746/2014. NVB határozat - Halász Gábor által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
746/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Halász Gábor (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 33/2014. (III. 07.) számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 145. § (2) bekezdését azzal, hogy egyéni választókerületi képviselőjelölt számára helyszínt biztosított választói akarat befolyásolására alkalmas kampánytevékenység kifejtésére.
A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt eltiltja a további jogszabálysértéstől.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Kifogást tevő 2014. március 6-án jogorvoslati kérelmet nyújtott be az OEVB-hez, melyben előadta, hogy a Kecskeméti Televízió 2014. március 4-i esti híradója és online kiadása hírt adott egy, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalban (a továbbiakban: Kormányhivatal) tartott sajtótájékoztatóról. A beadványozó a kifogásolt híradást és cikket DVD adathordozón bizonyítékként mellékelte. A kifogás szerint a sajtótájékoztatót Balatoni Mónika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) államtitkára és dr. Salacz László FIDESZ-KDNP közös egyéni képviselőjelölt tartotta KIM által életre hívott „Az internet nem felejt” elnevezésű programról.
A kifogást tevő véleménye szerint a nevesített képviselőjelölt internet veszélyeire vonatkozó véleménynyilvánítása kampánytevékenységnek minősül állami hatóság elhelyezésére szolgáló épületben, így az sérti a Ve. 2. § (1) bekezdését, valamint a 145. § (2) bekezdését. Mindezek alapján beadványában kérte dr. Salacz László jelölt és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal további jogszabálysértéstől való eltiltását.
Az elsőfokon eljárt bizottság a 33/2014. (III. 07.) számú határozatában a kifogást elutasította, mivel – álláspontja szerint – a becsatolt bizonyítékok alapján a sajtótájékoztatón kampányeszköz felhasználása és olyan tevékenység vagy annak kísérlete, amely a választói akarat befolyásolására alkalmas, nem történt. A hírportálon megjelent cikkből kizárólag az állapítható meg, hogy a nevesített képviselőjelölt nem nyilatkozott a választókerületét érintő kérdésekről, céljairól, problémáiról. Mindezek alapján az OEVB megállapította, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdésében foglalt alapelvek nem sérültek, valamint a 145. § (2) bekezdésében foglaltak sem valósultak meg.
II.
A beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. március 10-én fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, melyben annak „helybenhagyását” kérte az alábbiak szerint. Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy az elsőfokon eljárt bizottság nem vizsgálta meg teljes körűen a tényállást, így megsértette a Ve. 218. § (1) bekezdését és a 218. § (2) bekezdés a) és b) pontját. Hivatkozott a Ve. – választási kampányra vonatkozó – 140-142. §-aira, melyeket – véleménye szerint – rosszul értelmezett az OEVB, mivel jogerősen nyilvántartásba vett képviselőjelöltnek kampányidőszakban megjelenni anélkül, hogy az ne irányuljon a választói akarat befolyásolására, nem lehetséges.
III.
A fellebbezés alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság megtekintette a bizonyítékként csatolt, Balatoni Mónika államtitkár és dr. Salacz László jelölt Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalban 2014. március 4-én tartott sajtótájékoztatójáról készült fényképfelvételeket és megállapította, hogy azon Salacz László – jelölti minőségét feltüntetve – mint egyéni választókerületi képviselőjelölt vett részt és fejtette ki véleményét az internet személyiségvédelmi és adatvédelmi kockázatairól. A Bizottság rögzítette továbbá, hogy Balatoni Mónika államtitkár közfeladatából eredő tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ismertette a kormány tevékenységével kapcsolatos eredményeket.
Fentiek alapján a Bizottság megállapította, hogy dr. Salacz László jelölt Kormányhivatalban tartott ismertetője – az eset összes körülményét figyelembe véve – alkalmas a választói akarat befolyásolására, mivel azt a 2014. évi országgyűlési képviselők választásán induló képviselőjelöltként adta elő. Mindezek alapján a nevesített jelölt – kormány programjára vonatkozó – véleménynyilvánítása a Ve. 141. §-a alapján kampánytevékenységnek minősül.
A Ve. 145. § (2) bekezdése szerint állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampánytevékenységet folytatni tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy dr. Salacz László jelölt – választó akarat befolyásolására alkalmas – beszéde államigazgatási szerv épületében került sor, így a sajtótájékoztató helyszínének biztosítása a Ve. 145. §-ában foglalt tilalomba ütközik.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a fellebbezés a fent leírt indokok alapján alapos, és megállapítja, hogy Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a 2014. évi országgyűlési képviselők választásán jogerősen nyilvántartásba vett egyéni választókerületi jelölt számára biztosított helyszínt, mely a Ve. 145. §-ában foglalt tilalomba ütközik.
A Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglalt szerint döntött.
IV.
A határozat Ve. 140. §-án, a 141. §-on, a 145. § (2) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 13.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke