716/2014. NVB határozat - Táncsicsné Maroskövi Annamária, az Új Magyarország Párt jelölő szervezet elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

 Nemzeti Választási Bizottság
716/2014. számú határozata
 A Nemzeti Választási Bizottság Táncsicsné Maroskövi Annamária, az Új Magyarország Párt jelölő szervezet elnöke (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megyei 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 23/2014. (III. 3.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 15-én (szombat) 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Az OEVB az Új Magyarország Párt jelöltjeként az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán indulni szándékozó Janity László egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételét a 23/2014. (III. 3.) számú határozatában elutasította. Az OEVB — figyelemmel az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltakra — megállapította, hogy az átvett ajánlóíveken mindösszesen 408 érvényes ajánlás szerepel (a benyújtott 512 ajánlásból), mely nem éri el az egyéni választókerületi jelöltséghez szükséges ötszázat, ezért a nyilvántartásba vételt elutasította.
Beadványozó 2014. március 6-án, a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, melyben jogorvoslati kérelmének jogalapjaként előadta, hogy egyrészt az ajánlások ellenőrzése során nem érvényesültek a Nemzeti Választási Bizottság 5/2014. számú iránymutatásában foglaltak, másrészt a sok elutasított ajánlás miatt sérült a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (továbbiakban: Ve.) foglalt választói akarat. Beadványozó kérte — képviselőjük jelenlétében — a határidőben és szabályosan leadott ajánlások újraszámolását, az OEVB határozat megváltoztatását és Janity László jelöltként való nyilvántartásba vételét.
II.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdés a)  pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy fellebbező jogorvoslati kérelme a jogszabálysértésre való hivatkozást, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza, mely így nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az, hogy fellebbező beadványában megjelölte ugyan a Ve.-t, valamint az 5/2014. számú iránymutatást — mint amelyeknek megsértésére álláspontja szerint sor került —, még nem jelenti a törvényi előírásnak, azaz a konkrét jogszabálysértésre történő hivatkozásnak való megfelelést. Beadványozó fellebbezésében egyetlen konkrét, érvénytelennek talált ajánlásról sem állítja, sőt nem is valószínűsíti, hogy az érvényesnek minősülne. Így a Nemzeti Választási Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy meghatározott ajánlásokat vizsgáljon, és meghatározott ajánlások érvényessége vagy érvénytelensége felől döntsön. Fellebbező saját állításán túlmenően a jogszabálysértésre bizonyítékot nem tudott felmutatni.
A Nemzeti Választási Bizottság mindezek, valamint a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján — mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat — a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 12.
 
                                                                                                    Dr. Patyi András
                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                            elnöke