74/1998. (X.29.) OVB határozat - Cs. P-né és társai, csobaji választópolgárok panasz tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
74/1998. (X.29.) OVB számú határozata

Az Országos Választási Bizottság Cs. P-né és társai, csobaji választópolgárok panaszát elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül a Legfelsõbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelezõ.

INDOKOLÁS

Cs. P-né és társai, csobaji választópolgárok 1998. október 21-én faxon egy beadványt továbbítottak az Országos Választási Bizottsághoz. A beadvány olvashatatlan volt, a beadványtevõket errõl értesíteni nem lehetett. 1998. október 27-én ugyanezt a beadványt megismételték. A beadványban elõadták, hogy a Csobaj községben az 1998. október 18-án tartott polgármester-választáson kétféle szavazólap került kiosztásra. Az egyik fajta szavazólapon lehúzták a visszalépett polgármester-jelölt nevét, a másik fajtán pedig nem is szerepelt a neve. A beadvány kifejezett kérelmet nem tartalmazott.

Az Országos Választási Bizottság az ismételten elküldött beadvány alapján megállapította, hogy azt eredetileg – a rajta feltüntetett idõpont szerint – 1998. október 21-én 21 óra 21 perckor adták fel faxon az Országos Választási Bizottságnak címezve.

 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: Ve.) 78. § (1) bekezdése értelmében a panaszt úgy kell benyújtani, hogy az legkésõbb a sérelmezett tevékenységtõl számított három napon belül megérkezzen. A Ve. 4. § (3) bekezdése értelmében az e törvényben foglalt határidõk jogvesztõk, azok – ha a törvény másképpen nem rendelkezik a határidõ utolsó napján 16 órakor járnak le.

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a panasz eredetileg is a Ve. 4. § (3) bekezdésében rögzített törvényi határidõn túl érkezett, ezért a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat a Ve. 4. § (3) bekezdésén, illetve 78. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.77. § (2) bekezdésén, 78. § (4) bekezdésén és 80. § (4) bekezdésén alapul.

 

Dr. Jutasi György
az Országos Választási Bizottság
elnökhelyettese