777/2018. NVB határozat - a P. L. I. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

777/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a P. L. I. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 16 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 66/2018. (IV.11.) 02. számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

  1. Beadványozó 2018. április 8-án 18 óra 53 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be az OEVB-hez Cseh László független jelölt által a Miskolci Napló internetes oldalán közzétett, LMP logót tartalmazó – „az olvasókat megtévesztő” – fényképe kapcsán. Kérte az eset mielőbbi kivizsgálását.
  2. Az OEVB 66/2018. (IV.11.) 02. számú határozatával a Ve. 212. § (2) bekezdésére és a 215. § c) pontjára hivatkozással a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította, tekintettel arra, hogy Beadványozó kifogásában nem jelölt meg jogszabálysértést, nem terjesztette elő a jogszabálysértés bizonyítékait, illetve nem közölte személyi azonosítóját.

II.

[A fellebbezés tartalma]

  1. Beadványozó 2018. április 14-én 15 óra 57 perckor fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az OEVB 66/2018. (IV.11.) 02. számú határozata ellen. Beadványában a kifogásában előadottakat megismételve Cseh László független jelölt által a Miskolci Napló internetes oldalán közzétett, LMP logót tartalmazó – „az olvasókat megtévesztő” – cikket sérelmezte.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1.  A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
  2. A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezés kötelező tartalmi eleme a 223. § (3) bekezdése szerinti jogalap. Az OEVB a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítását nem mérlegelési jogkörben hozta, így azzal szemben fellebbezés kizárólag jogszabálysértésre hivatkozással alapítható.
  3. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
  4. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza annak a Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti jogalapját, emiatt azt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 16.

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke