78/2022. NVB határozat - a Dr. H. P. által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

78/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Dr. H. P. (a továbbiakban: Kifogástevő) által benyújtott kifogás tárgyában – 5 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. február 24-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1] Kifogástevő 2022. február 18-án 9 óra 46 perckor elektronikus úton egyidejűleg kifogást nyújtott be a Baranya Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz, Baranya Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz, a Baranya Megyei Területi Választási Bizottsághoz, illetve Nemzeti Választási Bizottsághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjainak megsértése, illetve az Alaptörvény C) cikkének (2) bekezdése, Q) cikkének (3) bekezdése, a VIII. cikkének (3) bekezdése, valamint IX. cikkének (2) bekezdése megsértése okán. A megküldött elektronikus levélben az alábbi szöveg szerepelt:

„Tisztelt Pécsi, Baranya megyei és Nemzeti Választási Bizottságok!

 

Csatoltan küldöm aláírva és beszkennelve a választási eljárásról szóló törvény alapján benyújtott kifogásomat szíves elbírálásra. A kifogást azért küldöm el a három, különböző szintű választási bizottságnak, mert a benne foglalt jogsértések nemcsak Pécs városának, illetve Baranya megyének, hanem az egész országnak a területén történt jogsértéseket érintenek.

 

Tisztelettel:

Dr. H.P.

(…) alatti lakos

személyi azonosító: (…)”

[2] Ezen 2022. február 18-án 9 óra 46 perckor elküldött e-mailnek 6 db csatolmánya volt. 5 db fényképfelvétel és egy pdf formátumú dokumentum, amelynek az elnevezése az alábbi volt: Választási bizottságoknak kifogás 2022-02-18.pdf. Kifogástevő 2022. február 18-án 10 óra 29 perckor ismételten e-mailt küldött valamennyi, az előző levelében megszólított választási bizottságnak, jelezve, hogy a korábbi e-mailjének csatolmányai közül a kifogásban említett 20220217_093856 számú fotó lemaradt, azt pótolja.

[3] A Baranya Megyei Területi Választási Bizottság megállapította, hogy Kifogástevő által benyújtott kifogás elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel, ezért a kifogást 2022. február 18. napján 11 óra 4 perckor elbírálás céljából elektronikus úton áttette a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Baranya Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága szintén megállapította, hogy Kifogástevő által benyújtott kifogás elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel, ezért Kifogástevő kifogását a Bizottság elnöke a 4/2022. jegyzőkönyvi döntéssel ráruházott jogánál fogva, 2022. február 18-án 12 óra 50 perckor elbírálás céljából elektronikus úton áttette a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A Baranya Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága ugyancsak megállapította hatáskörének hiányát ezért a kifogást a Baranya Megye 02. számú OEVB elnöke is 2022. február 18-án 12 óra 50 perckor elbírálás céljából elektronikus úton áttette a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

[4] Kifogástevő kifogásának tárgya az általa mellékelt fényképeken is szereplő plakátok, amelyeket a Miniszterelnöki Kabinetiroda Kormányzati Kommunikációért felelős államtitkárságának részeként működő Kormányzati Tájékoztatási Központ megbízásából, továbbá a Civil Összefogás Fórum (CÖF) és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) által alapított Kövess Minket 2022. Kft. megbízásából, illetve a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt megbízásából Pécsen, Baranya megyében, és a Magyarország teljes területén kihelyezésre kerültek.

[5] Kifogásának első részében előadta, hogy Magyarország közterületein, így Baranya megyében és annak megyeszékhelyén, Pécsen is, számos olyan óriásplakát került kihelyezésre hónapokkal ezelőtt, amely plakátok a mai napig láthatóak és amely plakátokon a „Készült Magyarország Kormánya megbízásából” és a „Kormány Információ” feliratok szerepelnek. Előadta, hogy ezek a plakátok kampányolási céllal, a kormányzat, illetve a kormánypártok érdekében kerültek kihelyezésre, az azokon szereplő, „Magyarország előre megy, nem hátra” szlogen ma már mindenki számára ismert. E plakátok megítélése szerint a „Kormány Információ” felirattal szemben, információs tartalommal nem bírnak, azok egyértelműen „választási mozgósítási célt szolgál”-nak.

[6] Rögzítette, hogy a sérelmezett óriásplakátokat részben felváltotta, részben azonban azok mellett időközben kihelyezésre kerültek a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek kampányplakátjai is, valamint a CÖF-CÖKA Kft. plakátja. E háromféle plakát Kifogástevő szerint együtt, „egymást felerősítve érvényesítik a kormánypártokat támogató és az ellenzéki pártok ellen szóló reklámhatását.”

[7] Álláspontja szerint a „Magyarország előre megy! Nem hátra.” plakátok sértik a kifogásában megjelölt jogszabályhelyeket, köztük a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontját. Meglátása szerint a Kormány megbízásából készített óriásplakátok sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét is, mert az „adófizetői pénzből finanszírozott állami választási kampány nem nevezhető jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásnak”. Véleménye szerint ugyanis az államnak nem feladata, hogy a választási kampány során támogassa valamely pártot, valamint, hogy fellépjen valamely párt ellen. E körben idézte az Alkotmánybíróság 63/2008. (IV. 30.) AB határozatát, amely határozat kifejtette, hogy az államnak semlegesnek kell maradnia a politikai pártok küzdelmében. Hivatkozott továbbá a német alkotmánybíróság 2 BvE 1/19. számú ítéletére is.

[8] Kifogástevő véleménye szerint az állam erőfölényével sérti a választás szabadságát, ezért arra kéri a választási bizottságot, hogy állapítsa meg a szabad választás követelményének megsértését, és tegyen lépéséket a jogsértés orvoslása érdekében. Álláspontja szerint továbbá szükségessé vált a választási eljárás megismétlése is, ugyanis a jogsértés súlya ezt indokolttá tenné.

[9] Kifogásának második része – a magyarnemzet.hu weboldalra hivatkozással – a CÖF-CÖKA által alapított Kövess Minket 2022 Kft. megrendelésére készült óriásplakátokat érinti, amelyeken a „Főnöknek van egy klónja: mini Feri” felirat szerepel. Kifogástevő álláspontja alapján ezen plakátok is a „pártok „választási versenyébe való állami beavatkozás eszközeinek minősülnek”. Ennek indokaként előadta, hogy a CÖF-CÖKA működtetése „állami cégek százmilliós nagyságrendű adományaiból történik”. Állítása alátámasztásaként az atlatszo.hu 2021. december 21-i cikkének linkjét jelölte meg.

[10] Kifogásának harmadik részében előadta, hogy a kampányidőszak kezdetét követően megjelentek a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek plakátjai is, amelyeken szerepel az „Előre menjünk, ne hátra!” szlogen, ami meglátása szerint az állam által kihelyezett „Magyarország előre megy! Nem hátra.” plakátok szlogenjére rímel, és amelyek hasonlósága véleménye szerint nem lehet véletlen. Álláspontja szerint a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek azon hirdetményei, amelyek a Kormány megbízásából készült plakátokon szereplő szlogenre rímelnek, sértik az állam pártsemlegességbe való beavatkozásának tilalmát. Ezzel, meglátása szerint, a Magyar Állam figyelmen kívül hagyta az EBESZ ODIHR Korlátozott választási megfigyelő missziójának Zárójelentésében foglalt Kiemelt ajánlásának 4. pontját, amely pontot be is idézett kifogásában.

[11] Mindezek alapján Kifogástevő kérte kifogásának mindhárom pontja okán a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjai megsértésének megállapítását. A kifogásához mellékelt 5 fénykép közül négyet Kifogástevő február 15 és 17. napja között készített Pécsen, az ötödik képet - amelyen Kifogástevő is látható – 2021. decemberében készítette.

[12] Ezt követően Kifogástevő 2022. február 20-án 13 óra 11 perckor elektronikus úton további kiegészítést küldött kifogásához a Nemzeti Választási Bizottság részére, amelyben előadta, hogy a 2022. február 18-án megküldött, a kifogását tartalmazó Választási bizottságoknak kifogás 2022-02-18.pdf dokumentum a korábbi, költözés miatt megszűnt lakcímét tartalmazza. Jelezte, hogy a kifogásának megküldését tartalmazó elektronikus levelében feltüntetett címe a helyes, lakcímkártyáján is ez szerepel lakcímként, ezért ezen utóbbi címre kéri a Nemzeti Választás Bizottságnak a kifogása tárgyában hozott határozatát kézbesíteni.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[13] A Bizottság mindenekelőtt Kifogástevő által 2022. február 18-án 10 óra 29 perckor és 2022. február 20-án 13 óra 11 perckor elektronikusan küldött kifogás-kiegészítései kapcsán rögzíti, hogy annak vizsgálatára nincs mód. A Nemzeti Választási Bizottság következetes (lásd 58/2015., a 13/2016., a 129/2016., a 133/2018. 951/2018. és a 441/2019. számú NVB határozatok) és a Kúria által megerősített {lásd Kvk.I.37.951/2016/3. végzés, Indokolás [14] Kvk.IV.37.531/2018/2. végzés, Indokolás [20]} gyakorlata szerint a Ve. 212. § (2) bekezdése egyértelmű rendelkezést tartalmaz, amikor rögzíti, hogy „[a] kifogásnak tartalmaznia kell (...)”. A jogszabályhely nyelvtani és logikai értelmezésének az az álláspont felel meg, amely szerint a kifogásnak mint jogorvoslati kérelemnek a benyújtására egy alkalommal van lehetőség, az egy egyszeri cselekmény. Az ilyen módon benyújtott kifogásnak kell tartalmaznia minden, a Ve. 212. § (2) bekezdésében előírt kötelező tartalmi elemet annak érdekében, hogy a kifogás érdemi elbírálásra alkalmas legyen.

[14] A Kúria Kvk.IV.37.531/2018/2. számú végzésében – egyezően a Nemzeti Választási Bizottság 951/2018. számú határozatában kifejtettekhez – rögzítette, hogy „a kifogás benyújtását követően a kifogás már nem egészíthető ki. Ez nemcsak a sommás eljárás sajátosságaiból, s nemcsak a Ve. 212. § (2) bekezdésből következik, hanem a Ve. – felülvizsgálati kérelemben megjelölt – 216. §-ából is. Ugyanis, ha a választási bizottság a visszavont felülvizsgálati kérelem alapján az eljárást hivatalból mégis folytathatja, ez azt jelenti, hogy a kifogás benyújtásával a kifogás eloldódott a kifogás előterjesztőjétől, tehát a kifogás benyújtójának a „rendelkezési joga” adott esetben még a visszavonásra sem terjed ki. Az, hogy a Ve. 43. § (2) bekezdése lehetővé teszi a bizonyítékok széles körének felhasználását, vagy hogy a kérelmező szóbeli nyilatkozattételt tehet a Ve. 43. § (3) bekezdés alapján, még nem jelenti azt, hogy a benyújtott kifogást – amely alapján rögzült a vizsgálat iránya, a bizonyítandók köre – később kiegészítheti.”

[15] A benyújtástól számított három napos határidő már a választási szervek szempontjából bír relevanciával: ezen időtartam alatt kell az ügy elbírálására felkészülni mind szervezési, mind jogi értelemben. Amennyiben a kifogás benyújtójának a kifogása elbírálásáig lehetősége lenne a már benyújtott kifogást folyamatosan kiegészíteni, bizonyítékkal, jogsértés-megjelöléssel vagy más, a kifogás kötelező tartalmi elemeinek valamelyikével, úgy az a választási szervek munkájának ellehetetlenüléséhez és a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés kiüresítéséhez vezetne.

[16] Mindezekre tekintettel a Bizottság eljárását kizárólag a 2022. február 18-án 9 óra 46 perckor elektronikus úton benyújtott jogorvoslati kérelem és az ahhoz csatolt bizonyítékok alapján folytatta le, a 2022. február 18-án 10 óra 29 perckor és a 2022. február 20-án tett kiegészítéseket nem vette figyelembe.

[17] A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[18] A Ve. 212. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak tartalmaznia kell a

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

[19] A Ve. 212. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a kifogás kötelező tartalmi eleme a kifogás benyújtójának lakcíme.

[20] A Nemzeti Választási Bizottság Kifogástevő kifogásának, a 2022. február 18-án 9 óra 46 perckor megküldött e-mailje csatolmányként szereplő a Választási bizottságoknak kifogás 2022-02-18.pdf. elnevezésű, 6 számozott oldalból álló dokumentumot tekinti, figyelemmel arra, hogy az tartalmazza a Kifogástevő által megadott, azonosításához szükséges személyes adatokat, e-mail címét és teljes terjedelmében az I. pontban ismertetett jogorvoslati kérelmet, azaz, a vélelmezett jogsértés leírását és az arra vonatkozó jogi okfejtést, a választási bizottságok részére megfogalmazott, a jogsértés megállapítása és a jogkövetkezmények alkalmazása iránti kérelmet, valamint, utolsó, 6. oldalán keltezést és Kifogástevő kézjegyét. Kifogástevő e dokumentumban lakcímként a (…) címet tüntette fel.

[21] A Nemzeti Választási Iroda ellenőrizte Kifogástevő adatait a központi névjegyzékben, amely alapján a Bizottság megállapította, hogy Kifogástevőnek a kifogásában, azaz a Választási bizottságoknak kifogás 2022-02-18.pdf. című dokumentumban lakcímeként feltüntetett adat nem azonos a központi névjegyzékben szereplő lakcímadatával, az ugyanis a (…).

[22] A Bizottság döntése meghozatalakor figyelemmel volt arra, hogy Kifogástevő e-mailjében szerepelt a lakcíme, azonban az e-mailben feltüntetett szöveget és adatot nem tekinti a kifogás részének, mivel a kifogás mint jogorvoslati beadvány az a csatolt dokumentum, amelyet kézjegyével látott el. Ennek kellett volna tehát tartalmaznia megfelelően Kifogástevő adatait.

[23] A Ve. 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,

b) az elkésett

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy,

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.

[24] A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás formai vizsgálata körében megállapítja, hogy a kifogás a Ve. 212. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt tételes rendelkezés ellenére nem Kifogástevő központi névjegyzékben szereplő lakcímét tartalmazza.

[25] Mindezekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a kifogást a Ve. 215. § c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélküli elutasítja.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[26] A határozat a Ve. 212. §-án, a 215. §-án, a 216. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. február 21.

 

 

                                                                                              Dr. Bozsóki Éva

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                              elnökhelyettese