791/2018. NVB határozat - P. F. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

791/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a P. F. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 17 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 57/2018. (IV.14.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          Beadványozó 2018. április 11-én kifogást terjesztett elő az OEVB-hez, melyben előadta, hogy Pócs János FIDESZ-KDNP képviselőjelölt, Drávucz Katalin polgármester és Czibak László képviselőjelölt, valamint a Jászladányon a Kossuth Lajos út 155. szám, hrsz 750. alatti üres telken a választás napjának reggelén megjelent több száz, helybeli jászladányi lakos tevékenysége sértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbikban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjaiban foglalt törvényi elveket.

[2]          A kifogás szerint Beadványozó és további két személy lakossági bejelentésre kiment a megjelölt jászladányi ingatlanhoz. A lakossági bejelentés alapján a szavazás napjának reggele óta a jelenlévőket, kisebbségi helybelieket különböző adományokkal és ételosztással befolyásolva a Czibak László jelölt által szervezett rendezvényről csoportosan hordták szavazni a település szavazóköreibe. Beadványozó állítása szerint a helyszín felkeresésekor társaival megkérdezték, hogy milyen rendezvényt tartanak, amelyre több személytől is a „FIDESZ-nek kampányolnak” választ kaptak. Az ingatlant övező utcákban tucatnyi autó és mikrobusz állt, mely a kifogáshoz csatolt videófelvételen is jól látható volt.

[3]          Beadványozó álláspontja szerint a rendezvény politikai rendezvény volt, ahol a jelenlévők agresszív fellépése miatt a rendőrségnek is be kellett avatkoznia. További személyeket is megnevezett, akik elmondása alapján a „rendezvény egész nap folyt, Czibak László 10 millió forintot kapott Pócs Jánostól, aki így jelentősen befolyásolhatta saját javára a jászladányi szavazókat”. A rendezvényen Drávucz Katalin polgármester is megjelent. Beadványozó előadta, a fenti cselekményekkel a nevezett közszereplők és a rendezvényért felelős Czibak László többszörösen befolyásolta a választókat a szavazással kapcsolatban a FIDESZ és Pócs János javára.

[4]          Kifogásához videófelvételt, egy magánszemély nyilatkozatát és Czibak László nyilatkozatát mellékelte. Tanúkihallgatást és a kiérkező rendőrség jelentésének kikérést kezdeményezte, valamint kérte a választási eredmények megsemmisítését és a szavazás újbóli lebonyolítását.

[5]          Az OEVB 57/2018. (IV.14.) számú határozatával a kifogást elutasította. A választási bizottság rámutatott arra, hogy a Ve. megszüntette a kampánycsend korábbi intézményét, a kampánytevékenység szavazás napi korlátait a Ve. 143. §-a, és a 145. § (1) bekezdése tartalmazza. A Ve. csak a szavazóhelyiségek közelében tiltja a kampányolást, az nem tilos a jelölő szervezetek számára.

[6]          Az OEVB megítélése szerint a csatolt videófelvétel alapján nem állapítható meg, hogy a szavazás napján a megjelölt jászladányi ingatlanon választási gyűlést tartottak volna, hogy az a választópolgárok választási akaratának befolyásolására irányult volna. Az OEVB azt sem találta bizonyítottnak, hogy ételosztással, vagy a Ve. 143/A. §-ába ütköző autóbuszos szállítással befolyásolták volna a választók akaratát.

 

 

 

II.

[A fellebbezés tartalma]

[7]          Beadványozó 2018. április 17-én 5 óra 57 perckor fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az OEVB 57/2018 (IV.14.) számú határozata ellen a Ve. 2. § (1) bekezdésének a), c) e) és f) pontjaira, valamint a 202. §-ára való hivatkozással. Álláspontja szerint az OEVB a kifogáshoz benyújtott bizonyítékokat nem vizsgálta meg alaposan, nem hallgatta ki sem a társait, sem a megnevezett, illetve fellelt szemtanúkat.

[8]          A választási kampány szabályainak megsértésére fellebbezésében új bizonyítékként hivatkozik a 39/2018. (III.12.) Kormányrendeletre, amellyel véleménye szerint közvetlenül hatást gyakoroltak a szavazóköri választás eredményére. Új bizonyítékként hivatkozik továbbá egy egri magánszemély két ingatlanjának távhő és gázszámláira, és a hozzájuk csatolt kísérőlevelekre, melyeket fellebbezéséhez csatolt. Előadta, hogy az előző évek hivatalos meteorológiai adatai alapján nem volt hideg, így nem volt indokolt a Kormány által a rezsidíjak visszatérítése.

[9]          Állítása szerint a fentiekkel Pócs János egyéni választókerületi jelölt és a FIDESZ-KDNP miniszterelnök-jelöltje „többszörösen is megsértette a Ve. vonatkozó” törvényi elveit. A Ve. 231. § (5) b) pontjára hivatkozással kérte az OEVB határozatának megváltoztatását, az eredmény megsemmisítését és a szavazás ismételt elrendelését.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[10]        A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[11]       Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

- a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe;

- a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[12]       A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti, hogy az Beadványozó lakcímét hiányosan tartalmazza, tekintettel arra, hogy Beadványozó lakcímadatai megadása során elmulasztotta feltünteti a közterület jellegét és a házszámot. A Ve. 224. § (3) bekezdésében foglalt személyes adatok megadásának kötelezettségét annak érdekében írja elő a törvény, hogy a választási szervek ellenőrizhessék, hogy a fellebbezést az arra jogosult nyújtotta-e be. Ezek hiánya a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasítását eredményezi.

[13]       A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[14]       A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a Beadványozó lakcímét, mely okból a fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

 

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[15]       A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 18.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke