71/2018. NVB határozat - a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatában megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

71/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatában megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 7 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatában megüresedett mandátumot a Méhkeréki Románok Egyesülete listáján szereplő Rokszin Tibor részére kiadja.

 

A határozat ellen a meghozatalatól számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. január 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

  1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés e) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha arról a nemzetiségi önkormányzati képviselő lemond. E rendelkezéssel összefüggésben a 102. § (4) bekezdés és a (6) bekezdés b) pontja kimondja, hogy a képviselő a közgyűléshez intézett írásbeli nyilatkozatával is lemondhat, melyet a közgyűlés elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a közgyűlés következő ülésén ismertetni kell. A képviselő megbízatása a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A 102. § (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának lemondással történő megszűnése esetén a közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.
  2. Ruzsa Róbert a Nemzeti Választási Bizottság 148/2017. számú határozatával szerzett mandátumot a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatában (a továbbiakban: Önkormányzat). Az Önkormányzat hivatalvezetője 2017. december 22-én, elektronikus úton megküldött levelében a Nektv. 102. § (2) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy Ruzsa Róbert az Önkormányzatban betöltött képviselői mandátumáról 2017. december 20-ával lemondott.
  3. Az Önkormányzat a Nektv. 102. § (2) bekezdése alapján, 2017. december 21-i ülésén meghozott 128./2017. (XII. 21.) számú határozatában a képviselői megbízatás megszűnését 2017. december 20-ával állapította meg. Az Önkormányzat tájékoztatása szerint Ruzsa Róbert a megjelölt közgyűlési határozatot 2017. december 22-én átvette.
  4. A Gyulai Törvényszék 2018. január 4-én kelt, a Nemzeti Választási Irodához elektronikus úton 2018. január 4-én megküldött tájékoztatása szerint a határozat ellen nem került benyújtásra jogorvoslati kérelem, így az jogerőssé vált. Ezen okból a mandátum kiadható.
  5. A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.
  6. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  7. A listát állító jelölő szervezet, a Méhkeréki Románok Egyesülete a Ve. 207/A. §-a szerinti 30 napos határidőn – 2018. január 19-én 16.00 óráig – belül nem nevezett meg mandátumot szerző jelöltet, így a Nemzeti Választási Bizottság a Nektv. 68. § (2) bekezdése alapján a mandátumot a listán soron következő Rokszin Tibor részére adta ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Nektv. 68. § (2) bekezdésén, 102. § (1) bekezdés e) pontján, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. január 26.

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke