753/2018. NVB határozat - a P. I. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

753/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a P. I. (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában – 20 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy a Nemzeti Választási Iroda megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt, a választási eljárás nyilvánossága alapelvét, a Ve. 42. §-át és az 57. § (3) bekezdését azzal, hogy átmenetileg a választások hivatalos honlapján nem voltak elérhetők a választási szervek elérhetőségi adatai, a Nemzeti Választási Bizottság ügyrendje és a Nemzeti Választási Iroda elnökének vagyonnyilatkozatai. A Nemzeti Választási Iroda megsértette továbbá a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 51. § (3) bekezdését azzal, hogy a választások hivatalos oldalán a Nemzeti Választási Bizottság iránymutatásai nem elérhetők.

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást egyebekben elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

 

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

 1. Beadványozó 2018. április 11-én 16.00 óra előtt kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a Nemzeti Választási Iroda választási jogsértései és honlapjának „összeomlása” miatt. Előadta, hogy a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda közös honlapja 2018. április 8-án elérhetetlenné vált, és a mai napig egy csökkentett információtartalmú felület jelenik meg, amely nem tartalmazta a választók számára a szavazáshoz szükséges információkat, (pl. szavazókörök elérhetősége, határai), a választási jogsértések fogadására alkalmas elektronikus címeket, a vonatkozó jogszabályokat, az NVB és az NVI elérhetőségeit.
 2. Álláspontja szerint ezzel az NVB és az NVI befolyásolta a választások eredményét, megakadályozta az esetleges mozgósítások lehetőségét, a választási jogorvoslati kérelmek időben való benyújtásának lehetőségét. Rögzíti, hogy a honlapon a Rendkívüli események menüpontban sem szerepel a központi honlap, mint fő tájékoztatási eszköz elérhetetlenné válása. Ezzel álláspontja szerint az NVB és az NVI megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdésében foglalt, a választás tisztaságának megóvása és az f) pont szerinti, a választási eljárás nyilvánossága alapelveit.
 3. Rögzítette továbbá, hogy sérült a Ve.-nek a

- nemzetközi megfigyelők nevének és megbízójának a választások hivatalos oldalán való közzétételét előíró 4. § (2) bekezdése,

- az NVB ügyrendjének és iránymutatásainak a honlapon való közzétételét előíró 42. §-a és 51. § (3) bekezdése,

- az NVI elnöke vagyonnyilatkozatának közzétételét előíró 57. § (3) bekezdése,

- az informatikai rendszer kialakításáról, biztonságos működtetéséről, valamint a választások hivatalos honlapjának működtetését előíró 76. § (1) bekezdés c) és g) pontja,

- a névjegyzékkel, szavazással és a választás eredményével összefüggő közérdekű adatok közzétételét előíró 76. § (2) bekezdése,

- a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának közzétételét előíró 81. § (2) bekezdés, valamint

- a politikai hirdetés közzétételét biztosító közszolgálatinak nem minősülő médiaszolgáltatókkal kapcsolatos adatok közzétételét előíró 147/F. § (1) bekezdése.

 1. Kérte a Nemzeti Választási Bizottság döntését és a jogsértés megállapítását, valamint a jogsértések okán a választás eredményének megsemmisítését és a választás megismétlésének elrendelését.

 

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a kifogás tárgya a választások hivatalos oldalának „összeomlása” és az ebből fakadó jogsértések megállapítása. Az informatikai rendszert és a választások hivatalos honlapját, a valaszatas.hu oldalt Beadványozó által is hivatkozott, a Ve. 76. § (1) bekezdés c) és g) pontjai szerint a Nemzeti Választási Iroda működteti.
 2. Figyelemmel a Ve. 76. § (1) bekezdés c) és g) pontjában foglalt szabályra, téves Beadványozónak az az érvelése, amely a választások hivatalos honlapján közzétett illetve hiányzó adatok vonatkozásában a Nemzeti Választási Bizottság jogsértésére hivatkozik, mivel a honlap, illetve az informatikai rendszer kialakítása, biztonságos működtetése a Nemzeti Választási Iroda feladata. Önmagában az, hogy a honlapon szerepelnek a Ve. előírásai folytán a Nemzeti Választási Bizottságra vonatkozó adatok, nem termet feladatot, illetve a hatáskört a honlap, illetve az informatikai rendszer kialakítására és működtetésére a Bizottság számára. Emellett szükséges rögzíteni azt is, hogy a Nemzeti Választási Bizottság nem jogosult a saját ügyében eljárni, a határozati formába öntött tevékenységének felülvizsgálatára értelemszerűen nem saját maga, hanem a Kúria jogosult.
 3. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a kifogást, mivel az a Nemzeti Választási Iroda tevékenységével összefüggésben jelölt meg jogsértést, e vonatkozásban vizsgálta.
 4. A Bizottságnak hivatalos tudomása van arról, hogy a választások hivatalos honlapja a szavazás napján és azt követően csökkentett üzemmódban működött, és a túlterheltség miatti leállás megakadályozása érdekében eltérő felületen, kevesebb szolgáltatást nyújtott. A szolgáltatáscsökkenés 2018. április 8-án 9 óra 12 perckor kezdődött, 9 óra 30 perc és 9 óra 39 perc között volt a legkisebb mértékű a szolgáltatás. A Nemzeti Választási Iroda a csökkentett üzemmódú tartalékportál működtetését 9 óra 55 perckor indította el.
 5. A honlap működésének csökkentett üzemmódja a mögöttes választási informatikai rendszerek működését nem érintette, azok elkülönült, védett hálózaton, funkciójukat betöltve üzemeltek.
 6. Beadványozó hivatkozott arra, hogy Rendkívüli események között nem került feltüntetésre a „központi honlap, mint fő tájékoztatási eszköz elérhetetlenné válása”. Ahogyan az a fentiekben is rögzítésre került, a választások hivatalos oldala nem vált elérhetetlenné a szavazás napján, hanem csökkentett üzemmódú működésre váltott át. A rendkívüli események között pedig azért nem szerepelt a honlap fentiek szerinti átállása, mert ott elsősorban a szavazással a szavazókörben történt különleges eseményekkel kapcsolatos cselekmények szerepelnek.
 7. Beadványozó a Ve. több rendelkezését is tételesen megjelöli, amelyek sérelmét állítja, a honlap csökkentett üzemmódú működésével összefüggésben.
 8. A Bizottság rögzíti, hogy a választások honlapjának csökkent funkcionalitása, vagyis a honlap korábbiaktól eltérő működése nem érinti a Ve. 76. § (1) bekezdés c) pontjában megjelölt informatikai rendszerek működését, mivel azok elkülönítetten működnek. A portálátállásból fakadó intézkedések a Nemzeti Választási Rendszer zártságára nem voltak hatással, annak sértetlensége és zártsága folyamatosan biztosítva volt. Ezen túl a Nemzeti Választási Iroda továbbra is eleget tesz a 76. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt kötelezettségnek, mivel a választások hivatalos honlapját működteti, a szavazás napján a portált érintően néhány perces szolgáltatás-kiesés állt fenn. Mindezek alapján nem állapítható meg a Ve. 76. § (1) bekezdés c) és g) pontjának sérelme.
 9. A választások hivatalos honlapja folyamatosan, tehát 2018. április 8-a óta tartalmazza a Ve. 76. § (2) bekezdés a)-d) pontjában előírt, az országgyűlési képviselők választására vonatkozó, a névjegyzékkel, szavazással és a választás eredményével kapcsolatos legfontosabb adatokat. A honlapon a Névjegyzéki és jelölésekkel kapcsolatos adatok között fellelhetők a névjegyzéki adatok, az átjelentkezéssel szavazók, a külképviseleten szavazók és a levélben szavazók számára vonatkozó adatok is. Továbbá ezen menüpont alatt megtalálhatók a választókerületi és a szavazóköri adatok is.
 10. Az Eredmények menüpont alatt fellelhetők az egyes szavazóhelyiségekben szavazóként megjelenő választópolgárok száma. A külképviseleten szavazóként megjelenő választópolgárok hivatalos száma pedig csak azt követően kerülhet rögzítésre az informatikai rendszerben és publikálásra a honlapon, ha a Ve. 292. § (1) bekezdése alapján ezeket a szavazatokat megszámolja az erre kijelölt szavazatszámláló bizottság. Mindezek alapján megállapítható, hogy a Nemzeti Választási Iroda nem sértette meg a Ve. 76. § (2) bekezdésében és a 81. § (2) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségét.
 11. Beadványozó hivatkozott a Ve. 4. § (2) bekezdésének és a Ve. 147/F. § (1) bekezdésének a megsértésére. A nemzetközi megfigyelők a választási szervek szavazást megelőző és szavazás napján folytatott tevékenységét vizsgálják. A Ve. nem ír elő határidőt arra vonatkozóan, hogy a nyilvántartás adatait meddig kell közzétenni a honlapon, a személyes adatok megsemmisítésének határidejéről rendelkezik.
 12.  A Ve. 147. § (4a) pontja szerint a szavazás napján politikai reklámot nem lehet közzé tenni. A Ve. generális korlátozása okán amennyiben valamely médiaszolgáltató tevékenységével kapcsolatban felmerült volna e szabály megsértése, a Ve. 147. § (4a) bekezdése sérelmének megállapíthatóságát, illetve ezzel összefüggésben a jogorvoslathoz való jog gyakorlását nem befolyásolta volna az, hogy 2018. április 8-án illetve azóta nem elérhető a politikai reklám közzétételét vállaló médiaszolgáltató neve és a közzététel időtartamára vonatkozó adat. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozandó, hogy a bejelentkezett médiaszolgáltatók 2018. április 7-ig tehettek közzé politikai reklámot.
 13. Fentiek alapján a Bizottság nem találta megalapozottnak a kifogást a Ve. 4. § (2) bekezdésének és a 147/F. § (1) bekezdésének megsértése tekintetében sem. Beadványozónak a jogsértésekkel kapcsolatos indokai, amely szerint azok miatt nem volt lehetőség a szavazók mozgósítására, illetve korlátozva volt a jogorvoslati jog gyakorlása, ezen adatokkal nem állnak összefüggésben. Ezeknek az adatoknak az aktualitása a választás napjával, illetve azt megelőzően elmúlt, a választás eredményére gyakorolt hatásukra pedig semmilyen érvet nem tartalmaz a kifogás.
 14. A választások hivatalos oldalának csökkentett üzemmódú változatának adattartalma a 2018. április 8-i átállás óta folyamatosan bővül, az a kifogás elbírálását megelőzően már tartalmazta valamennyi országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elérhetőségi adatait (székhely címe, e-mail cím, telefonszám), valamint a Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság elérhetőségi adatait is. A honlap továbbá tartalmazza a Nemzeti Választási Bizottság ügyrendjét, a Nemzeti Választási Iroda elnökének vagyonnyilatkozatait is. Helytállóan hivatkozott azonban Kifogástevő arra, hogy ezek az adatok a honlapnak a csökkentett hálózati forgalmat generáló, nagyobb teherbírású változatán nem voltak azonnal elérhetők, amelynek okán rövid ideig, de megvalósult a Ve. 2. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt alapelv, valamint a Ve. 42. §-ának és az 57. § (3) bekezdésének sérelme.
 15. A Nemzeti Választási Bizottság iránymutatása, ahogyan azt az 51. § (1)-(2) bekezdései rögzítik, a választási szerveknek szólnak, azok kötelező jogi erővel nem bírnak. Mindezek alapján az, hogy az NVB iránymutatásai jelenleg nem elérhetők, nem korlátozzák a választópolgárok, illetve a választási eljárásban részt vevők jogorvoslathoz való jogát.
 16. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a választások hivatalos oldalának csökkentett üzemmódú változatának adattartalma alapvetően tartalmazza az országgyűlési képviselők 2018. évi választásával összefüggő legfontosabb adatokat, az átállásnak éppen az volt az indoka, hogy a részvételi és a választás előzetes eredményével kapcsolatos tájékoztató adatok iránti rendkívül magas érdeklődést zökkenőmentesen kiszolgálhassa a Nemzeti Választási Iroda. A választással közvetlenül összefüggő, legfontosabb tájékoztató adatok iránti igény minél szélesebb körű kiszolgálása vezetett oda, hogy egyes adatok, így például az NVB iránymutatásai, amelyek nincsenek közvetlen összefüggésben a választópolgárok jogorvoslati jogának gyakorlására, nem kerületek közzétételre.
 17. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Nemzeti Választási Iroda megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt alapelvet, a Ve. 42. §-át és az 57. § (3) bekezdését azzal, átmenetileg a választások hivatalos honlapján nem voltak elérhetők a választási szervek elérhetőségének adatai, a Nemzeti Választási Bizottság ügyrendje és az NVI elnökének vagyonnyilatkozata. Sérült továbbá a Ve. 51. § (3) bekezdése amiatt, hogy a Nemzeti Választási Bizottság iránymutatásai jelenleg nem elérhetők. Arra tekintettel, hogy az iránymutatás kivételével a fenti adatok a határozat meghozatalát megelőzően már elérhetők voltak a valasztas.hu oldalon, az iránymutatást pedig a Ve. 51. § (1) bekezdése alapján a választási szervek részére adja ki a Bizottság, akik számára azok elérhetősége az NVI útján jelenleg is biztosított, a Bizottság mellőzi a jogsértéstől való eltiltást.
 18. Az előző bekezdésben megállapított jogsértések súlyukat tekintve nem bírtak hatással a választás eredményére, a Bizottság ismételten hangsúlyozza, hogy a portálátállásból fakadó intézkedések, illetve a honlap csökkentett adattartalma a Nemzeti Választási Rendszer zártságát nem érintette, annak sértetlensége és zártsága folyamatos biztosított. A csökkentett adattartalom szintén nincs kihatással a választás eredményére, tekintettel arra, hogy éppen a részvételi adatok és az előzetes eredményre vonatkozó tájékoztató adatok azok, amelyek folyamatosan publikálásra kerületek a honlapon. Mindezekből kifolyólag nem megalapozott Beadványozónak a választás megismételtetésére vonatkozó kérelme. Az eredmény megsemmisítésre vonatkozó indítvány pedig idő előtti, tekintettel arra, hogy jelenleg még nem került megállapításra sem a 106 egyéni választókerületi szavazás eredménye, sem az országos listás eredmény. A leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés f) pontján, a 42. §-án, 51. §-án, 57. §-án, 76. §-án, 81. §-án, 218. § (2) bekezdés a) pontján, a 220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 14.

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke