717/2014. NVB határozat - Kovács Szabolcs az Új Dimenzió Párt jelölő szervezet elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
717/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Kovács Szabolcs az Új Dimenzió Párt jelölő szervezet elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 28/2014. (III. 4.)számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 28/2014. (III. 4.) számú határozatával Kiss Tamarának az Új Dimenzió Párt jelölő szervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 05. számú egyéni választókerületi jelöltjeként való nyilvántartásba vételét visszautasította. Az OEVB határozatában kifejtette, hogy az ajánlóívek ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy 25 db ajánlóív teljesen üresen, ajánlások nélkül került leadásra, 74 db pedig formai hibás volt, mivel nem tartalmazta az aláírást gyűjtő polgár nevét és aláírását.
Beadványozó 2014. március 7-én 16:54 órakor fellebbezést nyújtott be az OEVB határozata ellen, melyben kifejti, hogy szerinte sérült a választói akarat és nem érvényesült az NVB/5/2014. évi iránymutatása az ajánlások ellenőrzésénél.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 10. § (3) bekezdése alapján a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.
A Ve. 224. § (2) bekezdése alapján a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz.
A Ve. 231. § (1) bekezdés c) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett.
A 2014. március 4-én hozott határozat ellen 2014. március 7-én 16:00 óráig lehetett jogszerűen fellebbezést benyújtani.
A fentiek figyelembevételével a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy a fellebbezés elkésett.
A Nemzeti Választási Bizottság a rögzített indokok alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 12.
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke