76/2016. NVB határozat - K. G. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

76/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság K. G. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 7 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. szeptember 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

Beadványozó 2016. szeptember 16-án 22 óra 44 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján, a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja és 144. § (3) megsértése miatt.

Kifogásában előadta, hogy Deli Károly, a Magyar Igazság és Élet Pártjának alelnöke 2016. szeptember 16-án a facebook profilján, a kifogásához csatolt, bejegyzést tett közzé. A bejegyzéshez csatolt fotón a Magyar Kétfarkú Kutya Párt letépett plakátjai láthatóak a földre helyezve, amelyeken egy macska fekszik. A bejegyzés szerint a fotón „ma reggeli termés Pesterzsébet egy rövid útszakaszán, buszmegállókban, villanyoszlopokon (Vágóhíd u.)” látható. Beadványozó rögzítette, hogy amikor egy kommentelő a hozzászólásában felvetette, hogy jogellenesen cselekedtek a plakátok eltávolításával, Deli Károly nem cáfolta, hogy a plakátokat ő távolította volna el, hanem többes szám első személyben azzal válaszolt a felvetésre, hogy „[a] feljelentésről meg annyit, azt Mi tehetjük meg, tudniillik ma már Tilos villanyoszlopokra plakátot kihelyezni!”

Beadványozó szerint a fotók, a bejegyzés szövege és a hozzászólásra adott válasz az okszerűség és a szavak általánosan elfogadott jelentése alapján nem értelmezhetőek másként, mint hogy a fotón szereplő, földre helyezett plakátokat 2016. szeptember 16-a reggelén Deli Károly villanyoszlopokról tépte le, de legalábbis közreműködött azok villanyoszlopokról való letépésében.

Beadványozó hivatkozott arra, hogy a Ve. 144. § (3) bekezdése szerint plakát kampányidőszakban – a Ve. 144. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott törvényi korlátok között – bárhol elhelyezhető. A Kúria a töretlen gyakorlata szerint választási kampány idején a villanyoszlopon szabadon elhelyezhetőek a plakátok. Álláspontja szerint az a magatartás, amelyik a jogszerűen elhelyezett plakátot eltávolítja, sérti a Ve. 144. § (3) bekezdését. Beadványozó hivatkozott a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvére is. Álláspontja szerint nem minősíthető jóhiszeműnek és rendeltetésszerűnek az a magatartás, amely a villanyoszlopra kihelyezett plakátot letépi, mivel ezzel a plakát elhelyezőjének választási eljárásban biztosított jogait alkotmányos indok nélkül korlátozza.

Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a jogsértést állapítsa meg, Deli Károlyt a további jogsértéstől tiltsa el, továbbá a letépett plakátok nagy számára, valamint a jogsértés facebookon való népszerűsítésére tekintettel – figyelemmel arra is, hogy Deli Károly a Magyar Igazság és Élet Pártjának alelnöke, így politikai cselekvései a pártnak betudhatóak – szabjon ki bírságot Deli Károlyra, illetve a Magyar Igazság és Élet Pártjára.

II.

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét - az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni.

Az országos népszavazási kampányra vonatkozó szabályokat az Nsztv. 69-70. §-ai és a Ve. Általános része VIII. Fejezetének rendelkezései tartalmazzák.

 

A népszavazási eljárásban is alkalmazandó Ve. 144. §-ának helyes értelmezéséből az következik, hogy népszavazási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak, mivel a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot. A Ve. 144. §-ának (3) bekezdése értelmében plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető.

 

A Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint, a kifogásnak a vélelmezett jogszabálysértés bizonyítékait is tartalmaznia kell. A Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria következetes joggyakorlata, hogy a kifogás előterjesztése során a jogszabálysértésre vonatkozó konkrét bizonyítékot a Ve. szabályaival összhangban a kifogástevőnek kell szolgáltatnia. A bizonyíték a releváns tények tekintetében szolgáltatott, illetve ezek megállapítása érdekében felhasználható, a Ve. 43. § (2) bekezdésében rögzített nyilatkozat, irat, tanúvallomás, tárgyi bizonyíték stb. A választási és népszavazási eljárásban szabott rövid határidők és az eljárások sommás jellegéből adódóan a választási szervek elsősorban a kérelmező által csatolt bizonyítékokat tudják értékelni.

 

Beadványozó kifogása végén azt kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság „a jogsértést állapítsa meg, Deli Károlyt a további jogsértéstől tiltsa el”. Beadványában azonban ő maga sem állítja határozottan, hogy a jogsértést, nevezetesen a plakátok eltávolítását Deli Károly követte volna el. Mindösszesen vélelmezi a fotók, a bejegyzés szövege és a hozzászólásra adott válasz és a szavak általánosan elfogadott jelentése alapján, de nem állítja azt.

A Nemzeti Választási Bizottság értékelve a kifogásban előadottakat és a kifogáshoz csatolt bizonyítékot, rögzíti, hogy kétségtelen bizonyossággal az eljárás adataiból nem volt megállapítható, hogy kinek a kezei által történt a kifogásban hivatkozott plakátok eltávolítása. Azt alátámasztó bizonyítékot, hogy a plakátokat Deli Károly, a Magyar Igazság és Élet Pártjának alelnöke távolította volna el, Beadványozó nem szolgáltatott. Az eljárás sommás jellege pedig nem teszi lehetővé, hogy a Bizottság hivatalból bizonyítási eljárást folytasson le, a törvény szövegéből egyértelműen következik, hogy a kifogástevőnek kell az állítását teljes mértékben, kétséget kizáróan alátámasztó bizonyítékokat előadnia, a Bizottságnak kizárólag Beadványozó által előtárt bizonyítékokat van lehetősége értékelni.

 

Jelen jogorvoslati eljárásban felhozott bizonyítékok nem alapozták meg annak megállapítását, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt plakátjait a kifogásban hivatkozott személy távolította el, így a Bizottság a Ve. 220. §-a alapján a kifogást elutasította.

 

III.

A határozat a Ve. 1. § e) pontján, a 43. § (2) bekezdésén, a 212. § (2) bekezdés b) pontján, a 220. §-án, az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, 69-70. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. szeptember 19.

 

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke