748/2018. NVB határozat - a Momentum Mozgalom fellebbezése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

748/2018. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a Momentum Mozgalom [1077 Budapest, Rózsa u. 22., képviseli: Fekete-Győr András (a továbbiakban: Beadványozó)] fellebbezése tárgyában – 12 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei 01. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 38/2018. (IV. 08.) határozatát részben megváltoztatja, és a kiszabott bírságot törli.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. 2018. április 8-án magánszemély kifogást nyújtott be a Pest Megyei 01. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB). A kifogásban sérelmezte, hogy Törökbálinton, a Munkácsy Mihály utcában a Magyar Szocialista Párt–Párbeszéd Magyarországért választási plakátját a Momentum Mozgalom felülragasztotta. Kérte ezért a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c), e) pontjai, 144. § -a (2), (3) és (7) bekezdése sérelmének megállapítását, a további jogszabálysértéstől való eltiltást. Beadványához fényképes bizonyítékot mellékelt.
 2. Az OEVB a kifogásnak 38/2018. (IV. 08.) határozatával helyt adott, a Ve. 2. § (1) bekezdés c), e) pontja, valamint 144. § (7) bekezdésének sérelme megállapítása mellett a további jogsértéstől a Momentum Mozgalmat eltiltotta. Kiszabott ezen felül 200.000 Ft bírságot az ismétlődő jogsértés, a megállapítható szándékosság és amiatt, hogy a plakátok felülragasztása több településre kiterjedő. Megítélése szerint a fenti feltételek mellett indokolt olyan jogkövetkezmény kiszabása, amely alkalmas arra, hogy a jelölő szervezetet a további jogszabálysértéstől eltiltsa.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. A határozat ellen Beadványozó 2018. április 11-én 14.00 órakor elektronikus úton nyújtott be fellebbezést. Ebben kéri a Nemzeti Választási Bizottságtól, hogy „változtassa meg az OEVB által hozott határozatot és helyezze hatályon kívül a Párttal szemben alkalmazott bírságot”.
 2. A bírság kiszabása álláspontja szerint azért jogsértő, mert az OEVB határozatából nem derül ki, hogy mely bizonyítékok alapján jutott arra a következtetésre, hogy a plakátot Beadványozó helyezte ki. Csupán egyetlen fénykép bizonyítja, hogy a plakát fed egy másik plakátot. Egyéb tárgyi eszköz vagy tanúvallomás sem támasztja alá, hogy a plakát felülragasztását a Párt által megbízott aktivista követte volna el. megítélése szerint azzal szemben, akinek érdekében a plakát kikerült, csak a Ve. 144. § (7) bekezdése azon fordulata alapján van helye bírság kiszabásának, amely szerint a választási plakát eltávolítására határidőben nem kerül sor. Egyéb esetekben a plakátot kihelyező személyének bizonyítása szükséges.
 3. A Párt a kampány során mindent megtett a plakátok jogszerű elhelyezéséért, a kampányidőszak előtt a jelöltek részére részletes ismeretterjesztő anyagot adott, a szabályokra széles körben felhívta a teljes tagság és az aktivisták figyelmét.
 4. Volt azonban precedens arra, hogy a Párt plakátjait jogellenes plakátolás céljára hamisították, illetve azokat szándékosan tiltott, állampolgárok számára megbotránkoztató módon helyezték el. Jelzi még, hogy a kampány véget ért, így az OEVB által jelzett prevenciós cél csak retorziós eszközként működne.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés az alábbiak szerint megalapozott.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jogorvoslati kérelem az OEVB által megállapított bírság törlését célozza.
 3. Az OEVB határozatában a bírság kiszabását a szándékos magatartással, a több települést érintő jogszabálysértéssel és az ismétlődő jogszabálysértéssel indokolta, amelyet a jelölő szervezettel szemben hozott, és 2018. április 8-án jogerőre emelkedett 32/2018. (IV. 5.) határozatára alapozott. Ebben az ügyben Érd településen a kifogást benyújtó jelölő szervezet szerint Bem téren lévő több villanyoszlopon elhelyezett választási plakátjait a Momentum Mozgalom saját plakátjaival felülragasztotta, illetőleg hirdetőtábláival az általuk kihelyezett plakátokat teljesen eltakarta. Az OEVB a jogszabálysértést megállapította, eltiltott a további jogszabálysértéstől, bírság kiszabását mellőzte, amelyet azzal indokolt, hogy a jogsértő magatartás csekély számban fordult elő.
 4. Jelen esetben nem valószínűsíthető Beadványozó azon állítása, hogy a jelölő szervezet helyett más helyezte el a plakátokat, szándékosan törvénysértő módon. A kifogástevő által beküldött felvétel alapján azok nem kirívóan jogsértően vannak elhelyezve, a szabálytalanság ugyan megállapítható, de egyértelműen nem az a szándék vezette a plakátot elhelyezőt, hogy az MSZP-PM plakátját teljes egészében lefedje, erre ugyanis a felhelyezett két plakát maradéktalanul alkalmas lett volna. Így az sem valószínűsíthető, hogy a plakátot elhelyező ellenszenvet igyekezett kelteni a jelölő szervezettel szemben a törvénysértő módon elhelyezett plakáttal.
 5. Ugyanakkor a Bizottság álláspontja szerint megalapozottan hivatkozik Beadványozó arra, hogy szigorúbb jogkövetkezmények megállapításához egyértelműen meg kell állapítani a jogsértés felelősét, jelen esetben azonban csak az valószínűsíthető, hogy kinek az érdekében helyezték el a plakátot. A korábbi határozat ellenére az sem bizonyított, hogy a Momentum Mozgalom következetesen törvénysértő módon helyezné el választókerületi plakátjait, illetve az sem, hogy a két jogsértés ugyanazon személyt terhelné a két különböző településen. Az OEVB 32/2018. határozata is csekély számú jogsértésről számolt be, jelen ügyben egyetlen plakát volt a kifogás tárgya. mindezért az ismétlődő jogsértés nem teljes mértékben megalapozott. A bírság prevenciós jellege a választási eljárás jelen fázisában már szintén nem indokolt.
 6. Mindezek alapján a Bizottság a fellebbezésnek helyt adott, és az OEVB által megállapított bírság törléséről döntött.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 144. § (7) bekezdésén, 219. § (2) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 14.

                                                                                                                     

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke