719/2018. NVB határozat - dr. H. T. A. által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

719/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. H. T. A. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – a kifogás elutasítása melletti 8 igen és 11 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1145 Budapest, Róna utca 174., Cg.: 01-10-049017) médiaszolgáltató megsértette médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 12. § (3) bekezdését, ezen keresztül a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a), b) c) és e) pontjában foglalt választási alapelveket azzal, hogy hírolvasóként, tudósítóként rendszeresen közreműködő munkatársai a TV2 médiaszolgáltatás Tények című műsor 2018. április 7-i adásában politikai hírhez véleményt, értékelő magyarázatot fűztek.

A Nemzeti Választási Bizottság a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 3.450.000 Ft, azaz hárommillió-négyszáz-ötvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000 - 01040391 - 00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni jelen határozat számát és az alábbi bírságazonosító számot: V182090787. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

 1. Beadványozó 2018. április 8-án 13 óra 26 perckor kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-ára és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 12. § (2) és (3) bekezdésére hivatkozással a választási eljárás alapelveinek megsértése miatt.
 2. Kifogásában előadta, hogy a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) TV2 médiaszolgáltatás Tények című műsor 2018. április 7-i adásában álláspontja szerint megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b), c) és e) pontjában foglalt választási alapelveket, különösen az önkéntes részvétel és az esélyegyenlőség elvét, valamint az Mttv.-ben rögzített kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. Előadta, hogy a TV2 műsorvezetőként, hírolvasóként, tudósítóként rendszeresen közreműködő munkatársai véleményközlési tilalmát megsértve csak a FIDESZ-re és Orbán Viktor melletti szavazásra buzdították a nézőket, egyoldalú, esélyegyenlőséget sértő kampánytevékenységet végeztek.
 3. Beadványozó különösen azt sérelmezte, hogy a megjelölt, közvetlenül a szavazás napja előtti estén sugárzott műsorszámban nem került bemutatásra olyan személy, aki nem a FIDESZ politikája mellett kampányolt volna.
 4. A kifogásban elektronikus linkkel – https://tenyek.hu/tenyek/259048_tenyek-teljes-adas-2018.-aprilis-7.-szombat.html – megjelölte a sérelmezett Tények műsorszám adását, és kérte a Nemzeti Választási Bizottságtól a jogszabálysértés megállapítását, a TV2 médiaszolgáltató eltiltását a további jogszabálysértéstől, valamint maximális bírságot kiszabását. Beadványozó a Ve. 44. § (2) bekezdése alapján jegyzőkönyvbe foglalt döntését kéri a Nemzeti Választási Bizottságnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé eljárás kezdeményezéséről.
 5. A Nemzeti Választási Iroda 2018. április 9-én, elektronikus úton tájékoztatta a Médiaszolgáltatót a kifogás tartalmáról, továbbá határidő megjelölése mellett felhívta, hogy amennyiben észrevételt kíván tenni, azt milyen fórumon és meddig teheti meg. A Médiaszolgáltató a megjelölt határidőig válaszlevelet nem küldött.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A kifogás alapos.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás a Médiaszolgáltató TV2 médiaszolgáltatásában 2018. április 7-én este 18 órakor sugárzott „Tények” című műsorával kapcsolatban került előterjesztésre. A kifogással érintett műsor vonatkozásában a tv2.hu oldal egyértelműen rögzíti, hogy az a TV2 hírműsora.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás a Médiaszolgáltató tevékenységét a választási kampányban való részvétellel összefüggésben támadta, mely alapján arra – mint ágazati jogszabály – az Mttv. és a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) rendelkezései is irányadóak. A Ve. 151. § (1) bekezdése alkalmazásában a médiaszolgáltató választási kampányban való részvételével kapcsolatban a Ve. rendelkezéseinek érvényre juttatása vizsgálandó az Mttv. és az Smtv. általános és alapelvi szabályaira figyelemmel.
 4. Az Mttv. 12. § (2) bekezdése előírja, hogy a tájékoztatás kiegyensúlyozottságát – a műsorszámok jellegétől függően – az egyes műsorszámokon belül, vagy a rendszeresen jelentkező műsorszámok sorozatában kell biztosítani. A (3) bekezdés arról rendelkezik, hogy a médiaszolgáltató hírszolgáltatást és politikai tájékoztatást nyújtó műsorszámaiban műsorvezetőként, hírolvasóként, tudósítóként rendszeresen közreműködő munkatársai bármely médiaszolgáltató által közzétett műsorszámban szereplő politikai hírhez véleményt, értékelő magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem fűzhetnek.
 5.  A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a kifogásolt műsort az Mttv. 12. § (2) és (3) bekezdés szerinti hírszolgáltatásnak, illetve politikai tájékoztatást nyújtó műsorszámnak tekinti, így a műsorban sérelmezett Ve. alapelvek vizsgálatát is erre tekintettel folytatja le. A fogalmi keretek tekintetében a Bizottság megállapította, hogy a politikai hírhez fűzött vélemény, értékelő magyarázat kapcsán politikai hírnek a hírműsor sugárzását követő napon tartott országgyűlési képviselők választásának köztudomású tényét tekinti.
 6. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy általánosságban a műsorszámokat saját, illetve a Kúria gyakorlata alapján az adott ügy szempontjából a jogorvoslati kérelemben megjelölt, irányadó teljes időszakban, összességükben vizsgálja. Jelen ügyben azonban eltérő eljárást indokol az a körülmény, hogy a kifogás a Médiaszolgáltató egyetlen műsorában tanúsított olyan tevékenység ellen érkezett, amely hírszolgáltatás, politikai tájékoztatás nyújtására irányul. Az Mttv. 12. § (2) bekezdésének első fordulatára figyelemmel a Bizottság rögzíti, hogy a megjelölt egyetlen hírműsoron belül vizsgálta a kifogásban megjelölt Ve. alapelvek sérelmét.
 7. Beadványozó kifogásában kiemelte, hogy a kifogásolt műsorrészre vonatkozóan elsősorban a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség sérelmét tekinti megalapozottnak. A Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelv tartalmát illetően a Bizottság utal a Kúria korábbi döntéseiben foglalt álláspontra is. A Kúria Kvk.IV.37.359/2014/2. számú végzésében elvi éllel rögzítette, hogy „A kampányhoz kötődő jogegyenlőség követelménye, az egyenlő esély elve a választási kampány idején akkor érvényesül, ha a jelölőszervezetek és jelöltek számára azonosak azok az objektív, külső feltételek, amelyek mellett képesek választási üzeneteiket eljuttatni a választókhoz. Így külső, objektív feltétel egyebek mellett az, hogy azonos eséllyel férjenek hozzá azokhoz az eszközökhöz, alkalmazhassák azokat a technikákat, amelyek sikeresen és hatékonyan többszörözik meg kommunikációjuk meggyőző erejét.”.
 8. Ahogyan arra a fent idézett kúriai döntés is rámutat, a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjának vizsgálata a jelölő szervezetek vagy jelöltek viszonyában értelmezhető, a számukra biztosított feltételek és eszközök tekintetében. A Nemzeti Választási Bizottság úgy ítélte meg, hogy a kifogásolt műsorrészben szereplő közéleti személyiségek mellett az öt TV2-höz köthető műsorvezető megnyilatkozása – különös tekintettel arra, hogy egyikük a tárgyi ügyben megjelölt hírműsor bemondója, aki a bejátszás után közvetlenül feltűnik – minden kétséget kizáróan kizárólag csak egy jelölő szervezet, a FIDESZ, illetve annak listavezetője, Orbán Viktor támogatására irányult. Ezen a tényen az sem változtat, hogy a videó-összeállításban elhangzanak olyan vélemények is, melyek a Jobbik támogatása ellen hívtak fel, vagy csak a választáson való részvétel fontosságát hangsúlyozták.
 9. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők választása előtti nap estéjén sugárzott hírműsor végén a műsorvezetők megszólalása és pártpreferenciájának kinyilvánítása az Mttv. 12. § (3) bekezdésében foglalt tilalom megsértését valósította meg, tekintettel arra, hogy a törvényi rendelkezés folytán hírszolgáltatást és politikai tájékoztatást nyújtó műsorszámban műsorvezetőként, hírolvasóként, tudósítóként rendszeresen közreműködő személy nem fűzhet politikai hírhez véleményt, illetve a hírmagyarázat kivételével értékelő magyarázatot.
 10. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az Mttv. 12. § (3) bekezdés sérelme akkor is megvalósulna, ha a megszólaló műsorvezetők nem egyirányú pártpreferencia megvallásáról tanúskodtak volna. A jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség sérelme – a kifogásban előadottakkal egyezően – az előzőekben kifejtettekre tekintettel tárgyi ügyben különös súllyal esik latba.
 11. A Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjának vizsgálata kapcsán a Bizottság hivatkozik a Kúria Kvk.IV.37.359/2014/2. számú végzésében foglaltakra, amely szerint „A rendeltetésszerű joggyakorlás a joggal való visszaélés törvényi tilalmát rögzítő polgári jogi szabályozásból kiindulva az egész jogrendszert átható követelmény. Azt jelenti, hogy a jogintézményekkel célhoz és tartalomhoz kötötten élhetnek annak címzettjei. Csak az a joggyakorlás élvez törvényi védelmet és elismerést, amelyben a jogosultság formális előírásain túl annak valódi tartalma is felismerhető [összefoglalóan elsőként: 18/2008. (III. 12.) AB határozat]. Ezért a Kúria álláspontja értelmében a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme több a jogsértés megállapíthatóságánál: abban felismerhetően meg kell nyilvánulnia annak a szándéknak, amely a formális jogkövetés égisze alatt a jogintézményben rejlő tartalom kihasználására irányul.”
 12. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja kialakítása során figyelemmel volt arra a körülményre is, hogy Médiaszolgáltató más műsora ellen az országgyűlési képviselők 2018. évi választásának kampányidőszakában már két alkalommal állapította meg Ve. alapelvek megsértését, melyekkel kapcsolatban bírság kiszabásáról is rendelkezett. Az első említett esetben a Bizottság döntése jogerős, azt a Kúria 2018. március 28-án Kvk.I.37.388/2018/2. számú határozatával helybenhagyta. A Nemzeti Választási Bizottság utal arra a sajátosságra, hogy a jogsértés megállapítása szintén hasonló ügyekben, ellenzéki jelölő szervezetek megjelenítésének hiányára tekintettel került sor.
 13. A Nemzeti Választási Bizottság szerint a fentiek alapján kétséget kizáróan megállapítható, hogy Médiaszolgáltató a kifogásolt műsorrészben megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontját. Nem felelhet meg a választás tisztaságának illetve a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási eljárásban érvényesülő alapelvi követelményének az a műsorszerkesztés, amely hírműsorban, az országgyűlési képviselők választása előtti este, a Médiaszolgáltató ismert műsorvezetőinek konkrét, és egyoldalú pártpreferenciáit mutatja be. A Bizottság e körben utal a Kúria Kvk.V.37.941/2016/3. számú végzésére, melyben foglaltak szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjának „megsértése ugyanis mindig megállapítható abban az esetben, ha valaki a jogosultságával, (jelen esetben a kampányeszköz használatával) nem a jogszabályi rendelkezésekkel, illetve ezek céljával, rendeltetésével összhangban állóan él”.
 14. A Ve. 152. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság bírságot szabhat ki. Annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit - így különösen a jogsértéssel érintett médiaszolgáltató fajtáját, vételkörzetét, a jogsértéssel érintett sajtótermék jellemzőit, a jogsértés súlyát és a jogsértés ismétlődő jellegét - veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. A bírság legmagasabb összege a 152. § (3) bekezdése szerint a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötvenszerese.
 15. A Nemzeti Választási Bizottság a bírság összegének meghatározatása során a Ve. 152. § (2) bekezdés szerint mérlegelte az eset össze körülményét. A Bizottság figyelembe vette, hogy a jogsértés a kampányidőszak utolsó napjának estéjén, április 7-én valósult meg, így a reparációra nem kerülhet sor. A Bizottság értékelte továbbá, hogy a jogsértő tevékenységben kizárólag a TV2 egyetlen műsora, a Tények érintett. A Nemzeti Választási Bizottság figyelemmel volt a bírság összegének meghatározása során a jogsértő tevékenység ismétlődő jellegére, a Médiaszolgáltatóval szemben az NVB által a kampányidőszakban korábban kiszabott és a Kúria által jóváhagyott bírságra, valamint a jogszabálysértés súlyára egyaránt. A Bizottság értékelte azt a tényt is, hogy a TV2 országosan elérhető lineáris médiaszolgáltató.
 16. Tekintettel arra, hogy a műsorvezetők kifogásolt megszólalásai a hírműsor részeként politikai hírhez fűzött véleménynek minősülnek, és ezáltal a műsorrészben elhangzottak ellentétesek a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b), c) és e) pontjába foglalt alapelvekkel valamint az Mttv. 12. § (3) bekezdésének előírásaival, a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és d) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

IV.

 

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b) c) és e) pontján, a 151-152. §-án, a 218. § (2) bekezdés a) és d) pontjain, az Mttv. 12. § (2) és (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 10.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke