763/2018. NVB határozat - a L.-né T. I., Sz. K. E. és dr. P. Z. által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
763/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a L.-né T. I., Sz. K. E. és dr. P. Z. (a továbbiakban: Beadványozók) által benyújtott kifogás tárgyában – 17 igen és 2 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

 1. Beadványozó 2018. április 11-én több alkalommal elektronikusan, illetve személyesen is eljárva kifogást nyújtottak be az alábbi tartalommal.
 2. Beadványozók szó szerint idézik a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdését, a szövegben vastagítással kiemelve az a) pontban foglalt választások tisztaságának megóvása, és e) pontban foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket.
 3. Beadványozók előadják, hogy a „Nemzeti Választási Iroda az Országgyűlési képviselők választásánál köteles betartani és betartani a választási eljásársról szóló .2013. évi XXXVI. törvény rendelkezéseit.” „A Nemzeti Választási Iroda köteles örködni a választás tisztasága felett”. „A Nemzeti Választási Iroda köteles betartani a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás eljárásjogi alapelvét.”
 4. Beadványozók „Hivatkozva a 2013. évi XXXV. törvény 43.§ ban foglaltakra, a 208. § feljogosítása alapján valamint hivatkozva a 212.§ (1) és (2) bekezdésére” „- Az előterjeszetett Kifogásban jogszabálysértésként megjelölöm, (2013. évi XXXV. tv (2) bek a) pont) és hivatkozom a 2013. évi XXXV. törvény 2.§ a) pontjára” szöveggel jelölik meg ismételten a vélelmezett jogszabálysértést.
 5.  .Beadványozók a bizonyítás érdekében „- Az előterjeszetett Kifogásban jogszabálysértésként megjelölöm, (2013. évi XXXV. tv (2) bek a) pont) és hivatkozom a 2013. évi XXXV. törvény 2.§ a) pontjára” szöveggel felvezetve az alábbi bizonyítékokat jelöli meg:

„1. számú bizonyítékként a köztudomású tényként a facebookon, nyilvánosan közzétett „A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJA TÍMEA KITÁLALT. DÖBBENET, DE TÉNYLEG CSALÁS VOLT A VÁLASZTÁS!” című írást. Kérem az írásban foglaltak kivizsgálását.”

„2. számú bizonyítékként köztudomású tényként a facebookon, és e-mailen is terjedő nyilvánosan közzétett: „Választási Csalás?” Megnevezésű írást”.

„3. számú bizonyítékként köztudomású tényként a facebookon, mailen nyilvánosan közzétett 4 db táblázatot, a választási számadatok megmagyarázhatatlan eltéréséről. Kérek magyarázatot adni az informatikai adatok ellentmondások eltérőségéről.”

„4. számú bizonyítékként köztudomású tényként a facebookon, a számszaki választási adatok ellentmondásosságát bizonyító dokumentumokat.”

„5. számú bizonyítékként köztudomású tényként csatolom azon iratot, amelyben azon állítás olvasható hogy választási számítógép rendszer 4 órára leállt. Ezen hír kapcsán hivatkozom a Nemzeti Választási Iroda törvéysértő, gondatlan eljárására, mivel a 2013. évi XXXVI törvény 75.§ (1) bekezdés a) pontját; d) és i) pontját, a 76.§ (1) bekezdés c) pontját. (választási szoftver leállása)”.

„6. számú bizonyítékként csatolom azon köztudomású tényállításként megjelent okiratot, amely azt állítja hogy a 4 programozó dolgozik a választási program megváltoztatásán.”

„7. számú bizonyítékként köztudomású tényállításként csatolom azon okiratot, amelyben azon állítás olvasható hogy a választás tényleges eredménye: Jobbik 32% Fidesz 24 % MSZP Párbeszéd 19% LMP 12 % DK 9 %. Ezen csatolt bizonyíték alapján kérünk érdemi magyarázatot arra, hogy a Nemzeti Választási Iroda által kihirdett eredmény hogyan térhet el ilyen nagy mértékben a 7. számú bizonyítékként közölt adatoktól”.

„8. számú bizonyítékként köztudomású tényállításként csatolom a facebookon közzétett „ Arra kérek mindenkit hogy aki hasonlót tapasztalt, azt jelezze nekem a lukácsi.kriszti.@gmail.com -on” megnevezésű írást. Kérem a Nemzeti Választási Választási Irodát hogy a 6. számú bizonyítékban foglaltakat kivizsgálni szíveskedjék.”

„9. számú bizonyítékként köztudomású tényállításként csatolom az interneten a 444.hu honlapján 2018. április 8. vasárnap 16.03. kor közzétett: „Az M7-esen és az M3-ason is a főváros felé tartó készenléti rendőröket láttak” megnevezésű írást. 9/1. számú bizonyítékként köztudomású tényállításként csatolom az interneten a blikk.hu honlapján 2018. április 8. vasárnap 19.08. -kor közzétett: „Mi történik? Kordonnal körbevették az NVI épületét, rengeteg a rendőr” megnevezésű írást. Ezen csatolt írások kapcsán kérdezem a Nemzeti Választási Irodát, hogy a 2013. évi XXXVI törvény 2.§ (1) bekezdésében választási alapelvként rögzített „választás tisztaságának megóvása” alapelv érvényre juttatása érdekében miért nem tiltakozott a Nemzeti Választási Iroda a Média, vagy bármaly nemzetközi szervezetnél a küldő erőszakos kormányzati nyomásként értékelhető rendőri jelenlét ellen.”

„10. számú bizonyítékként köztudomású tényállításként csatolom az mno.hu internetes honlapon 2010. 04.10. én 19.06. kor megjelent „Hétvégéig várhatóan nem áll helyre a választási iroda honlapja a jegyzőkönyvek sem olvashatók” megnevezésű írást. Ezzel kapcsolatban kifogásként terjesztjük elé a 2013. évi XXXVI törvény 76.§ (2) bekezdés c) és d) pontjaiban foglaltak megsértését, mivel a 2018. április 8. án tartott országgyűlési képviselői választások jegyzőkönyvei az NVI honlapján nincsenek a hivatkozott törvényhely rendelkezései szerint mind a mai napig, azaz 2018. áprils 11. napja 15 órájáig közzétéve.”

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság a hivatkozott jogszabálysértésekkel összefüggésben megjelölt bizonyítékokkal kapcsolatban az alábbi megállapításokat teszi.
 2. A kifogásban foglaltakkal szemben Beadványozók további iratot nem mellékeltek, így a „csatolt okirat”, „csatolt tény” körében a Bizottság a beadványban foglaltakon túl más bizonyítékot értékelni nem tudott.
 3. A Bizottság már számos esetben hívta fel a figyelmet a Kúria Kvk.IV.37.315/2014/2. számú végzésére, amely szerint a „bizonyítás felvételét az eljárás sommás jellege csak szűk körben és korlátozott eszközökkel teszi lehetővé, a Kúria a sérelmezett határozat, valamint az azt megelőző eljárás jogszerűségét – a bírósági felülvizsgálati kérelem megalapozottságát – azon bizonyítékok alapján bírálja el, amelyet a kérelmező elé tár.”
 4. A választási bizottság bizonyítékok beszerzésére csak a média választási kampányban való tevékenységével összefüggésben kötelezett a Ve. 151. § (2) bekezdése alapján, és ekkor is csak abban az esetben, ha a bizonyíték konkrétan megjelölésre kerül.
 5. A kifogásban megjelölt bizonyítékok közül Beadványozók által 1-4. és 8. pontban a facebook bejegyzésekre hivatkozások semmilyen konkrét elérhetőséget nem tartalmaznak, illetve, a Bizottság a facebook közösségi oldalon megjelent tartalmat önmagában a közösségi oldalon való megjelenés okán nem fogadja el köztudomású tényként. Ugyanígy figyelmen kívül hagyta a 7. pontban megjelölt bizonyítékot, amely semmilyen érdemi forrást nem jelöl meg a hivatkozott adatokra.
 6. Jelen eljárásban vizsgált jogorvoslati kérelem nem a média részvételével kapcsolatos, hanem a Nemzeti Választási Iroda tevékenységét sérelmezi, így a beadvány 9., 9/1. és 10. pontjaiban megjelölt cikkek sem minősülnek benyújtott bizonyítéknak a cím és időpontmegjelölések ellenére sem.
 7. A Nemzeti Választási Bizottság az 5. és 6. pontban megjelölt, az informatikai rendszer leállásával összefüggő állításokkal kapcsolatban megállapítja, hogy hivatalos tudomása van arról, hogy a választások hivatalos honlapja a szavazás napján és azt követően csökkentett üzemmódban működött, és a túlterheltség miatti leállás megakadályozása érdekében eltérő felületen, kevesebb szolgáltatást nyújtott.
 8. A Bizottság megállapítja, hogy a honlap működésének csökkentett üzemmódja Beadványozók álláspontjával ellentétben a mögöttes választási informatikai rendszerek működését nem érintette, azok elkülönült védett hálózaton, funkciójukat betöltve üzemeltek. A csökkentett üzemmódban működő honlapon a szavazás előzetes eredménye nem informatikai hiba vagy hiányosság, hanem az egyes szavazókörökben elhúzódó szavazás miatt nem jelenhetett meg 19.00 órát követően. A szavazás befejezését követően az eredmények a feldolgozás állapotának megfelelő módon folyamatosan jelentek meg, jelenleg a honlapon már valamennyi szavazókör választási rendszerben rögzített előzetes adatai, illetve a papír alapú jegyzőkönyvek szkennelt változata is megtalálható.
 9. A választások honlapjának csökkent funkcionalitása nem alapozza meg a Ve. 75. § (1) bekezdés a) pontja (a választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatok) d) pontja (a választási bizottságok működése és a szavazás technikai és tárgyi feltételeinek biztosításának kötelezettsége) és i) pontja ( a szavazatösszesítéshez és eredmény-megállapításhoz nyújtott technikai segítség kötelezettsége) sérelmét. Ezek a feladatok nem függenek össze a honlappal, attól függetlenül elláthatók és a hivatkozott szabályok sérelmét Beadványozók egyéb módon nem tudták megalapozni. Ugyanígy nem érinti a honlap eltérő működése a Ve. 76. § (1) bekezdés c) pontjában megjelölt informatikai rendszerek működését, amelyek a fent megjelölt módon elkülönítetten működnek, és amely rendszerek működtetéséhez képeszt a választások honlapjának üzemeltetése önállóan megjelölt feladat, amellyel kapcsolatban a kifogás indítványt nem tartalmaz.
 10. Beadványozók semmilyen indokot nem jelöltek meg továbbá, hogy a folyamatos működés és a szavazás zavartalansága érdekében elkövetett átalakítás milyen módon hatott ki a választások tisztaságára vagy a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményére.
 11. Mindezek alapján a Bizottság a kifogás elutasításáról döntött.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 43. §-án, 75. § (1) bekezdés a), d) és e) pontján, 76. § (1) bekezdés c) pontján, 212. §-án, 220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 14.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke