790/2018. NVB határozat - J. P. független jelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
790/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a J. P. (a továbbiakban: Beadványozó) független jelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 18 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Somogy Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban OEVB) 54/2018. (IV. 14.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás
I.

[A kifogás tartalma]

[1]          Beadványozó 2018. április 16-án 22 óra 58 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be az OEVB 54/2018. (IV. 14.) számú határozata ellen, tekintettel arra, hogy az OEVB nem maradéktalanul hitelt érdemlő adatok birtokában hozta meg határozatát.

[2]          Megítélése szerint a szavazás lebonyolítása során sérült a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 21. § (1) bekezdése, 34. § (2) bekezdés j) pontja, 38. § (1) bekezdés e) pontja, a 75. § (1) bekezdés h) pontja, a 76. § (1) bekezdés c), f) és g) pontjai, továbbá a 2. § (1) bekezdés a), e) és f) pontjai.

[3]          Indokolása szerint 2018. április 8-án a 18.30 órás adatok szerinti névjegyzékben szereplők száma 19.00 órára lecsökkent mind választókerületében, illetve ugyanez a mellékelt bizonyítékok szerint megtörtént az országos adatokban is. Véleménye szerint a választópolgárok felé tényként közölt adatok részben hiteltelenek, ezért „vélhető, hogy az országos, vagy illetékes választási iroda megsértette” a régi Ve. 38. § (1) bekezdés e) pontját.

[4]          Az általa előadottakra tekintettel kéri fellebbezése kivizsgálását, a feltételek fennállása esetén a Somogy 04. számú OEVK-ban az újraszámlálás elrendelését, vagy a szavazás ismételt lebonyolítását.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5]          A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[6]          A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

-      a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

-      a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és — ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címe;

-      a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[7]          A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[8]          A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti jogalapját, ezért a Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján azt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[9]          A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 18.

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke