769/2018. NVB határozat - a B. L. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
769/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a B. L. (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában – 14 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

  1. Beadványozó 2018. április 11-én 15 óra 40 perckor kifogást nyújtott be a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz, amelyben a Nemzeti Választási Iroda informatikai rendszerének összeomlását kifogásolta. Ebben előadta, hogy 2018. április 8-án a délelőtti órákban összeomlott a Nemzeti Választási Iroda informatikai rendszere, amelyről számos hírforrás beszámolt. Előadta, hogy nem lehetett hozzáférni a 11.000 helyi választási bizottsági jegyzőkönyv adatához, valamint a korábbi választásokon született egyes választókerületi eredményekhez sem, így nem lehetett összehasonlítani azokat a friss adatokkal. Ez a helyzet állítása szerint ellehetetlenítette az információáramlást, megnehezítette a kampánycsapata munkáját és súlyosan befolyásolta a választások eredményét.
  2. Álláspontja szerint az informatikai rendszer leállásával sérült a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és f) pontja. Mindezek alapján kérte az eredmények megsemmisítését és a szavazás újbóli lebonyolítását. Kifogásához az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) Előzetes megállapítások és következtetések elnevezésű dokumentumát csatolta.
  3. A kifogást a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018. április 12-én áttette a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1. A kifogás benyújtásának szabályait a Ve. 208-212. §-ai tartalmazzák. A 208. § szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
  2. A Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés bizonyítékait. A Ve. 218. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.
  3. A választási eljárásban szabott rövid határidők és az eljárások sommás jellegéből adódóan – a jogszabálysértésre vonatkozó konkrét bizonyítékot a Ve. szabályaival összhangban a kifogástevőnek kell szolgáltatnia. Bizonyítékként értékelhető a releváns tények tekintetében szolgáltatott, illetve ezek megállapítása érdekében felhasználható, a Ve. 43. § (2) bekezdésében rögzített nyilatkozat, irat, tanúvallomás, tárgyi bizonyíték stb. A bizonyítéknak oksági kapcsolatban kell állnia a kifogás tárgyával, a sérelmezett tevékenységgel, és a sérelmezett jogszabállyal, azaz alkalmasnak kell lennie arra, hogy alátámassza a kifogást, az abban megjelölt jogsértést.
  4. Beadványozó kifogásában arra hivatkozott, hogy a Nemzeti Választási Iroda informatikai rendszere 2018. április 8-án összeomlott, aminek okán sérült a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a választás tisztaságának megóvása és az f) pont szerinti, a választási eljárás nyilvánosságának alaplevei. Kifogásához az EBESZ-ODIHR jelentését csatolta. A jelentésben azonban nincs szó az informatikai rendszer összeomlásáról, sőt, annak 16. oldalán az alábbi megállapítás szerepel: „Napközben az NVI rendszeresen frissített adatokat tett közzé a választási részvételről, egyéni választókerületekre és szavazóhelyiségekre lebontva, és jegyzéket vezetett a választáshoz kapcsolódó eseményekről. Az NVI a választások éjszakáján elkezdte közzétenni a honlapján a szavazóhelyiségekre lebontott előzetes eredményeket. Az OVB jelentése szerint az előzetes részvételi arány 67,08% volt.”
  5. A kifogáshoz csatolt dokumentum megállapítása tehát éppen a kifogásban foglaltakkal ellentétes tényeket rögzít. Mindezek alapján megállapítható, hogy Beadványozó állítja az informatikai rendszer összeomlását és azzal összefüggésben a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és f) pontjának sérelmét, ezen állítását és a megjelölt jogszabálysértést alátámasztó bizonyítékot azonban nem csatolt.
  6. A Ve. 215. § c) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat. Tekintettel arra, hogy a kifogás nem tartalmazza a jogszabálysértés bizonyítékát, azt a Bizottság érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 43. §-án, 212. § (2) bekezdésén, a 215. § c) pontján, 218. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 14.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke