76/2012. OVB határozat - H. P. magánszemély által kezdeményezett országos népi kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
76/2012. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2012. június 13-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § c) pontjában és az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 4. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva H. P. magánszemély által kezdeményezett országos népi kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a 169/2011. (IX. 26.) számú határozattal hitelesített országos népi kezdeményezés támogatására összegyűjtött érvényes aláírások száma meghaladja az Nsztv. 1. § (1) bekezdésében foglalt, az országos népi kezdeményezés érvényességéhez meghatározott számot.
 
Az Országos Választási Bizottság felhívja az Országos Választási Irodát, hogy a benyújtott aláírásgyűjtő íveket – a határozat jogerőre emelkedését követő 30 nap elteltével – semmisítse meg.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. június 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 10500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
Az Országos Választási Bizottság 169/2011. (IX. 26.) számú határozattal hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát, amelyen a következő szerepelt:
 
„- Kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés tűzze napirendre azt, hogy legyen önálló bűntetőjogi törvényi tényállása a családon belüli erőszaknak Magyarországon.”
 
A fenti országos népi kezdeményezés támogatására gyűjtött aláírások benyújtását követően az Országos Választási Bizottság 62/2012. számú határozatával elrendelte az aláírások ellenőrzését.
 
Az aláírások ellenőrzésének eredményeként az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a véletlenszerűen kiválasztott 5.334 aláírást tartalmazó minta feldolgozásából nyert adatok alapján megállapítható, hogy legalább 94.910 és legfeljebb 97.167 a minden szempontból megfelelő aláírások száma.
 
 
Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése értelmében „országos népi kezdeményezést legalább 50 000 választópolgár nyújthat be.”
 
Tekintettel arra, hogy az országos népi kezdeményezés támogatására összegyűjtött érvényes aláírások száma meghaladja az Nsztv. hivatkozott rendelkezésében meghatározott számot, az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
II.
 
A határozat az Nsztv. 4. §-ának (1) bekezdésén, a Ve. 119., 121. és 131. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke