744/2018. NVB határozat - J. P. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

744/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a J. P. (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában – 17 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1]          Beadványozó 2018. április 10-én 12 óra 13 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be. Kifogásában előadta, hogy a 2018. április 8-i országgyűlési képviselőválasztás eredményeit a Nemzeti Választási Bizottság a hivatalos honlapján is közzétette, ezekben az adatokban azonban álláspontja szerint mind országos szinten, mind Somogy megye 04. egyéni választókerületét érintően ellentmondások vannak.

[2]          Előadta, hogy a honlapon megjelent adatok szerint 2018. április 8-án19:00 óráig megjelentek száma és aránya Somogy 04. számú OEVK szavazókörben: 42.155 választópolgár volt, a szavazók aránya 65,46 % volt. Ezzel szemben a 18 óra 30-ig megjelentek száma és aránya Somogy 04. számú OEVK szavazókörben: 43.486 választópolgár volt, a szavazók aránya 67,53 % volt. A fenti adatok alapján álláspontja szerint Somogy 04. sz. OEVK-ban a jelzett időszakban mintegy 1.331 választópolgár „kiesett” abból a nyilvántartásból, amely őket előtte 30 perccel még tartalmazta.

[3]          Előadta, hogy a fenti anomáliát tapasztalta az országos adatok kapcsán is. Itt a 19:00 óráig megjelentek száma és aránya az ország összes szavazókörében: 5.283.097 választópolgár volt, a szavazók aránya 67,08% volt, miközben a névjegyzékben ekkor 7.980.000 választópolgár szerepelt. A 18 óra 30 percig megjelentek száma és aránya az ország összes szavazókörében: 5.365.511 választópolgár volt, a szavazók aránya 68.13% volt, a névjegyzékben pedig 7.785.000 választópolgár szerepelt. Előadta, hogy az adatok alapján az ország összes szavazókörében a jelzett időszakban mintegy 82.414 választópolgár kikerült abból a nyilvántartásból, amely őket előtte pusztán 30 perccel még tartalmazta, miközben a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 195.000-al növekedett.

[4]          Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság vizsgálja meg a közölt adatok hitelességét, amennyiben ezt nem tudja megtenni, kérte a szavazatok újraszámolásához való feltételek meglétének kivizsgálását és amennyiben azok fennállnak, kérte a szavazatok újraszámolásának elrendelését és elvégzését. Kifogásához számos képernyőfelvétel képét csatolta.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5]          A kifogás benyújtásának szabályait a Ve. 208-212. §-ai tartalmazzák. A 208. § szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[6]          A Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését. A Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria következetes joggyakorlata szerint a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével. [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.II.37.309/2014/2. és Kvk.II.37.310/2014/2. számú végzések]. Ezen túl a jogszabályi hivatkozáshoz társítani kell a jogszabálysértéshez kapcsolódó érdemi indokolást is, annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy miben áll a jogsértés mibenléte.

 

[7]          A Ve. 218. § (1) bekezdése kimondja, hogy a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.

[8]           A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó kifogásában választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére nem hivatkozott, illetve beadványa választásra irányadó jogszabály tételes megjelölését sem tartalmazza.

[9]          A Ve. 215. § c) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat. Tekintettel arra, hogy a kifogás nem tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését, azt a Bizottság érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

 

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[10]       A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésén, a 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 12.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke