733/2018. NVB határozat - V. A. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

733/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a V. A.  (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában – 19 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1]          Beadványozó 2018. április 10-én 12 óra 13 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § a) és e) pontjainak megsértése miatt. Előadta, hogy a Nemzeti Választási Iroda 2018. április 8-án adatokat tett közzé a választási részvételről. A napközbeni jelentések során reggel 7 órától 18.30-ig több alkalommal közöltek adatokat. 18 óra 30 perc után több internetes portál is publikálta a következő adatokat: "A választásra jogosultak 68,13 százaléka, 5 365 511 ember járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 18.30 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint." Előadta, hogy április 9-én, a reggeli órákban a www.valasztas.hu oldalon a 19 órai adatokkal frissített állapotot lehetett látni, 98.96 százalékos feldolgozottság mellett. A honlap adatai szerint ekkor az országos pártlistákra és nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat 5 277 764 volt. Az április 9-én, 13.55-kor frissített állapot pedig azt mutatta, hogy hasonló feldolgozottság mellett ugyanaz az az adat 5 318 907 volt.

[2]          Rögzítette, hogy álláspontja szerint nyilvánvaló, hogy hasonló feldolgozottság mellett nem lehet eltérés a nyilvántartott érvényes szavazatokról. Álláspontja szerint a Nemzeti Választási Iroda által publikált, egymástól eltérő adatok felvetik a választások tisztaságát sértő manipuláció gyanúját még akkor is, ha csak informatikai hibából ered a téves adatközlés.

[3]          Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság állapítsa meg a jogsértést.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[4]          A Ve. 76. § (1) bekezdés g) pontja szerint a Nemzeti Választási Iroda működteti a választások hivatalos honlapját.

[5]          A Ve. 76. § (2) bekezdés c)-d) pontjai szerint a Nemzeti Választási Iroda a honlapján folyamatosan, legalább napi frissítéssel közzéteszi a névjegyzékekkel, a szavazással és a választás eredményével összefüggő közérdekű adatokat, így különösen

c) az egyes szavazóhelyiségekben szavazóként megjelenő, az egyes külképviseleteken szavazóként megjelenő választópolgárok számát,

d) a jegyzőkönyvek tartalmát.

[6]          A Ve. 199. §-a szerint a szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét, amelyről a 202. § (1) bekezdése szerint szavazóköri jegyzőkönyvet készít. A 203. § (1)-(2) bekezdései szerint a szavazatszámláló bizottság a jegyzőkönyveket, választási iratokat, nyomtatványokat és szavazólapokat - a szavazatszámlálás befejezését és a jegyzőkönyvek kitöltését követően haladéktalanul - a helyi választási irodához szállítja, amely a szavazóköri jegyzőkönyv adattartalmát a szavazatösszesítő informatikai rendszerben rögzíti. A választási irodák a választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatokat a szavazás lezárását követően nyilvánosságra hozzák.

[7]          A Ve. 293. § (1) bekezdése szerint a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben leadott szavazatait a Nemzeti Választási Bizottság felügyelete mellett a Nemzeti Választási Iroda számlálja meg. A számlálást nem lehet megkezdeni a szavazás napján 19 órát megelőzően. A szavazás eredményét a Ve. 295. §-a alapján a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg. A levélben szavazás eredményéről egy jegyzőkönyv készül.

[8]          Az országgyűlési képviselők 2018. évi választásán 10.285 szavazókör működött. Ahogyan az a fentiekben idézett jogszabályi rendelkezések is tartalmazzák, a szavazókörökben a szavazatok kézi számlálását követően kitöltött jegyzőkönyvek adatai az informatikai rendszerben rögzítésre kerülnek, amelyek ezt követően megjelennek a Nemzeti Választási Iroda honlapján, mint a választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatok.

[9]          A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben leadott szavazatainak számolását a Nemzeti Választási Iroda 2018. április 8-án 19.00 órát követően kezdte meg. A szavazatok megszámlálását az NVI először az informatikai alkalmazás segítségével végzi, a szavazólapok beszkennelésével és az így digitalizált szavazólapok feldolgozásával. Ennek a számolásnak az eredményei folyamatosan publikálásra kerülnek a választások hivatalos honlapján a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatok között.

[10]       Beadványozó kifogása azon alapul, hogy a feldolgozás állása 2018. április 9-én 7:58 perckor és 13:55 perckor is azonos volt (98,96%), azonban míg 7:58 perckor az országos pártlistákra leadott szavazatok száma 5.277.764 volt, addig ugyanezen adat 13.55 perckor 5.318.907. Ennek oka, hogy a levélszavazatok informatikai alkalmazással történő számolása ezen időszakban folyamatosan zajlott. Ebből kifolyólag a levélszavazat feldolgozásból származó adatok a számított eredménybe rendszeres időközönként bekerültek, aktualizálva ezzel többek között a leadott szavazatok számát is, ami megjelent a honlapon. Ezalatt a feldolgozás állása azért nem változott, mert a levélszavazatok az informatikai rendszerben egy technikai szavazókörben kezeltek és így a beérkezett jegyzőkönyvek száma nem növekedett csak a levélszavazás technikai szavazókörének adatai kerültek folyamatosan aktualizálásra. Az, hogy a levélszavazatok technikailag egy szavazókörnek minősülnek a Ve. 295. §-ából is következik, mivel a levélszavazás eredményéről egy jegyzőkönyv készül.

[11]       A valasztas.hu oldal Eredmények menüpont alatt található tájékoztató oldalakon a képernyő jobb felső sarkában található „Feldolgozás állása” tehát a beérkezett szavazóköri jegyzőkönyvek és az összes jegyzőkönyv hányadosának százalékban kifejezett értéke. A Beadványozó által hivatkozott százalékos arány 2018. április 9-én napközben és azóta sem változott, mert nem érkezett be újabb jegyzőkönyv.

[12]       Hangsúlyozandó, hogy a feldolgozás állása akkor fog változni, ha a 292. § (1) bekezdése szerinti, az átjelentkezők és a külképviseleten leadott szavazatok megszámlálására illetékes, 106 szavazatszámláló bizottság a Ve. 292. § (4) bekezdés szerinti szavazatszámlálást elvégzi és a kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek adatait rögzítik az informatikai rendszerben.

[13]       A jegyzőkönyvi adatok informatikai rendszerben való rögzítésének, az előzetes tájékoztató adatok előállításának, valamint a levélszavazatok informatikai alkalmazással való megszámolásának részletszabályait az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) tartalmazza az alábbiak szerint.

[14]       Az IM rendelet 4. § n) és p) pontja szerint az – IM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – informatikai rendszert kell használni a jegyzőkönyvek rögzítéséhez és ellenőrzéséhez, valamint a választási eredmény előzetes tájékoztató adatainak előállításához.

[15]       Az IM rendelet 5. §-a szerint az NVI a hatáskörébe tartozó szavazatszámlálást megelőzően a beérkezett szavazatokat informatikai alkalmazás igénybevételével előzetesen megszámlálja, és annak eredményét előzetes tájékoztató adatként közzéteszi.

[16]       Az IM rendelet 10. § (1) bekezdés g) pontja szerint a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető a szavazóköri jegyzőkönyv kiállítását követően annak adattartalmát - a HVI vezetőjének utasítása szerint - telefonon, elektronikus levélben vagy telefaxon azonnal továbbítja a HVI-hez. A 10. § (3) bekezdés bd) pont szerint, a HVI a jegyzőkönyvvezetőtől fogadja és ellenőrzést követően az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a szavazóköri jegyzőkönyv (1) bekezdés g) pontja szerint beérkező adatait; amennyiben adathiány van a szavazóköri jegyzőkönyvben, vagy az adatrögzítés során az informatikai rendszer összefüggés-hibát vagy egyéb hibát jelzett, a HVI vezetője a jegyzőkönyvvezető útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t a jegyzőkönyv javítása érdekében.

[17]       Az IM rendelet 23. § (1) bekezdés a) és f) pontja szerint az NVI a szavazás napját követően, a Ve.-ben foglalt feladatain túl folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat, illetve beszkenneli a levélben szavazók szavazólapjait, és informatikai alkalmazás segítségével elvégzi a szavazatok megszámlálását.

[18]       Ahogyan az az előzőekben részletesen kifejtésre került, a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatok feldolgozásának állása az informatikai rendszerben rögzített és még hiányzó jegyzőkönyvek arányát mutatja. Ezek közül a levélszavazás technikailag egy szavazókörnek minősül, arról egy jegyzőkönyv készül. Mivel újabb jegyzőkönyv nem került rögzítésre, a feldolgozás állása nem, de a levélszavazatok feldolgozásból származó adatoknak a számított eredménybe történő rendszeres időközönkénti bekerülése miatt a listákra leadott szavazatok száma változik.

[19]       A Bizottság a fentiekben részletesen kifejtett indokok alapján megállapítja, hogy Beadványozó tévesen hivatkozott a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglalt alapelvek megsértésére, ezért a kifogást a Ve. 220. §-a alapján elutasította.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[20]       A határozat a Ve. 76. §-án, 199. §-án, 203. § (1)-(2) bekezdésein, 220. §-án, 292. §-án, 293. § (1) bekezdésén, 295. §-án, az IM rendelet 2. § (1) bekezdésén, a 4. § n) és p) pontján, 5. §-án, 10. §-án, 23. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 12.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke