73/1998. (X.29.) OVB határozat - H. A-né által dr. K. Z. jogi képviselõ útján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 125/1998. (X. 26.) határozata ellen benyújtott kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
73/1998. (X.29.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság H. A-né által dr. K. Z. jogi képviselõ útján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 125/1998. (X. 26.) határozata ellen benyújtott kifogásnak részben helyt adva elrendeli Abaújlak településen a polgármester-választás tekintetében a szavazás megismétlését.

Az Országos Választási Bizottság felhívja az Abaújlaki Helyi Választási Bizottságot a megismételt választás kitûzésére.

Az Országos Választási Bizottság a kampánycsendsértés megállapítására irányuló kérelmet elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül a Legfelsõbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelezõ.

INDOKOLÁS

H. A-né 1998. október 21-i keltezéssel kifogást nyújtott be az Abaújlak településen 1998. október 18-án megtartott polgármester-választás megismételtetését kérve. Kérelmét arra alapozta, hogy a szavazatszámláló bizottságként eljáró helyi választási bizottság egyik tagja a szavazóhelyiség elõtt fogadva befolyásolta a választópolgárokat döntésükben, továbbá az általa mellékelt szórólap kampánycsend idején történt terjesztése is kihatott a szavazás eredményére.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság a választás eredménye elleni kifogásként bírálta el a jogorvoslati kérelmet, és 91/1998. (X. 21.) határozatában mint határidõn túlit elutasította.

H. A-né a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 91/1998. (X. 21.) határozata ellen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bírósághoz nyújtott be kifogást arra hivatkozva, hogy kifogását nem a választás eredménye elleni kifogásként, hanem a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése szerint, a választási törvények megsértése miatti panaszként kellett volna elbírálni. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság helyt adott a kérelmezõ kifogásának, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 91/1998. (X. 21.) határozatát megsemmisítette és a területi választási bizottságot új határozat hozatalára kötelezte.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 125/1998. (X. 26.) határozatában a kifogást ismét elutasította, mivel nem látta bizonyítottnak a választópolgárok befolyásolásának tényét.

H. A-né a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 125/1998. (X. 26.) határozata ellen az Országos Választási Bizottsághoz nyújtott be kifogást a határozat megalapozatlanságára hivatkozva.

A Ve. 3. §-ának a) pontja szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevõknek érvényre kell juttatniuk a választás tisztaságának megóvására, a választási csalás megakadályozására vonatkozó alapelveket.

Az Országos Választási Bizottság a kérelmezõ által a kifogásban elõadottak, valamint az Abaújlaki Helyi Választási Bizottság 1998. október 26-ai ülésén felvett jegyzõkönyv alapján megállapította, hogy a szavazás során Abaújlakon nem volt biztosított a választás tisztaságának maradéktalan megõrzése, mivel az Abaújlaki Helyi Választási Bizottság tagjai nem tartották be a Ve. rendelkezéseit. Mindezekre tekintettel az Országos Választási Bizottság szükségesnek tartja a szavazás megismétlését, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A kampánycsendsértés a rendelkezésre álló iratok alapján nem volt megállapítható, ezért az Országos Választási Bizottság a kifogást e tekintetben elutasította.

A határozat a Ve. 3. §-ának a) pontján, 79. §-a (1) bekezdésének b) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. § (2) bekezdésén, 78. § (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. § (4) bekezdésén alapul.

 

    Dr. Jutasi György sk.
    az Országos Választási Bizottság
    elnökhelyettese