727/2018. NVB határozat - a R. Zs. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
727/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a R. Zs. (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában – 19 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

  1. Beadványozó 2018. április 8-án 20 óra 23 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottság részére, amelyben előadta, hogy külföldön élő magyar állampolgárként a központi névjegyzékbe történő felvételét kérelmezte, amelynek a Nemzeti Választási Iroda a 2018. március 14-én kelt, REG/107501-2/2018. számú döntésével helyt adott. Beadványozó álláspontja szerint a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok részére kiadott Választási Tájékoztató alapján a névjegyzékbe vételi kérelem jóváhagyását követően az NVI kötelessége, hogy postai úton eljuttassa a választási levélcsomagot a választópolgár számára.
  2. Álláspontja szerint a Nemzeti Választási Iroda megsértette az Alaptörvény XXIII. cikk (1) bekezdésében foglaltakat, továbbá a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § e) pontját, és 75. § d) pontját, tekintettel arra, hogy az NVI késedelmesen tett eleget azon kötelezettségének, hogy a választások kitűzött napjáig postai úton eljuttassa hozzá a szavazási levélcsomagot. A szavazási levélcsomag előadása szerint a mai napig nem érkezett meg hozzá, választójogát gyakorolni nem tudta.
  3. Fentiekre tekintettel kérte a jogszabálysértés megállapítását, továbbá annak a biztosítását, hogy amennyiben a „levélcsomag utólag érkezik meg”, választójogát „utólag” gyakorolhassa.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1.  A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
  2. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
  3.  A Ve. 212. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

  1. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó jogorvoslati kérelmében feltüntetett a személyi azonosító szám helytelen került megadásra.
  2. A Ve. 215. § c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
  3. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó kifogás nem tartalmazza annak a Ve. 212. § (2) bekezdésben foglalt kötelező tartalmi elemeket –személyi azonosítóját –, mely miatt azt a Ve. 215. § c) pontja alapján azt érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

 

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 208. §-án, 212. §-án, 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 10.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke