74/2022. NVB határozat - a Normális Élet Pártja jelölő szervezet adatmódosítás iránti kérelme tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

74/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Normális Élet Pártja (4405 Nyíregyháza, Szeder utca 9.) jelölő szervezet adatmódosítás iránti kérelme tárgyában - 6 igen és 0 nem szavazattal - meghozta a következő

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Normális Élet Pártja mint az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet embléma módosítása iránti kérelmét visszautasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. február 20-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az adatmódosítás iránti kérelem előzményei]

[1] A Normális Élet Pártja 2022. január 24-én kérte jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán, az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11. ) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 11. számú melléklete szerinti P1 elnevezésű nyomtatványon. A jelölő szervezet bejelentésekor a párt képviseletében eljáró, a civil szervezetek bírósági nyilvántartása alapján a párt törvényes képviseletére jogosult a P1 elnevezésű nyomtatvány benyújtásával egyidejűleg mellékelte a jelölő szervezet emblémáját.

[2] A Nemzeti Választási Bizottság a 37/2022. számú határozatával a Normális Élet Pártját mint jelölő szervezetet 2022. január 24-én nyilvántartásba vette – a jelölő szervezet bejelentésekor benyújtott emblémával – az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán. A határozat jogorvoslat hiányában 2022. január 27-én 16.00 órakor jogerőre emelkedett.

[3] Ezt követően a jelölő szervezet törvényes képviselője 2022. február 15. napján kérte a párt emblémájának módosítását, amely során a jelölő szervezet nyilvántartásba vett adatainak módosítása tárgyában benyújtott egy P1 nyomtatványt, valamint egy, a korábban benyújtott és a Bizottság által nyilvántartásba vett emblémától eltérő emblémát.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[4] A Nemzeti Választási Bizottság a Normális Élet Pártja mint az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet embléma módosítása iránti kérelmét visszautasítja.

[5] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 119. § (1) bekezdése alapján azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. A Ve. 158. § (2) bekezdése szerint a szavazólapon fel kell tüntetni a jelölő szervezet rövidített nevét, illetve jelképének szürkeárnyalatos képét is, ha azt a jelölő szervezet a bejelentésekor kéri.

[6] Ezen Ve-beli szabályhoz igazodva az IM rendelet 11. számú mellékletét képező, a jelölő szervezetek bejelentésére szolgáló P1 jelű nyomtatvány 1. oldalának (4) pontja – amely pontban a jelölő szervezet emblémájának szavazólapon való feltüntetéséről nyilatkozhat a szervezet törvényes képviselője – tartalmazza, hogy az embléma szavazólapon való feltüntetése a bejelentést követően nem kérhető.

[7] A Bizottság rögzíti, hogy az embléma szavazólapon való feltüntetéséről való nyilatkozás határideje korábban nem a jelölő szervezet bejelentésének idejével esett egybe. A Ve. e szakasza ugyanis az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2018. évi XXXVI. törvény hatálybalépését (azaz 2018. szeptember 1-jét) megelőzően akként rendelkezett, hogy a szavazólapon fel kell tüntetni a jelölő szervezet rövidített nevét, illetve jelképének szürkeárnyalatos képét is, ha azt a jelölő szervezet a szavazólap adattartalmának jóváhagyását megelőzően kéri.

[8] A Ve. 162. § (1) bekezdése rendelkezik a szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról, amelynek értelmében azt a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott. A választási bizottságoknak tehát nincsen egzakt időpontja, amely alapján konkrét napon kellene meghozniuk a szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról szóló döntésüket, így az a 106 országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság esetén – amely bizottságok az egyéni szavazólapok adattartalmát hagyják jóvá – más-más időpontra eshet. Ennek okán vált szükségessé a korábbi, az embléma benyújtását, illetve módosítását a szavazólap adattartalmának jóváhagyásához kötő szabály módosítása, ugyanis az egyéni szavazólapok adattartalma jóváhagyásának időbeli eltérősége okán a jelölő szervezetek akár egymástól eltérő időpontig módosíthatták az emblémájukat.

[9] A jogalkotó a Ve. 2018. szeptemberében hatályba lépő módosításával, annak érdekében, hogy biztosított legyen, hogy az egyes jelölő szervezetek azonos rövidített névvel és emblémával szerepeljenek valamennyi egyéni szavazólapon és a pártlistás szavazólapokon, konkrétan meghatározta a rövidített névről és embléma szavazólapon való szerepeltetéséről szóló jognyilatkozat megtételének határidejét és ez utóbbiból következően az embléma benyújtásának határidejét is. A jogszabálymódosítás eredményeképp kizárólag a jelölő szervezet bejelentésekor lehet nyilatkozni a szavazólap adattartalmát érintően a rövidített névnek és az emblémának a feltüntetéséről, és ezzel egyidejűleg nyújtható be az embléma. A jelölő szervezet bejelentését mint egyszeri eljárási cselekményt követően sem a be nem nyújtott embléma pótlása, sem a már benyújtott embléma módosítása nem kérhető.

[10] A Ve. 10. § (1) bekezdése szerint a törvényben meghatározott határidők, így jelen esetben a Ve. 158. § (2) bekezdésében előírt, a szervezet bejelentéséhez kötött határidő is jogvesztő. E jogszabályi rendelkezés értelmében a jelölő szervezetnek a bejelentést megelőzően kell döntést hoznia a választási eljárásban használni kívánt emblémáról. A 10. § (1) bekezdése és a 158. § (2) bekezdésének szabálya nem értelmezhető oly módon, hogy a jogszabályi feltételeknek eleget tesz a szervezet, ha a bejelentéskor csatol emblémát, azzal a Bizottság jogerősen nyilvántartásba veszi, majd ezt követően, lényegében meg nem határozható időpontig lehetősége van annak módosítására.

[11] Mindezekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a Normális Élet Pártja mint jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet embléma módosítása iránti kérelmét visszautasítja és nem engedélyezi a módosítási kérelemben szereplő embléma használatát az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának eljárásában.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[12] A határozat a Ve. 10. §-án, 119. §-án, a 158. § (2) bekezdésén, a 162. § (1) bekezdésén, az IM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § -án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. február 17.

 

 

                                                                                           Dr. Téglási András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke