781/2018. NVB határozat - J. B. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

781/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a J. B. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 14 igen és 4 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 73/02.OEVB/2018/IV.14./ számú határozatát megváltoztatja, a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy a Budapest 02. számú országgyűlési egyéni választókerület 13. számú szavazókörének szavazatszámláló bizottsági elnöke és jegyzőkönyvvezetője megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 203. § (1) bekezdését azzal, hogy erre irányuló kérelme ellenére megtagadta J. B.-nek, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjának részvételét a szavazásnapi jegyzőkönyvek, választási iratok, nyomtatványok és szavazólapok helyi választási irodához történő szállításában.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           Beadványozó 2018. április 11-én kifogást nyújtott be a Budapest 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a Ve. 208. §-a alapján a 203. § (1) bekezdésének megsértése miatt.

[2]           Beadványában rögzítette, az Együtt - a Korszakváltók Pártja jelölő szervezet által megbízott tagként 2018. április 8-án részt vett a Budapest 02. számú országgyűlési egyéni választókerület 13. számú szavazóköre szavazatszámláló bizottságának munkájában, ennek igazolására csatolta megbízását.

[3]          Kifejtette, hogy a szavazatok megszámlálása előtt és után is szóban jelezte a bizottság elnökének és jegyzőkönyvvezetőjének, hogy szeretne részt venni a jegyzőkönyvek, választási iratok, nyomtatványok és szavazólapok választási irodához történő szállításában. Az elnök és a jegyzőkönyvvezető azonban „[a] jegyzőkönyvvezetők feladatai a szavazás napján” című dokumentumra 30.1 pontjára hivatkozással úgy nyilatkozott, hogy erre nincs lehetőség. Beadványozó kérésére ezt írásban is megerősítették, az erről készült nyilatkozatot, valamint a hivatkozott oldalról készített képfelvétel is csatolásra került a kifogáshoz.

[4]          Ezt követően Beadványozó hivatkozott a Ve. 203. § (1) bekezdésére. Álláspontja szerint a hivatkozott törvényi rendelkezésben a „főmondat alanya a szavazatszámláló bizottság”, nem pedig annak elnöke és jegyzőkönyvvezetője, ezért álláspontja szerint a szavazatszámláló bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezetője megsértette a Ve. 203. § (1) bekezdését azzal, hogy kifejezett kérése ellenére megtagadták tőle a részvételt a választási iratoknak a helyi választási irodához történő szállításában.

[5]          Fentiek alapján kérte, hogy az OEVB állapítsa meg a jogszabálysértés tényét és a hivatkozott jogszabályi rendelkezéssel ellentétes dokumentum („[a] jegyzőkönyvvezetők feladatai a szavazás napján”) kiadásáért felelős személyt vagy szervet tiltsa el a további jogszabálysértéstől.

[6]           Az OEVB 73/02.OEVB/2018/IV.14./ számú határozatában a kifogást elutasította. Határozata indokolása szerint, a Budapest 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (továbbiakban: OEVI) vezetője a kifogásra 2018. április 12-én nyilatkozatot küldött az OEVB részére. Álláspontja szerint, a kifogásolt dokumentum egy olyan kézikönyv, melyet az OEVI készített és adott ki a szavazatszámláló bizottság mellett dolgozó jegyzőkönyvvezetők számára segítségként. A kézikönyv szerint a választási iratokat az elnök és a jegyzőkönyvvezető szállítja be a választási irodához. Megítélése szerint a Ve. rendelkezései speciális jogkört biztosítanak a szavazatszámláló bizottság elnöke részére, mely alapján az elnök akár önállóan is jogosult a szavazási iratok beszállítására. Megjegyezte továbbá, hogy „Budapest XI. kerületében 118 szavazókör került kialakításra, 6-8 fős bizottságokkal számolva ez azt jelenti, hogy jegyzőkönyvvezetőkkel együtt közel 1000 ember fogadását és várakozását kellene megszerveznie az OEVI-nek, melynek megvalósítása lehetetlen” így a Ve. 203. §-át nem lehet megszorítóan értelmezni, miszerint a teljes szavazatszámláló bizottság jelenléte szükséges lenne az iratok beszállításakor. Az OEVB a nyilatkozat és a Ve. 39-40. §-a, 43. §-a, 45. §-a, 164. § (1) bekezdése, valamint a 202-203. §-a alapján úgy foglalt állást, hogy a „törvény szellemében az elnök általi iratbeszállítás teljes mértékben jogszerű volt”.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[7]          Beadványozó 2018. április 16-án fellebbezést nyújtott be az OEVB határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Fellebbezésében megismételte a kifogásban foglaltakat, majd hozzátette, hogy az OEVB ülésén személyesen megjelent és szóbeli nyilatkozatot is tett, ennek tényét azonban a kifogásolt határozat nem tartalmazza. Álláspontja szerint a határozat okfejtése nem a kifogásban állítottakat cáfolta, a kifogás elutasítását nem alapozta meg. Megítélése szerint téves a határozatában a Ve. 203. § (1) bekezdése tekintetében kifejtett jogértelmezés is, mivel az nem vesz figyelembe olyan jogszabályhelyeket, amelyek együttes értelmezése éppen a határozat következtetésével ellentétes eredményre vezet, így az Alaptörvény R) cikk (2) bekezdését, a Ve. 14. §-át, 19. §-át, 50. §-át és 206. §-át. Az általa elmondottak megerősítéseként hivatkozott továbbá a Velencei Bizottság Code of Good Practice in Electoral Matters című dokumentumhoz fűzött magyarázat 51. pontjára is.

[8]          Hozzátette, hogy az „NVI kézikönyv a Ve 203. § (1) bekezdésével egybehangzó utasítással látja el az szszb tagjait a beszállítással kapcsolatosan, míg az OEVI kézikönyv ugyanazzal a feladattal kapcsolatban a jogszabállyal és az NVI kézikönyvvel ellentétes utasítást ad a jegyzőkönyvvezetőknek”.

[9]          Mindezek alapján kérte, hogy az Nemzeti Választási Bizottság állapítsa meg, hogy a Budapest 02. számú országgyűlési egyéni választókerület 13. számú szavazókör szavazatszámláló bizottságának elnöke és jegyzőkönyvvezetője megsértette a Ve. 203. § (1) bekezdését, továbbá a jogszabálysértő tartalmú OEVI kézikönyvet kiadó OEVI-t tiltsa el a további jogszabálysértéstől. Kérte továbbá, hogy a Bizottság tájékoztassa a soron következő ülésének időpontjáról.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[10]       A fellebbezés részben alapos.

[11]       A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.

[12]       A Ve. 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. E törvényi feltételeknek beadványozó kifogása megfelelt.

[13]       A Ve. 43. § (1) és (2) bekezdései szerint a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. A Ve. 43. § (5) bekezdése szerint a választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.

[14]       A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 14. § (2) bekezdés e) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság olyan választási bizottság, mely a Ve. 16. §-a alapján választott és megbízott tagokból áll. A Ve. 19. § (2) bekezdése alapján a választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei - a 41. § (3) bekezdésében és a 45. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel - azonosak. Beadványozó kifogásához csatolta megbízólevelét, amellyel azt igazolta, hogy a Budapest 02. számú országgyűlési egyéni választókerület 13. számú szavazókör szavazatszámláló bizottságnak az Együtt - a Korszakváltók Pártja jelölő szervezet által megbízott tagja.

[15]       A Nemzeti Választási Bizottság kifejtette továbbá, hogy a Ve. 203. § (1) bekezdésére egyértelmű törvényi rendelkezést fogalmaz meg, amely értelmében a „szavazatszámláló bizottság a jegyzőkönyveket, választási iratokat, nyomtatványokat és szavazólapokat - a szavazatszámlálás befejezését és a jegyzőkönyvek kitöltését követően haladéktalanul - a helyi választási irodához szállítja, amely a szavazóköri jegyzőkönyv adattartalmát a szavazatösszesítő informatikai rendszerben rögzíti”. Bár a Ve. 39. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottságot (jelen esetben a szavazatszámláló bizottságot) az elnök képviseli, azonban sem ez a szabály, sem az említett Ve. 203. § nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely a „szavazatszámláló bizottság” fogalmi körébe tartozó személyekre vonatkozóan megszorító vagy kiterjesztő értelmezést lehetővé tenne, mivel a szavazatszámláló bizottság azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező megbízott és választott tagokból áll.

[16]       Fentiek alapján a Bizottság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítja, hogy a Budapest 02. számú országgyűlési egyéni választókerület 13. számú szavazókör szavazatszámláló bizottságnak elnöke és jegyzőkönyvezetője megsértette a Ve. 203. § (1) bekezdését azzal, hogy Beadványozót – az erre irányuló kifejezett kérelme ellenére - eltiltotta attól, hogy részt vegyen a jegyzőkönyvek, választási iratok, nyomtatványok és szavazólapok OEVI-hez történő szállátásában.

[17]       A Bizottság rögzíti továbbá, hogy „[a]jegyzőkönyvezetők feladatai a szavazás napján (országgyűlési választás 2018. április 8.)” elnevezésű dokumentumot az OEVB a Bizottság rendelkezésére bocsátotta. Az ahhoz csatolt OEVI vezetői nyilatkozat alapján az a szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezetők számára készített segédlet, olyan belső munkaanyag, amely a jegyzőkönyvezetők szavazásnapi munkájának segítése érdekében készült, és amely kötelező jogi erővel nem rendelkezik. A dokumentum kifogással érintett 13. oldalán található 30.1. pont az alábbiakat rögzíti: „[a] jegyzőkönyvvezető a két fajta eredményjegyzőkönyv mind a két példányának végleges elkészülte után az SZSZB elnökével a szavazási anyagokat beszállítja a Polgármesteri Hivatalba (…)”. A Bizottság álláspontja szerint, a dokumentum kifogásolt része nem tartalmaz olyan rendelkezést, mely megtiltja a szavazatszámláló bizottság tagjainak a szállításban való részvételét. Ezért annak tartalma miatt az azt kiadó OEVI felelősségre nem vonható.

[18]       A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB nem vette figyelembe a Ve. 203. § (1) bekezdését így helytelen jogi következtetésre jutott, mikor a kifogást elutasította.

[19]       Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.  

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[20]       A határozat a Ve. 43. §-án, a 14. § (2) bekezdés e) pontján, a 16. §-án, a 19. § (2) bekezdésén, a 203. § (1) bekezdésén, a 208. §-án, a 218. §-án, a 231. § (4) bekezdésén és (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 18.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke