756/2018. NVB határozat - a dr. F. G. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
756/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. F. G. (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 52/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. Beadványozó 2018. április 6-án kifogást nyújtott be a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjára, valamint a Ve. 144.§ (4) bekezdésére hivatkozással az MSZP-Párbeszéd jelölő szervezetek kampánytevékenységével kapcsolatban. Beadványozó előadta, hogy április 6-án észlelte, hogy a Kalocsa Város Önkormányzat tulajdonában álló, 6300 Kalocsa, Hunyadi János utca 82. szám alatt álló ingatlanon a tulajdonos hozzájárulása nélkül az említett jelölő szervezetek plakátjait helyezték el. Álláspontja szerint a fenti tevékenység sérti a választás tisztaságának megóvása, és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. Kifogásához bizonyítékként fényképeket csatolt.
 2. Az OEVB 52/2018. számú határozatával 2018. április 8-án Beadványozó kifogását elutasította. Indokolásában rámutatott, hogy a Magyar Szocialista Párt használati joggal rendelkezik az ingatlanra nézve, így a plakátok kihelyezéséhez nem volt szükséges a tulajdonos önkormányzat külön engedélyének beszerzése. Az OEVB határozatában azt is megállapította, hogy a plakátok, belülről az ablakban való elhelyezése nem ütközik a Ve. plakátelhelyezés korlátozásáról szóló 144. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésébe, mivel a Ve. a plakát falon való elhelyezést tiltja a tuladonos, vagy a vagyonkezelői jog gyakorlójának engedélye nélkül.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. április 11-én 10 óra 05 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB 52/2018. számú határozata ellen. Fellebbezésében a Ve. 144. § (4) bekezdésre való ismételt hivatkozással előadta, hogy a Kalocsa Város Önkormányzat tulajdonában álló közösségi házon az MSZP az ingatlan egy részére szerzett használati jogot, mely kampánytevékenységre nem jogosít. Állítása alátámasztására csatolta a jelölő szervezet, mint használat jogát szerző és az önkormányzat, mint használat jogát engedő között 2018. január 30-án kötött megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás), fényképfelvételeket, valamint a 6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 82. számú ingatlan alaprajzát. Beadványozó álláspontja szerint a használati jog kampánytevékenységre nem jogosít, választási kampánygyűlés ott nem tartható.
 2. Beadványozó hivatkozik a Megállapodás 5. pontjára, amely határidő tűzése nélkül azt rögzíti, hogy a jelölő szervezet külön szerződést köt az ingatlan kezelőjével, a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-vel a használattal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, valamint a használattal kapcsolatos költségek viselésére. Beadványozó előadta, tekintettel arra, hogy erre nem került sor, kétséges számára, hogyan használhatta az MSZP az ingatlanrészt, ha még nem állapodtak meg a birtokbaadásról és a költségek viseléséről. Álláspontja szerint az OEVB tévesen mérlegelt, a plakátok ablakba való kihelyezése egyenértékű azok falra való elhelyezésével, valamint sérelmezte, hogy az OEVB nem vizsgálta a Megállapodást.
 3. Fellebbezésében az OEVB határozatának megváltoztatását kérte a Nemzeti Választási Bizottságtól, valamint annak a megállapítását, hogy az MSZP-Párbeszéd jelölő szervezetek megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt eljárási alapelveket.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés nem alapos.
 2. A Ve. 231. § (4) bekezdése alapján a fellebbezés elbírálása során a választási bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy Beadványozó a kifogással érintett ingatlan ablakában kihelyezett plakátokat azok választási kampányban való jellegével, a Ve. 144. § (4) bekezdésében foglalt korlátozásra vonatkozóan támadta.
 4. A kifogáshoz és a fellebbezéshez csatolt fényképek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a jogorvoslati kérelemben támadott plakátok kampányeszköznek, a Ve. 144. § (1) bekezdésének megfelelő választási plakátnak minősülnek.
 5. A Bizottság elsőként a plakátok elhelyezésének helyszínéül szolgáló ingatlan jogi helyzetét vizsgálta. A Ve. 144. § (4) bekezdése arról rendelkezik, hogy épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
 6. Az OEVB határozatában úgy értékelte, hogy a Magyar Szocialista Párt használati joggal rendelkezik az ingatlanra nézve, így a plakátok kihelyezéséhez nem volt szükséges a tulajdonos önkormányzat külön engedélyének beszerzése.
 7. A Ve.  43. § (1) bekezdésének megfelelően a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. Tekintettel arra, hogy a becsatolt iratanyag alapján, illetve a jogorvoslati eljárásban nem merült fel olyan tény, amely az ingatlan jogi helyzetét vitatta volna, a Nemzeti Választási Bizottság úgy foglal állást, hogy az OEVB helyesen állapította meg, és helyesen értékelte a tárgyi ügy középpontjában álló ingatlan jogi státuszát. Az ingatlan Kalocsa Város Önkormányzatának tulajdonában áll, az önkormányzat a használati jog átengedéséről az MSZP jelölő szervezet számára a 2018. január 30-án kelt Megállapodásban foglaltak szerint rendelkezett. Az MSZP használati jogának fennállását Beadványozó sem vitatta az ingatlanon. A fentiekben vázoltakat erősíti, hogy az ingatlan hasznosításával kapcsolatban folytatott olyan vitás tevékenység, körülmény nem került említésre az ügyben, amely a használati jog fennállásának kétségességét mutatta volna.
 8. Fentiek rögzítése mellett Beadványozó azon érvelésére, mely szerint a Megállapodás alapján nem lehetett volna választási plakátokat az ablakokban kihelyezni, a Nemzeti Választási Bizottság az alábbi megállapításokat teszi. Beadványozó fellebbezésében tételesen hivatkozik az ingatlan használatáról szóló, az önkormányzat és a jelölő szervezet közötti Megállapodás 5. pontjára. A Bizottság megítélése szerint, tekintettel arra, hogy az ingatlant a jelölő szervezet ellenkező bizonyítás és a Megállapodásban foglaltak alapján jogszerűen használja, a választási plakátok kihelyezése nem ütközik az ingatlan használatának jogi előírásaival. Tekintettel arra, hogy az MSZP jelölő szervezet rendelkezik az ingatlan használatával, az általa használt irodák ablakába a kampányidőszakban korlátozás nélkül elhelyezhette a Ve. 144. § (1) bekezdésének megfelelő választási plakátokat.
 9. A Nemzeti Választási Bizottság a plakátok elhelyezésével kapcsolatban utal a Kúria Kvk.II.37.477/2014/3. számú határozatára, amelyben megállapításra került, hogy „(…) [a] helyes jogértelmezés szerint az ereszcsatorna a fallal egy tekintet alá esik egyfelől azért, mert az ingatlan olyan tartozéka, amelyre a tulajdonjog kiterjed, másfelől azért, mert láthatóan fizikai értelemben is egységet képez a fallal.”
 10. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az ingatlan ablakába való plakátkihelyezés nem ütközik a Ve. 144. § (4) bekezdésében foglaltakkal, ennek megfelelően a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjának sérelme sem állapítható meg.
 11. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben kifejtett indokok alapján a fellebbezés elutasításáról döntött és az OEVB határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 43. § (1) bekezdésén, a 144. § (1) és (4) bekezdésén, 231. § (4) bekezdésén és az (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 14.

 

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke