752/2018. NVB határozat - a H. M. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

752/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a H. M. (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában – a kifogás elutasítása melletti 6 igen és 10 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Lapcom Kiadó Zrt. megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között választási alapelvet azzal, hogy a Kúria 2018. április 6-án meghozott Kvk.III.37.421/2018/8. számú döntését követően, a Délmagyarország – szegedi kiadás – nyomtatott sajtótermék 2018. április 7-i számában a Kormány kifogásban megjelölt hirdetését közzétette.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

 1. Beadványozó 2018. április 10-én 20 óra 41 perckor kifogást nyújtott be a Délmagyarország napilap 2018. április. 7-i lapszámában megjelent "Kormány információ" miatt. Kifogásában előadta, hogy a 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 141. §-a alapján kampányidőszakban minden olyan tevékenység, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására, vagy ezt megkísérli, kampánytevékenységnek minősül. Hivatkozott a Kúria Kvk.IV.37.360/2014/2. számú végzésre, amely szerint az államnak, a közhatalomnak, így a Kormánynak és a helyi önkormányzatoknak, a választási eljárásban semleges pozíciót kell elfoglalnia. Álláspontja szerint a kifogásolt kormányzati plakátkampány a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jelöltek és jelölőszervezetek közötti esélyegyenlőséget sérti azáltal, hogy a kormányzati kampány a FIDESZ-MPSZ és KDNP jelölőszervezetek választási kampányának legfőbb üzentét: a „bevándorlás megállítását” erősíti, ezzel a FIDESZ-MPSZ és KDNP jelölőszervezeteket támogatva. 
 2. Kifogásában idézte a Kúria a Kvk.III.37.421/2018/8. számú határozatát, amely szerint "Magyarország Kormánya megsértette a pártok közötti esélyegyenlőséget azzal, hogy a 2018. március 26. napjától közzétett figyelemfelhívó kampányának STOP feliratú, tömött sorokban menetelő migránsokat/menedékkérőket ábrázoló plakátjaival a FIDESZ-MPSZ és KDNP jelölőszervezetek választási kampányát erősíti. A Kúria Magyarország Kormányát a további jogsértéstől eltiltja."
 3. Előadta, hogy a Kúria fenti határozatát 2018. április 6-án hozta meg, így 2018. április 7-én a Délmagyarországban a kormányzati hirdetés már nem jelenhetett volna meg. Kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság vizsgálja ki az esetet.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Ve. 218. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.
 2. A Ve.-nek a tényállás megállapításra vonatkozó rendelkezéseit a 43. § tartalmazza, amely az alábbiak szerint rendelkezik:

„(1) A választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást.

(2) A választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az irat, a tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték. (..)

(4) A választási bizottság vagy a választási iroda által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani.

(5) A választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.”

 1. Beadványozó helytállóan hivatkozott arra, hogy a Kúria 2018. április 6-án kelt, Kvk.III.37.421/2018/8. számú végzésével megállapította, hogy a kifogásban megjelölt hirdetéssel azonos megjelenésű, STOP plakátkampány nem volt egyértelműen elkülöníthető a kormánypártok, mint jelölőszervezetek fő üzenetétől, és ezen keresztül alkalmas volt a kormánypártok választási üzenetének felerősítésére, és ekként a jelölőszervezetek közötti esélyegyenlőség Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alapelvének megsértésére. A Kúria hivatkozott végzésében eltiltotta a Kormányt a további jogsértéstől.
 2. A Bizottság számára hivatalosan ismert tény, hogy a Kúria a döntéséről, mint érintettet, 2018. április 6-án 13 óra 48 perckor értesítette. A Kúra eljáró tanácsának elnöke ekkor küldte meg a Bizottság részére elektronikus úton a hivatkozott határozatot.
 3.  Nyilvánvaló, hogy egy 2018. április 7-én (szombaton) megjelent lapszám esetében a hirdetés közzétételének megrendelése – tekintettel a lapzárta időpontjára, és az újság nyomtatott formában való előállításához szükséges időtartamra – mindenképp a 2018. április 6-i döntést megelőzően kellett megvalósulnia, így a megrendelés lemondásának is van ésszerű időigénye.
 4. Azonban azon objektív körülmény mellett, amely szerint a hirdetést az annak tartalmát jogerősen jogellenessé nyilvánított bírósági döntést követően jelentették meg, azt is figyelembe kell venni, hogy a Kúria döntése rendkívül széles nyilvánosságot kapott, internetes médiumok jelentős számban írtak róla közvetlenül a döntés közlése után. Ebből adódóan életszerű feltételezés, hogy médiaszolgáltatóként a Délmagyarország is tudott a döntésről.
 5. A Kúria határozatából fakadó jogkövető magatartás tanúsítása a döntést követően mindenkire kötelező, és a felmerült tények nem vezettek olyan következtetésre, hogy az jelen esetben ne lett volna – az ésszerű keretek között való végrehajthatóság hiánya miatt – megkövetelhető.
 6. A Nemzeti Választási Bizottság, ezért azt a fentiekben részletesen kifejtett oknál fogva a kifogásnak helyt adott. Megállapította, hogy a sajtótermék kiadója megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt eljárási alapelvet azzal, hogy a Kúria 2018. április 6-án meghozott Kvk.III.37.421/2018/8. számú döntését követően, a Délmagyarország – szegedi kiadás – 2018. április 7-i számában a Kormány kifogásban megjelölt hirdetését közzétette. Mivel a választási kampány véget ért, a Bizottság mellőzte a további jogszabálysértéstől való eltiltást mellőzte.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, a Ve. 43. §-án, 218. § (2) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 14.

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke