714/2014. NVB határozat - Jankó László Ferenc az Összefogás Párt képviselőjelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
714/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Jankó László Ferenc az Összefogás Párt képviselőjelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 31/2014. (III. 5.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 31/2014. (III. 5.) számú határozatában az Összefogás Párt jelölő szervezet egyéni képviselőjelöltjeként indulni szándékozó Jankó László Ferenc – az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán Bács-Kiskun megye 05. számú országgyűlési egyéni választókerületében – egyéni jelöltként való nyilvántartásba vételét visszautasította. Az OEVB a jelölt nyilvántartásba vételi kérelemmel együtt benyújtott ajánlóívek ellenőrzése eredményeként megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma 419 db, mely nem éri el az országgyűlési képviselők választásán a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát, erre tekintettel a bejelentés a törvényes feltételeknek nem felel meg, ezért a nyilvántartásba vételt elutasította.
Beadványozó 2014. március 6-án fellebbezést nyújtott be az OEVB 31/2014. (III. 5.) számú határozata ellen, tekintettel arra, hogy jelen választási ajánlások gyűjtése az eddigiektől merőben eltér mind formai, mind tartalmi elemeket tekintve. Véleménye szerint a választópolgárok központi tájékoztatása erősen hiányos a választási ajánlások gyűjtéséről, azok szigorú tartalmi, formai helyesírási követelményeiről, ezért a körülmények mérlegelése mellett kérte, hogy az OEVB a jelölt jelenlétében a leadott és elutasított tételes és egyenkénti ajánlások felülvizsgálatát végezze el. Kérte továbbá, hogy az elutasított ajánlásokról egyenként jogszabályi hivatkozás mellett írásban mondják ki, hogy milyen jogszabályi előírásoknak nem felel meg és miért nem tudják azt érvényesnek elfogadni.
Az OEVI vezetője a fellebbezést továbbította a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelme jogszabálysértésre való hivatkozást, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza, mely így nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a rögzített indokok alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozata Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdés a), b) és c) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 12.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke