749/2014. NVB határozat - Kulich János a Magyar Demokratikus Unió jelölő szervezet meghatalmazott képviselője által által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
          749/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság Kulich János a Magyar Demokratikus Unió jelölő szervezet meghatalmazott képviselője által (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Fejér Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 30/2014. (III.5.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb
2014. március 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Fejér Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2014. március 5-én kelt 30/2014. (III. 5.) számú határozatával a Magyar Demokratikus Unió Párt jelölő szervezetet 4.060.000,-Ft összegű bírsággal sújtotta. Az OEVB határozatában kifejtette, hogy a jelölő szervezet az átvett 80 db ajánlóívet, a leadásra megadott 2014. március 3-án 16 óráig nem adta le a Fejér Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Irodának. Az átadásra csak 2014. március 3-án 17 órakor került sor. Az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdése értelmében bírságot szabott ki a jelölő szervezettel szemben.
II.
Beadványozó 2014. március 8-án fellebbezést nyújtott be az OEVB 30/2014. (III. 5.) számú határozata ellen, mivel álláspontja szerint bár kétségtelen tény, hogy az ajánlóíveket nem a Ve. által előírt határidőben adták le, de megítélésük szerint az egy órás késés olyan rövid idő, ami miatt a visszaélés gyanúja fel sem merülhet.
III.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja értelmében a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A fentiek figyelembevételével a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a fellebbezés benyújtójának nevét.
A Nemzeti Választási Bizottság a rögzített indokok alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
IV.
A határozat a Ve. 10. § (1) bekezdésén, 124 § (1) és (2) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
Budapest, 2014. március 13.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke