB jelölt nyilvántartásba vételi döntésével szemben terjesztette elő, azonban, ahogy az az indokolás I. részében megállapításra került, az OEVB határozatát ajánlóívek elmulasztásának tárgyában hozta meg. Ennek megfelelően a fellebbezés – elkésettsége mellett – értelmezhetetlen.
A Nemzeti Választási Bizottság a rögzített indokok alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
IV.
A határozata Ve. 10. § (1), (3) és (4) bekezdésén, a 221. § (1) bekezdésén, 224. § (2) és (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 13.
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke