78/2012. OVB határozat - a Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Egyesület képviseletében dr. Karika Márton ügyvéd által kezdeményezett országos népi kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
78/2012. határozata

 

Az Országos Választási Bizottság – 2012. július 4-én megtartott ülésén – a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 14. § (1) bekezdése által alkalmazni rendelt a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § c) pontjában és az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 4. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Egyesület (székhelye: 2528 Úny, Újtelep 094/5. hrsz.) képviseletében dr. Karika Márton ügyvéd (továbbiakban: beadványozó) által kezdeményezett országos népi kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az 51/2012. (IV. 5.) számú határozattal hitelesített országos népi kezdeményezés támogatására összegyűjtött érvényes aláírások száma meghaladja az Ehtv. 14. § (1) bekezdésében meghatározott mennyiséget.

 

Az Országos Választási Bizottság felhívja az Országos Választási Irodát, hogy a benyújtott aláírásgyűjtő íveket – a határozat jogerőre emelkedését követő 30 nap elteltével – semmisítse meg.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. július 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 10500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

 

Indokolás

 

I.

 

Az Ehtv. 14. § (1) bekezdése értelmében az alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület (a továbbiakban: egyesület) egyházként való elismerését az országos népi kezdeményezésben részvételre jogosult, legalább ezer választópolgár aláírásával az országos népi kezdeményezésre vonatkozó szabályok alkalmazásával az egyesület törvényes képviselője kezdeményezheti.

 

Az Országos Választási Bizottság 51/2012. (IV. 5.) számú határozattal hitelesítette az egyesület jogi képviselője által benyújtott, egyházként való elismerésére irányuló aláírásgyűjtő ív mintapéldányát, amelyen a következő szerepelt:

 

„Támogatom, hogy az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján az alapcélként vallási tevékenységet végző Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Egyesületet (székhelye: 2528 Úny, Újtelep 094/5., bejegyző végzés száma: Pk.63341/1990/1, nyilvántartási száma: 30) egyházként elismerje.”

 

Az egyházként való elismerés kezdeményezésére gyűjtött aláírások benyújtását követően az Országos Választási Bizottság 71/2012. számú határozatával elrendelte az aláírások ellenőrzését.

 

Az aláírások ellenőrzésének eredményeként az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a véletlenszerűen kiválasztott 88 aláírást tartalmazó minta feldolgozásából nyert adatok alapján megállapítható, hogy legalább 1577, legfeljebb 1779 a minden szempontból megfelelő aláírások száma.

 

Tekintettel arra, hogy az egyházként való elismerés kezdeményezésére összegyűjtött érvényes aláírások száma meghaladja az Ehtv. 14. § (1) bekezdésében meghatározott számot, az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

 

II.

 

A határozat az Nsztv. 4. §-ának (1) bekezdésén, a Ve. 119., 121. és 131. §-án, az Ehtv. 14. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

 

 

 

 

 

Dr. Bordás Vilmos

az Országos Választási Bizottság

elnöke