770/2018. NVB határozat - M. A., a Lehet Más a Politika Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság megbízott tagja által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

770/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság M. A., a Lehet Más a Politika Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság megbízott tagja (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 60/2018. (IV. 8.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. F. J. (a továbbiakban: Kifogástevő) a Keleméri Választási Bizottság FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek megbízott tagjaként 2018. április 8-án nyújtotta be kifogását a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), és e) pontja szerinti alapelvek megsértése miatt.
 2. Kifogásában előadta, hogy 2018. április 8-án a reggeli órákban telefonhívás érkezett a keleméri jegyzőkönyvvezetőhöz, mely szerint a zádorfalvai szavazókörben 14 személy részére két egyforma szavazólapot adtak. Kifejtette, hogy a Keleméri Választási Iroda tagja felhívta a figyelmet arra, hogy az ottani szavazatszámláló bizottság figyeljen a hibára. Kifogástevő azonban nem tudta megmondani, hogy melyik szavazólapból adtak kettőt.
 3. Álláspontja szerint a Zádorfai Szavazatszámláló Bizottság tagjai a kifogásolt tevékenységükkel megsértették a választás tisztaságát, valamint a választási eredmény befolyásolására törekedtek. Mindezek alapján kérte, hogy az OEVB állapítsa meg a jogszabálysértés tényét. Az OEVB 60/2018. (IV. 8.) számú határozatával a kifogást elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. április 11-én nyújtotta be fellebbezését az OEVB határozata ellen. Fellebbezését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 03. számú OEVB tagjaként ellenjegyezte. Beadványában előadta, hogy a határozat meghozatalát követően „hírt kaptak arról, hogy a bejelentés valóban jogsértést tartalmazott, a Zádori SZSZB részükre adatszolgáltatást nem nyújtott, majd jogszerűtlenül saját hatáskörében mindenkitől egy szavazatot levont. Ez megkérdőjelezi a választás tisztaságát”.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) által felterjesztett iratokat áttekintve az alábbiakat állapítja meg. Az OEVB 2018. április 8-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv alapján Beadványozó az OEVB-nek a Lehet Más a Politika által megbízott tagja. A jegyzőkönyvből egyértelműen kiderül, hogy Beadványozó részt vett a kifogás elbírálásában, annak tárgyalása során egy alkalommal hozzászólt a vitához.
 3. A fellebbezés benyújtására jogosultak körét a Ve. 221. § (1) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg: „a választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be”.
 4. A Ve. 223. § (2) bekezdése kimondja, hogy nem nyújthat be fellebbezést az ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja. A Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem a 221. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be.
 5. A Nemzeti választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó olyan határozat ellen nyújtotta be fellebbezését, amelyet az a választási bizottság hozott, melynek maga is tagja. A felterjesztett jegyzőkönyvből az is egyértelműen kiderül, hogy Beadványozó az OEVB kifogás elbírálására vonatkozó döntéshozatalában részt vett.
 6. A Nemzeti választási Bizottság rögzíti továbbá, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésben előírt kötelező tartalmi elemeket, így annak jogalapját, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját sem.
 7. A Ve. 231. § (1) bekezdése alapján a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

a) nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 222. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be,

d) nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

 

 1. Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést – a Ve. 231. § (1) bekezdés a) és d) pontja alapján – érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén a) és c) pontján, a 231. § (1) bekezdésén a) és d) pontján, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 14.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke