780/2014. NVB határozat - Kovács Szabolcs, az Új Dimenzió Párt elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
780/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Kovács Szabolcs, az Új Dimenzió Párt elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Nógrád Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 36/2014. (III. 05.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
A Nógrád Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 36/2014. (III. 05.) számú határozatában az Új Dimenzió Párt jelölő szervezetet az ajánlóívek átadási kötelezettségének elmulasztása miatt 10.150.000,- Ft bírsággal sújtotta.
 
Az OEVB határozatában megállapította, hogy az Új Dimenzió Párt jelölő szervezet a választókerületben 200 db ajánlóívet igényelt és vett át, azonban a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (továbbiakban: Ve.)
meghatározott határidőig nem nyújtott be egyetlen ajánlóívet sem.
Az OEVB a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bírságot szabott ki a jelölő szervezettel szemben.
II.
A beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. március 6-án fellebbezést nyújtott be. Fellebbezését a Ve. 223. § (3) bekezdés a) és b) pontjára alapította. Álláspontja szerint a határozat a Nemzeti Választási Iroda útmutatójával és törvényi értelmezésével ellentétes a 2014. március 3. 16.00 órai jogvesztő határidővel kapcsolatos alkalmazásban. A beadványozó a határozat megváltoztatását és a kiszabott bírság törlését kérte.
III.
A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt, ajánlóívek leadásának kötelezettségével kapcsolatban a jelölő szervezetet objektív felelősség terheli, ezért ennek elmulasztása esetén kimentésre nincs lehetőség. Az OEVB ez esetben hivatalból köteles bírságot kiszabni, nincs e tekintetben mérlegelési jogköre.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó határidő a Ve. 10. § (1) bekezdése értelmében jogvesztő, a határnap eltelte után hiánypótlásnak vagy a késedelem igazolásának nincs helye.
A jelölt bejelentésére és valamennyi ajánlóív benyújtására nyitva álló határidő, ahogyan azt az OEVB is helytállóan állapította meg a határozatában – 2014. március 3-án 16.00 órakor járt le.
A kifejtett indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
 
IV.
A határozat a Ve. 10. § (1) bekezdésén, 124. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 13.
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke